Có áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với đảng viên sử dụng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Có áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với đảng viên sử dụng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên không? Đảng viên bị cấm tham gia những việc gì trong thời gian bị kỷ luật cách chức? Thời hiệu kỷ luật đảng viên khi áp dụng hình thức kỷ luật cách chức theo quy định hiện nay là bao lâu?

Ở đơn vị chị có một đảng viên đã vi phạm về việc sử dụng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ đảng viên. Chị muốn biết với trường hợp này sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật gì? Có thể bị kỷ luật cách chức hay không?

Giải đáp thắc mắc giúp chị. Xin cảm ơn.

  • Có áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với đảng viên sử dụng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên không?

   Căn cứ theo khoản 2 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022' onclick="vbclick('7F3D6', '384772');" target='_blank'>Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có nêu hình thức xử lý khi vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ như sau:

   Vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ
   ...
   2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
   a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hoá hồ sơ cán bộ, đảng viên.
   b) Thiếu trách nhiệm làm mất, hỏng hồ sơ mà mình có trách nhiệm quản lý để cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
   c) Can thiệp tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp, không đúng đối tượng.
   d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định.
   đ) Làm giả hoặc sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật để cấp có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung trong văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho hành vi trái pháp luật.
   e) Cho người khác mượn, thuê, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc mục đích trái quy định.
   3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
   a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưng để người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học, thi nâng ngạch.
   b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cán bộ, công chức, đảng viên thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
   c) Trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
   d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ.

   Về việc sử dụng văn bằng giả để hợp thức hoá hồ sơ cán bộ, đảng viên thuộc trong trường hợp vi phạm tại khoản 2 Điều 35 nêu trên thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

   Như vậy, trường hợp Đảng viên ở đơn vị của chị sử dụng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên thì có thể bị cách chức đúng với quy định pháp luật về Đảng.

   Hình từ Internet

   Đảng viên bị cấm tham gia những việc gì trong thời gian bị kỷ luật cách chức?

   Theo khoản 7 Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW năm 2022' onclick="vbclick('7F3D6', '384772');" target='_blank'>Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW năm 2022 quy định về những việc mà đảng viên bị cấm tham gia trong thời gian bị kỷ luật khiển trách như sau:

   Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn
   ...
   7. Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):
   - 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách.
   - 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.
   - 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.

   Từ quy định trên, trong thời hạn 60 tháng khi đảng viên bị kỷ luật cách chức thì không được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật).

   Thời hiệu kỷ luật đảng viên khi áp dụng hình thức kỷ luật cách chức theo quy định hiện nay là bao lâu?

   Về thời hiệu kỷ luật cách chức đối với đảng viên căn cứ theo Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022' onclick="vbclick('7F3D6', '384772');" target='_blank'>Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định như sau:

   Thời hiệu kỷ luật
   1. Thời hiệu kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không bị kỷ luật.
   2. Thời hiệu kỷ luật được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Nếu tổ chức đảng hoặc đảng viên có hành vi vi phạm mới trong thời hạn được quy định tại Điểm a, b Khoản này thì thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.
   a) Thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng vi phạm như sau:
   - 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách.
   - 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo.
   - Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
   b) Thời hiệu kỷ luật đảng viên vi phạm như sau:
   - 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách.
   - 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
   - Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ; vi phạm chính trị nội bộ; vi phạm quốc phòng, an ninh, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

   Theo đó, thời hiệu kỷ luật cách chức đối với đảng viên vi phạm là 10 năm (120 tháng).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn