Lập dự toán ngân sách ở TP HCM?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/05/2021

Liên quan đến hoạt động tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì quy định ra sao vấn đề lập dự toán ngân sách ở quận, phường?

  • Căn cứ Điều 35 Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương (đối với ngân sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh và ngân sách huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngân sách xã, thị trấn); hướng dẫn cụ thể yêu cầu, nội dung, tài liệu xây dựng, lập, điều chỉnh dự toán ngân sách quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngân sách phường đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   2. Lập dự toán ngân sách hằng năm:

   a) Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh lập dự toán thu, chi ngân sách phường gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, tổng hợp cùng với dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

   Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.

   b) Ủy ban nhân dân phường thuộc quận lập dự toán thu, chi ngân sách phường gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận xem xét, tổng hợp cùng với dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc quận trình Ủy ban nhân dân quận, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

   c) Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao dự toán ngân sách năm sau cho Ủy ban nhân dân từng quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

   d) Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách năm sau cho từng phường, từng cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn