Đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật có bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật có bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ không? Đảng viên dự bị có bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên nếu vi phạm không? Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm những gì?

Chào ban biên tập, em là đảng viên dự bị đang sinh hoạt ở chi bộ đảng tại địa phương và em sắp được vào đảng viên chính thức. Hôm trước em bị vi phạm kỷ luật đảng nên đang chờ quyết định kỷ luật. Ban biên tập cho em hỏi, đối với đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật có bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ không? Em có bị xóa tên khỏi danh sách đảng không?

Mong nhận được câu trả lời từ ban biên tập, em cảm ơn.

  • 1. Đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật có bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ không?

   Tại Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011' onclick="vbclick('25120', '383462');" target='_blank'>Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định như sau:

   1. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời.

   2. Hình thức kỷ luật :

   - Đối với tổ chức đảng : khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

   - Đối với đảng viên chính thức : khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

   - Đối với đảng viên dự bị : khiển trách, cảnh cáo.

   Như vậy, nếu bạn đang là đảng viên dự bị thì bạn không bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ mà chỉ áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo theo quy định của pháp luật.

   2. Đảng viên dự bị có bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên nếu vi phạm không?

   Tại Khoản 4.6 Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021' onclick="vbclick('77C21', '383462');" target='_blank'>Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định về thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách như sau:

   a) Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

   b) Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

   c) Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

   d) Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

   Theo đó, trường hợp bạn vi phạm kỷ luật bạn vẫn có thể bị xóa tên khỏi danh sách đảng theo quy định của pháp luật nêu trên.

   3. Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm những gì?

   Tại Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021' onclick="vbclick('77C21', '383462');" target='_blank'>Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định về hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức như sau:

   4.1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

   Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

   4.2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

   Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

   4.3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

   Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

   4.4. Bản nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

   Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

   Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

   4.5. Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

   a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 của Hướng dẫn này.

   b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

   Trên đây là hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn