Cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022? Ai là người phải viết bản kiểm điểm đảng viên cá nhân năm 2022?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Ai là người phải viết bản kiểm điểm đảng viên cá nhân năm 2022? Thời gian thực hiện kiểm điểm đảng viên là khi nào? Mẫu bảng kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022 được quy định như thế nào? Cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022?

Tôi là một đảng viên tại địa phương. Thông qua tìm hiểu tôi có biết được vào cuối năm đảng viên thường phải làm bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm. Vậy có thể cho tôi xin mẫu và cách viết bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm được không? Tôi cảm ơn!

  • Ai là người phải viết bản kiểm điểm đảng viên cá nhân năm 2022?

   Căn cứ theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019' onclick="vbclick('6827F', '384505');" target='_blank'>Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định thì:

   Người phải viết bản kiểm điểm là đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

   Hình từ Internet

   Thời gian thực hiện kiểm điểm đảng viên là khi nào?

   Thời gian thực hiện kiểm điểm đảng viên được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

   Mẫu bảng kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022 được quy định như thế nào?

   Căn cứ theo Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019' onclick="vbclick('6827F', '384505');" target='_blank'>Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định mẫu bảng kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022 như sau:

   ĐẢNG BỘ ………..
   Chi bộ: ……………

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ---------------

   ….., ngày … tháng … năm …

   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Năm ….

   Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

   Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………

   Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………………

   Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………………..

   Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..

   Chi bộ ………………………………………………………………………………………………

   I. Ưu điểm, kết quả đạt được

   1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

   - Về tư tưởng chính trị.

   - Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

   - Về ý thức tổ chức kỷ luật.

   - Về tác phong, lề lối làm việc.

   - Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắcTốtTrung bình Kém

   2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

   - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

   - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắcTốtTrung bình Kém

   3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

   II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

   2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

   III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắcTốtTrung bình Kém

   IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

   V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

   1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   Hoàn thành nhiệm vụ

   Không hoàn thành nhiệm vụ

   2. Xếp loại đảng viên:

   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   Hoàn thành nhiệm vụ

   Không hoàn thành nhiệm vụ

   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

   ………………………………………………………………………………………………………

   - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………….

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

   - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………….

   - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………

   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022?

   Dưới đây là hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022 mà bạn có thể tham khảo:

   ĐẢNG BỘ xã B ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Chi bộ: 6 .........., ngày.....tháng....năm.......

   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Năm: ....

   Họ và tên: Nguyễn Văn B Ngày sinh: 19xx

   Chức vụ Đảng: Đảng viên

   Chức vụ chính quyền: Công chức

   Chức vụ đoàn thể: ..............................................................................

   Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C

   Chi bộ: 6

   I. Ưu điểm, kết quả đạt được

   1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

   - Về tư tưởng chính trị: Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

   - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

   - Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú…

   - Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

   - Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tự liên hệ với các biểu hiện như: Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức…

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

   2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

   - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

   - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…

   - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

   3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

   II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

   2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

   III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân: Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   □ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

   IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm:…………………..

   V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

   1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   2. Xếp loại Đảng viên:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………............................................................................................................

   - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: .........................................

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

   - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ...................................................................

   - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...................................................

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: .............................

   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn