Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/06/2022

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ? Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

  • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

   Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BKHCN cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được quy định như sau:

   a) Lãnh đạo: Trung tâm Ứng dụng có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định.

   Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

   Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm

   Trung tâm ứng dụng có Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu cụ thể đối với hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương, Giám đốc Trung tâm ứng dụng trình Giám đốc Sở để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định.

   Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

   Theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư này cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ như sau:

   a) Lãnh đạo: Trung tâm Thông tin có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định.

   Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

   Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm

   Trung tâm Thông tin có Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu cụ thể đối với hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn