Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/09/2023

Xin hỏi: Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023?- Câu hỏi của anh Thuận (Bình Dương).

  • Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023?

   Tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có quy định mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

   Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

   Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam o, Nữ o

   Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

   Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

   Số sổ BHXH: …………………………………..………………………………

   Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….……

   Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..……………………

   Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:………………………

   Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….

   Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………

   Nơi thường trú (1):……………………………………………………………..

   Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..………..

   Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................ tại địa chỉ:....................................................................................................................

   Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………………………………………………………………

   Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………

   Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

   Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…………….

   Kèm theo Đề nghị này là (3)............................................................................ và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

   Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

   Người đề nghị

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Khi nào được ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp?

   Tại Điều 29 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về quyền của người lao động như sau:

   Quyền của người lao động

   1. Nhận sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận đầy đủ về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   2. Được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm.

   3. Được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định này.

   4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

   5. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

   6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp mà người lao động có thể ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

   Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

   ...

   2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

   b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

   c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

   Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

   ...

   Như vậy, người lao động có thể ủy quyền cho người khác để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp:

   - Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế;

   - Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế;

   - Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023? (Hình từ Internet)

   Đối tượng người lao động nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

   Tại Điều 43 Luật Việc làm 2013 có quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

   Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

   1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

   b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

   Như vậy, đối tượng người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bao gồm:

   - Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn