Đảng viên sinh hoạt tạm thời thì đánh giá, xếp loại chất lượng ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Đảng viên sinh hoạt tạm thời thì đánh giá, xếp loại chất lượng ở đâu? Có mấy bước đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên? Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Tôi là Đảng viên có sinh hoạt tạm thời ở chi bộ đảng khác trong hơn 3 tháng qua, sắp tới có đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tôi không biết là tôi sẽ được đánh giá, xếp loại chất lượng tại cơ sở đảng nơi tôi sinh hoạt tạm thời hay cơ sở đảng chính thức? Mong được tư vấn!

  • 1. Đảng viên sinh hoạt tạm thời thì đánh giá, xếp loại chất lượng ở đâu?

   Tại Tiết 6 Tiểu mục B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 có quy định như sau:

   .............

   - Đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

   - Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

   - Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

   - Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

   - Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện.

   - Ở những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng; có thể thí điểm các phương pháp đánh giá phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo kết quả thực chất hơn.

   Theo đó, bạn sẽ được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ đảng nơi bạn sinh hoạt chính thức. Bạn cần lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng.

   2. Có mấy bước đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên?

   Tại Tiểu tiết 2.5 Tiết 2 Tiểu mục B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 có quy định cách thức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên như sau:

   Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

   Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

   Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

   - Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

   - Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

   - Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

   Như vậy, có 02 bược thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên đó là tự đánh giá, xếp loại chất lượng; Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên.

   3. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

   Tại Tiểu tiết 2.3 Tiết 2 Tiểu mục B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định về khung tiêu chuẩn mức chất lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

   a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   - Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

   Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

   b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

   c) Hoàn thành nhiệm vụ

   - Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

   d) Không hoàn thành nhiệm vụ

   Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

   Theo đó, đảng viên muốn được xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn