Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02B mới nhất hiện nay?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/12/2023

Cho tôi hỏi: Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02B mới nhất hiện nay là mẫu nào? Nội dung kiểm điểm Đảng viên là gì?- Câu hỏi của anh Vũ (Nghệ An). 

  • Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02B mới nhất hiện nay?

   Tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 có quy định mẫu bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02B áp dụng đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:

   Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

   ĐẢNG BỘ ….

   CHI BỘ…

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ---------------

   …., ngày… tháng…. năm…..

   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Năm ....

   (Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

   Họ và tên:………………………………………………….. Ngày sinh: …………………………

   Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………….

   Chức vụ chính quyền: …………………..…………………..…………………..………………..

   Chức vụ đoàn thể: …………………..…………………..…………………..……………………

   Đơn vị công tác: ………………….. Chi bộ …………………..…………………..……………..

   I. Ưu điểm, kết quả đạt được

   1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

   II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   1. Hạn chế, khuyết điểm.

   2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

   III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

   V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

   1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   2. Xếp loại đảng viên:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

   ……………………………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………..

   - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

   - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………………………

   - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………..…………………………

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………….

   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đảng viên nào không phải thực hiện kiểm điểm cuối năm?

   Tại khoản 2 Điều 5 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023 quy định đối tượng kiểm điểm cá nhân:

   Đối tượng kiểm điểm

   1. Tập thể

   1.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng:

   a) Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

   b) Ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương (bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền hoặc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở) và ban thường vụ cấp ủy ở cơ sở (nơi không có ban thường vụ thì kiểm điểm ban chấp hành).

   c) Đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và địa phương.

   ...

   2. Cá nhân

   2.1. Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng).

   2.2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   Như vậy, Đảng viên không phải thực hiện kiểm điểm cuối năm bao gồm:

   - Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng;

   - Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng;

   - Đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng;

   Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02B mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)

   Nội dung kiểm điểm Đảng viên là gì?

   Tại Điều 6 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023 có quy định nội dung kiểm điểm cá nhân bao gồm:

   Đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

   - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

   - Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

   - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

   Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

   Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

   - Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

   - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

   - Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

   - Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

   - Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

   Ngoài những nội dung trên, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; biểu hiện "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn