Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Mẫu Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Mẫu Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

 

  • Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Căn cứ MÃ MẪU BIỂU MQĐTLHĐ Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /QĐ-TLHĐ

   (2)............., ngày ….. tháng …… năm …..

   QUYẾT ĐỊNH
   Thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính*

   THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

   Căn cứ Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

   Căn cứ (4) …………………………………………………………………………………;

   Căn cứ Quyết định số……./QĐ-TG ngày …../..../…… tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

   Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-KDTG ngày …../..../……kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề (nếu có);

   Căn cứ Chứng thư (nếu có) (5) …………………………………………………………..

   Theo đề nghị của (6) ……………………………………………………………………….

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính, gồm:

   1. Chủ tịch Hội đồng: (7) …………………………………………………………………..

   2. Phó Chủ tịch Hội đồng: ………………………………………………………………..

   3. Thành viên Hội đồng gồm:

   a) …………………………………………………………………………………………….. ;

   b) …………………………………………………………………………………………….. ;

   …………………………………………………………………………………………-Thư ký;

   Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính

   1. Tiến hành xác định giá(8) ………………………….bị tạm giữ trên(9) …………………… do vi phạm hành chính theo Quyết định số .../QĐ-TG ngày …../…../….. và các Chứng thư của (10) ………………………………………đúng quy định pháp luật.

   2. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Điều 3. Tổ chức thực hiện

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - ..
   - Lưu:....

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (11)
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


   ___________________

   * Mẫu này được sử dụng để ra quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

   (1) Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng xác định giá.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

   (3) Ghi chức danh, cơ quan của người ra quyết định.

   (4) Ghi đầy đủ tên các loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản.

   (5) Ghi Chứng thư giám định số lượng, chất lượng tang vật bị tạm giữ.

   (6) Ghi chức danh, cơ quan của người đề nghị.

   (7) Chủ tịch Hội đồng là người ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.

   (8) Ghi rõ tên, số lượng, chủng loại tang vật bị tạm giữ.

   (9) Ghi rõ tên phương tiện vận chuyển tang vật bị tạm giữ (nếu có).

   (10) Ghi rõ tên cơ quan ra Chứng thư.

   (11) Người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ./.

   Mẫu Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Theo MÃ MẪU BIỂU MBBHHĐ Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   ………..(1)…………
   HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
   TÀI SẢN BỊ TẠM GIỮ
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BB-HHĐ

   (2)............., ngày ….. tháng …… năm …..

   BIÊN BẢN

   Họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính

   Căn cứ Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

   Căn cứ (3) ……………………………………………………………………………..;

   Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-TG ngày ……/ ……./………… tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

   Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-TLHĐ ngày ……/ ……./……… thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

   Hôm nay, hồi …… giờ ….. phút ngày ……/ ……./……… , tại ……………………….., Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính theo Quyết định số ………/QĐ-TG (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm:

   1. Chủ tịch Hội đồng: ………………………………………………………………………

   2. Phó Chủ tịch Hội đồng: …………………………………………………………………

   3. Thành viên Hội đồng gồm: ……………………………………………………………..

   a) …………………………………………………………………………………………….;

   b) …………………………………………………………………………………………….;

   ………………………………………………………………………………………- Thư ký;

   NỘI DUNG CUỘC HỌP

   Tiến hành xác định giá trị (4) …………………bị tạm giữ do vi phạm hành chính trên (5) ………………….....để (6).......................................................................

   Diễn biến cuộc họp như sau: (7) ………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   Biên bản được lập xong hồi ……giờ.... phút cùng ngày, đã được các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, các Thành viên, Thư ký của Hội đồng mỗi người giữ 01 (một) bản; 01 (một) bản lưu hồ sơ./.

   PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
   (Ký, ghi rõ cấp bậc, chức vụ, họ tên)

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
   (Ký, ghi rõ cấp bậc, chức vụ, họ tên)


   THÀNH VIÊN
   (Ký, ghi rõ họ tên)


   THÀNH VIÊN
   (Ký, ghi rõ họ tên)


   ____________________

   * Mẫu này được sử dụng trong họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

   (1) Ghi tên cơ quan ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

   (3) Ghi đầy đủ tên các loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản.

   (4) Ghi rõ tên loại, số lượng, đơn vị tính, đặc điểm, chủng loại, số hiệu nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật bị tạm giữ.

   (5) Ghi tên phương tiện vận chuyển tang vật bị tạm giữ (nếu có).

   (6) Ghi rõ nội dung xác định giá trị để làm gì.

   (7) Ghi nội dung họp xác định giá trị tang vật, phương tiện bị tạm giữ./.

   Mẫu Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Tại MÃ MẪU BIỂU MQĐBTS Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /QĐ-BTS

   (2)............., ngày ….. tháng …… năm …..

   QUYẾT ĐỊNH

   Bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng*

   THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

   Căn cứ khoản 3 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

   Căn cứ (4) …………………………………………………………………………………………

   Căn cứ Quyết định số …………./QĐ-TG ngày ……/...../……… tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

   Căn cứ Biên bản số……./BB-HHĐ ngày ……/...../……… họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

   Theo đề nghị của (5) ……………………………………………………………………………..

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Bán (6) ………………………………… bị tạm giữ do vi phạm hành chính trên (7) cho: (8)………………………………………….

   Địa chỉ: …………………………….…………………………….…………………………………

   Điện thoại: …………………………….Mã số doanh nghiệp: …………………………………..

   Đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………………………….

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………….…………………;

   Ngày cấp: ……/...../………; Nơi cấp: …………………………………………………………….

   - Số lượng: …………………………………………………………………………………………..

   - Giá bán: ……………………………………………………………………………………………

   - Tổng giá trị: ………………………(Bằng chữ:…………………………………………………. .).

   Điều 2. Giao cho (9) ……………………….. thực hiện các thủ tục mua bán tài sản bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - ..………;
   - Lưu:....

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


   ___________________

   * Mẫu này được sử dụng để ra quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định bán tang vật bị tạm giữ.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

   (3) Ghi chức danh, cơ quan của người ra quyết định.

   (4) Ghi đầy đủ tên các loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản.

   (5) Ghi chức danh, cơ quan của người đề nghị.

   (6) Ghi số lượng, tên của tang vật.

   (7) Ghi tên phương tiện vận chuyển tài sản (nếu có).

   (8) Ghi tên cá nhân/tổ chức mua tài sản bị tạm giữ.

   (9) Ghi tên cơ quan thực hiện./.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn