Chủ tịch UBND xã phải tiếp công dân 01 tuần 01 lần vào ngày thứ 6?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/02/2022

Chủ tịch UBND xã phải tiếp công dân 01 tuần 01 lần vào ngày thứ 6 có đúng không? Đối tượng nào được tiếp công dân ở cấp xã? 

  • Chủ tịch UBND xã phải tiếp công dân 01 tuần 01 lần vào ngày thứ 7?

   Căn cứ Điểm d, Khoản 2 Điều 15 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '359165');" target='_blank'>Điều 15 Luật tiếp công dân 2013 quy định:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   - Ban hành nội quy tiếp công dân;

   ...

   - Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này.

   Như vậy, một tuần ít nhất tiếp công dân là 01 ngày, trường hợp đột xuất thì có thể hơn 01 ngày và không đồng nghĩa bắt buộc vào thứ 6, vấn đề này có thể linh hoạt tại địa phương.

   Đối tượng nào được tiếp công dân ở cấp xã?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '359165');" target='_blank'>Điều 15 Luật tiếp công dân 2013" href="https://thukyluat.vn/vb/luat-tiep-cong-dan-nam-2013-34b1f.html?hash=dieu_15" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Điều 15 Luật tiếp công dân 2013' onclick="vbclick('34B1F', '359165');" target='_blank'>Điều 15 Luật tiếp công dân 2013 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   - Ban hành nội quy tiếp công dân.

   - Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

   - Phân công người tiếp công dân.

   - Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này.

   - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân.

   - Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   => Như vậy, người có thẩm quyền tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn là Chủ tịch UBND cấp xã, công chức kiêm nhiệm theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ theo bố trí của HĐND.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn