Quy trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng đấu thầu phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/10/2022

Quy trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng đấu thầu phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP? Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP? Lựa chọn danh sách ngắn đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP?

Kính mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Quy trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng đấu thầu phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP?

   Tại Điều 54 Nghị định 95/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6E229', '378559');" target='_blank'>Điều 54 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện và ký kết hợp đồng, như sau:

   1. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được bên mời thầu mời đến thương thảo hợp đồng.

   2. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này.

   3. Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Nghị định này.

   4. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

   Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan khác.

   2. Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP?

   Theo Điều 55 Nghị định 95/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6E229', '378559');" target='_blank'>Điều 55 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP, như sau:

   1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

   a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

   b) Lập hồ sơ mời thầu;

   c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

   2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

   a) Mời thầu;

   b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

   c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

   c) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

   3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

   a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   b) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   c) Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

   4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

   a) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

   b) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

   c) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

   d) xếp hạng nhà thầu.

   5. Thương thảo hợp đồng.

   6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

   7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

   3. Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Điều 56 Nghị định 95/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6E229', '378559');" target='_blank'>Điều 56 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu rộng rãi với gói thầu của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn theo Hiệp định CPTPP, như sau:

   Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

   1. Các bước lựa chọn danh sách ngắn:

   a) Lập hồ sơ mời quan tâm:

   - Hồ sơ mời quan tâm bao gồm các nội dung sau đây: Thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, trong đó bao gồm yêu cầu về số lượng, trình độ và kinh nghiệm của chuyên gia;

   - Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm, trong đó phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung về năng lực, kinh nghiệm, nhân sự không thấp hơn 50% điểm tối đa của nội dung đó;

   b) Việc phê duyệt hồ sơ mời quan tâm phải bằng văn bản và căn cứ tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm;

   c) Thông báo mời quan tâm thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 của Nghị định này;

   d) Phát hành hồ sơ mời quan tâm:

   Hồ sơ mời quan tâm được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời quan tâm;

   đ) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ quan tâm:

   - Trường hợp bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ quan tâm không qua mạng:

   Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ quan tâm đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả mời quan tâm;

   - Trường hợp bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ quan tâm qua mạng:

   Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông báo cho nhà thầu tình trạng nộp hồ sơ quan tâm (thành công hoặc không thành công). Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp hồ sơ quan tâm của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số tệp tin đính kèm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   e) Mở hồ sơ quan tâm:

   - Trường hợp bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ quan tâm không qua mạng:

   Hồ sơ quan tâm nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong hồ sơ mời quan tâm sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Việc mở hồ sơ quan tâm phải được ghi thành biên bản và gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm. Hồ sơ quan tâm được gửi đến sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại;

   - Trường hợp bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ quan tâm qua mạng:

   Bên mời thầu mở hồ sơ quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Biên bản mở hồ sơ quan tâm được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu;

   g) Đánh giá hồ sơ quan tâm:

   Việc đánh giá hồ sơ quan tâm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời quan tâm. Hồ sơ quan tâm của nhà thầu có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; hồ sơ quan tâm của nhà thầu có số điểm cao nhất được xếp thứ nhất; trường hợp có nhiều hơn 06 nhà thầu đạt yêu cầu thì lựa chọn 06 nhà thầu xếp hạng cao nhất vào danh sách ngắn;

   h) Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả mời quan tâm:

   - Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả mời quan tâm, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia;

   - Kết quả mời quan tâm phải được thẩm định trước khi phê duyệt;

   - Kết quả mời quan tâm phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả mời quan tâm;

   - Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả mời quan tâm phải bao gồm tên các nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn và các nội dung cần lưu ý (nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả mời quan tâm phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngắn;

   i) Công khai danh sách ngắn: Danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 9 của Nghị định này và gửi thông báo đến các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm.

   2. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn