Quy định về tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/07/2022

Quy định về tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước? Kết nối, chia sẻ thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước?

Nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

  • Quy định về tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước?

   Căn cứ Điều 8 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '369835');" target='_blank'>Điều 8 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 quy định về tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước như sau:

   1. Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để cung cấp chức năng tương tác với tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử, bao gồm:

   a) Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi trực tuyến gồm: cung cấp chức năng cho phép tổ chức, cá nhân gửi câu hỏi, ý kiến trực tuyến, trả lời các câu hỏi, tiếp thu ý kiến góp ý, theo dõi tình trạng xử lý và nhận kết quả xử lý kiến nghị trực tuyến.

   b) Hỗ trợ tính năng mạng xã hội.

   c) Cho phép tham gia trong hoạt động xây dựng pháp luật, thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

   d) Cho phép đánh giá hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, bao gồm đánh giá về giao diện, nội dung, chất lượng, sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

   đ) Công khai toàn bộ các thông tin tương tác với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà nước có thể triển khai chức năng tương tác với tổ chức, cá nhân tại khoản 1 Điều này qua các kênh cung cấp thông tin khác trên môi trường mạng.

   Kết nối, chia sẻ thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước?

   Căn cứ Điều 9 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '369835');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 việc kết nối, chia sẻ thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước được quy định như sau:

   1. Trường hợp cơ quan nhà nước triển khai nhiều kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng, các kênh này phải được kết nối, tích hợp để bảo đảm cung cấp thông tin đồng bộ với thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

   2. Các thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng được lưu trữ dưới dạng máy có thể đọc được và chia sẻ dưới dạng dịch vụ web, giao diện lập trình ứng dụng hoặc các hình thức phổ biến khác để bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

   3. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn