Ban hành Cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/05/2023

Xin hỏi: Mục đích quy định cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối , chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là gì?- Câu hỏi của anh Sơn (Đà Nẵng).

  • Ban hành Cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

   Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

   Theo đó, có 04 mục đích quy định cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối , chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước như sau:

   - Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

   - Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.

   - Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức;

   Tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.

   - Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin có liên quan đến Cán bộ, công chức, viên chức.

   Lưu ý: Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

   Ban hành Cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức? (Hình từ Internet)

   Cơ quan có thẩm quyền có nhiệm vụ gì trong việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

   Tại Điều 2 Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có quy định về nhiệm vụ của các cơ quan trong việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức. Cụ thể:

   (1) Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ:

   - Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định tại Quy định kỹ thuật; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định kỹ thuật; đề xuất nâng cấp phiên bản của Quy định kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế.

   - Triển khai các dịch vụ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức cho các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ; ban hành các tài liệu đặc tả dịch vụ theo quy định.

   - Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP);

   - Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định này.

   - Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống khi chia sẻ dữ liệu.

   (2) Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ:

   - Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn.

   - Theo dõi và đề xuất điều chỉnh các danh mục bảng mã dùng chung, nội dung cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức.

   (3) Các đơn vị liên quan đến cung cấp dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu:

   - Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu qua các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu tuân thủ đúng quy định về cấu trúc dữ liệu.

   - Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho dữ liệu được chia sẻ qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu.

   (4) ơn vị cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước:

   - Đảm bảo dữ liệu được cung cấp và khai thác tuân thủ đúng quy định tại Quy định kỹ thuật.

   - Phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng Quy định kỹ thuật này về Bộ Nội vụ để có phương án xử lý.

   - Kiểm tra, kiểm thử sự tương thích về việc tiếp nhận, xử lý các thông điệp dữ liệu theo Quy định kỹ thuật này trước khi thực hiện kết nối khai thác dữ liệu.

   - Đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin của mình khi kết nối, khai thác dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

   Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức bao gồm những cơ quan nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục I Quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có quy định như sau:

   Quy định chung

   ...

   2. Đối tượng áp dụng

   - Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

   - Tòa án nhân dân Tối cao.

   - Viện kiểm sát nhân dân.

   - Văn phòng Chủ tịch nước.

   - Văn phòng Quốc hội.

   - Kiểm toán Nhà nước.

   - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

   Như vậy, đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức là những cơ quan sau:

   - Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

   - Tòa án nhân dân Tối cao.

   - Viện kiểm sát nhân dân.

   - Văn phòng Chủ tịch nước.

   - Văn phòng Quốc hội.

   - Kiểm toán Nhà nước.

   - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn