Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/11/2022

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào? Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như thế nào? Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Việt Nam ra sao?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • 1. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

   Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382143');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như sau:

   4. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

   Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định của Trung ương Đảng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Về năng lực công tác

   - Hiểu biết toàn diện về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có năng lực chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách.

   - Có năng lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên và giám sát, phản biện xã hội. Nhiệt huyết, gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân. Có kinh nghiệm và uy tín cao trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động.

   2. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như thế nào?

   Theo Điểm b Khoản 4 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382143');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

   4. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

   Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định của Trung ương Đảng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   b) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

   - Nhân sự tại chỗ phải có từ đủ 01 năm trở lên tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch giữ chức vụ trưởng ban, cấp trưởng đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, chủ tịch công đoàn ngành trung ương và tương đương, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   - Trường hợp nguồn nhân sự từ nơi khác phải có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ trưởng và tương đương trở lên hoặc ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương hoặc tương đương và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   3. Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Việt Nam ra sao?

   Tại Khoản 7 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382143');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn như sau:

   7. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

   Đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực của chức danh phó trưởng ban và tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định hiện hành về danh mục vị trí việc làm công chức Liên đoàn Lao động Việt Nam; có khả năng tham mưu cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn; có khả năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn trong phạm vi được phân công và hướng dẫn hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn