Hoạt động tiếp công dân có diễn ra ở cấp xã không có thành lập Ban tiếp công dân hay không hay được tổ chức hình thức nào khác?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/11/2022

Hoạt động tiếp công dân ở cấp xã có thành lập Ban tiếp công dân hay không hay được tổ chức hình thức nào khác? Trách nhiệm của người tiếp công dân? Những trường hợp được từ chối tiếp công dân?

Chào anh/chị, tôi có nghe về việc các cơ quan cấp tỉnh, huyện có ban tiếp công dân và người dân như tôi sẽ đến đó khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề bức xúc để được giải đáp và xử lý. Tôi cần phản ánh một số việc trong tổ dân phố của tôi, nhà tôi ở khá xa các cơ quan hành chính cấp huyện, vậy cho tôi hỏi hoạt động tiếp công dân có diễn ra ở cấp xã không và ở cấp xã có thành lập Ban tiếp công dân hay không hay được tổ chức hình thức nào khác? Tôi cũng muốn tìm hiểu trong các trường hợp nào thì được từ chối tiếp công dân? 

Mong được giải đáp!

  • 1. Hoạt động tiếp công dân ở cấp xã có thành lập Ban tiếp công dân hay không hay được tổ chức hình thức nào khác?

   Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP' onclick="vbclick('3A029', '381853');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP về cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp quy định như sau:

   1. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân trung ương

   a) Ban Tiếp công dân trung ương có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương tương đương Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương tương đương Phó Vụ trưởng do Tổng thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

   Ban Tiếp công dân trung ương thay thế Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư quy định tại Điều 3 của Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

   b) Ban Tiếp công dân có các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

   2. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh.

   Ban Tiếp công dân cấp tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tương đương cấp Trưởng phòng. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

   3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp huyện.

   Ban Tiếp công dân cấp huyện có Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do một Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ trách. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

   4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân.

   5. Ban Tiếp công dân các cấp có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân.

   Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mẫu dấu và việc sử dụng con dấu của Ban Tiếp công dân các cấp.

   Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '381853');" target='_blank'>Điều 15 Luật tiếp công dân 2013 quy định việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn như sau:

   1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

   b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   c) Phân công người tiếp công dân;

   d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này;

   đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

   e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Theo đó, ở cấp xã vãn diễn ra hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân ở cấp xã không thực hiện qua việc lập ban tiếp công dân mà được thực hiện trực tiếp bởi chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trí công chức kiêm nhiệm để thực hiện việc tiếp công dân.

   2. Trách nhiệm của người tiếp công dân?

   Theo quy định tại Điều 8 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '381853');" target='_blank'>Điều 8 Luật tiếp công dân 2013 quy định trách nhiệm của người tiếp công dân như sau:

   1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

   b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   c) Phân công người tiếp công dân;

   d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này;

   đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

   e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định của pháp luật về trách nhiệm của người tiếp công dân.

   3. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân?

   Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '381853');" target='_blank'>Điều 9 Luật tiếp công dân 2013 những trường hợp được từ chối tiếp công dân được quy định như sau:

   Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

   1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

   3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

   4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên, có 4 trường hợp cán bộ, công chức được gian nhiệm vụ tiếp công dân được từ chối tiếp công dân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn