Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/10/2022

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Kính mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

   Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 74 Nghị định 95/2020/NĐ-CP ' onclick="vbclick('6E229', '378704');" target='_blank'>Điều 74 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai, theo đó:

   1. Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai:

   a) Căn cứ lập hồ sơ mời thầu:

   Ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định này, khi lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, phải căn cứ vào biên bản trao đổi giữa bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn một;

   b) Nội dung hồ sơ mời thầu:

   Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai được lập trên cơ sở hồ sơ mời thầu giai đoạn một, phù hợp với các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật đã trao đổi với các nhà thầu.

   2. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:

   a) Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt và chỉ tiến hành thẩm định đối với các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu giai đoạn một;

   b) Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

   3, Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu:

   Bên mời thầu mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong giai đoạn một đến nhận hồ sơ mời thầu giai đoạn hai. Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn hai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định này.

   4. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

   Việc chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Nghị định này. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật.

   2. Mở thầu giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

   Theo Khoản 5 Điều 74 Nghị định 95/2020/NĐ-CP ' onclick="vbclick('6E229', '378704');" target='_blank'>Điều 74 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định mở thầu giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP, theo đó:

   a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu;

   b) Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

   - Kiểm tra niêm phong của túi đựng các hồ sơ đề xuất về tài chính trong giai đoạn một, hồ sơ đề xuất về tài chính trong giai đoạn một của các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn hai, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn hai;

   - Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong giai đoạn một của các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn hai và mở hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật;

   c) Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu tại điểm b khoản này phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và nhà thầu tham dự mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn hai;

   d) Đại diện cửa bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc các đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.

   3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng giai đoạn hai phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Điều 75 Nghị định 95/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6E229', '378704');" target='_blank'>Điều 75 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai:

   1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Nghị định này; không đánh giá lại những nội dung đã thống nhất về kỹ thuật ở giai đoạn một.

   2. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn hai sẽ được xem xét đánh giá về tài chính. Việc đánh giá về tài chính thực hiện trên cơ sở đề xuất về tài chính của nhà thầu trong giai đoạn một và đề xuất về tài chính trong giai đoạn hai; căn cứ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu trong giai đoạn một và những đề xuất về kỹ thuật hiệu chỉnh của nhà thầu trong giai đoạn hai.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn