Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như thế nào? Chức năng của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ra sao? Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là gì?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019' onclick="vbclick('693FB', '383201');" target='_blank'>Điều 3 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như sau:

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

   a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng dự toán và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Quản lý thu trên cơ sở kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   b) Tổ chức thực hiện thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

   c) Quản lý, kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tổng hợp, thống kê, thẩm định số đối tượng đã tham gia, số đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; xác định số tiền phải thu, số tiền đã thu, số tiền chưa thu, số tiền thu trước cho năm sau; đánh giá, phân tích tình hình về số đối tượng tham gia, mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   d) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

   đ) Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

   e) Hướng dẫn sử dụng phần mềm và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   g) Phối hợp với Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện công tác tiếp nhận danh sách đối tượng tham gia mới.

   h) Tham mưu, phối hợp với tổ chức Công đoàn cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến khởi kiện đối với các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

   i) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   k) Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với tổ chức, cá nhân nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tổng hợp, theo dõi Bảo hiểm xã hội huyện về quản lý nợ. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

   l) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   m) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

   n) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, thu nợ.

   o) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

   p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

   2. Chức năng của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ra sao?

   Theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019' onclick="vbclick('693FB', '383201');" target='_blank'>Điều 4 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chức năng của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như sau:

   1. Chức năng:

   Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

   3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là gì?

   Tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019' onclick="vbclick('693FB', '383201');" target='_blank'>Điều 4 Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như sau:

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

   a) Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

   b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh dựa trên tổng số kinh phí tuyên truyền được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phối hợp với các đơn vị liên quan (trong và ngoài Ngành) tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

   d) Khai thác và sử dụng các nguồn thông tin và kênh thông tin trong và ngoài Ngành đúng quy định của pháp luật để tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với mục đích, nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đối với Bảo hiểm xã hội huyện.

   đ) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, biên tập thông tin đăng tải trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên Internet theo quy định.

   e) Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng trên địa bàn.

   g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thu xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia mới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện bàn giao cho Phòng Quản lý thu danh sách đối tượng tham gia mới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tổng hợp, theo dõi Bảo hiểm xã hội huyện về việc phát triển đối tượng.

   h) Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng về truyền thông và phát triển đối tượng theo quy định; quản lý hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phạm vi được giao; đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu theo phân cấp.

   i) Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   k) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

   l) Là đầu mối phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan quản lý trên địa bàn thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu, khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; định kỳ hàng năm trao đổi thông tin với cơ quan quản lý trên địa bàn.

   m) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   n) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

   o) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   p) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

   q) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông và phát triển đối tượng.

   r) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

   s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn