Decision no. 05/2017/QDKDTM-ST dated july 21, 2017 on petition for recognition and enforcement of foreign arbitral award in vietnam

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH 05/2017/QĐKDTM-ST NGÀY 21/07/2017 VỀ YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Ngày 21/7/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên họp công khai xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết định của Trọng tài nước ngoài thụ lý số 01/2017/TT ngày 09/01/2017 theo Quyết định mở phiên họp số 133/2017/QĐ-MPH ngày 05/6/2017; Quyết định hoãn phiên họp số 151/2017/QĐ-HPH ngày 20/6/2017, giữa:

Bên được thi hành: Công ty GI

Trụ sở tại B 3, P.O. B 1363, CH, Baar, T; Người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Đức C và ông Chu Bảo K (theo ủy quyền theo Giấy ủy quyền ngày 11/10/2016) (ông Kcó mặt; ông C vắng mặt).

Bên phải thi hành: Công ty CP đầu tư và phát triển T

Trụ sở tại số 52 Nguyễn Bỉnh K, phường L Đ H, quận H, thành phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Trọng H, chức vụ Tổng giám đốc (ông H vắng mặt).

Những vấn đề cụ thể bên được thi hành yêu cầu Tòa án giải quyết:

Theo đơn yêu cầu đề ngày 29/11/2016 và các lời khai tiếp theo, đại diện Bên được thi hành Công ty GI (sau đây gọi tắt là Bên được thi hành), trình bày:

Bên được thi hành và Công ty CP đầu tư và phát triển T (sau đây gọi tắt là Bên phải thi hành) ký Hợp đồng số CXL44594 ngày 10/12/2014 về việc Mua bán buôn than cốc Úc, sửa đổi bởi Phụ Lục số 1 ngày 08/01/2015 và Phụ lục số 2 không ghi ngày nhưng được Rolf Stuessi ký thay mặt Bên được thi hành vào khoảng ngày 11/5/2015 và được Bên phải thi hành nhất trí vào khoảng thời gian cùng ngày (“Hợp Đồng”), Bên được thi hành nhất trí bán và Bên phải thi hành nhất trí mua và nhận bàn giao 50.000 tấn than cốc sạch Oaky Creek của Úc, +/- 10% sai số do vận chuyển.

Sau khi xét xử, Hội đồng trọng tài của SIAC đã kết luận rằng Bên phải thi hành đã vi phạm hợp đồng khi không đảm bảo mở Thư tín dụng như yêu cầu trong Hợp Đồng. Theo đó, đã thoái thác, từ chối nhận nợ và thanh toán cho hàng hóa được bán theo Hợp đồng. Ngoài ra, Hội đồng trọng tài còn kết luận rằng hành vi trên của Bên phải thi hành là vi phạm theo hình thức từ chối thực hiện hợp đồng, theo đó Bên được thi hành chấp thuận chấm dứt Hợp Đồng vào ngày 22/5/2015. Hội đồng trọng tài đã quyết định Bên phải thi hành phải chịu trách nhiệm về tất cả thiệt hại và mất mát xảy ra do hậu quả của việc vi phạm hợp đồng.

Về thỏa thuận Trọng tài, Hội đồng trọng tài và Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp:

Bên được thi hành và Bên phải thi hành có thỏa thuận Luật điều chỉnh và Trọng tài là cơ quan giải quyết khi có tranh chấp tại Điều 13 của Hợp Đồng, cụ thể là “Hợp đồng này, bao gồm cả điều khoản về trọng tài, được điều chỉnh, được hiểu và giải thích theo luật pháp của Singapore, không bao gồm Công ước của Liên hiệp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ngày 11/4/1980 (CISG). Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm những tranh chấp về sự hình thành, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng, sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm thông qua trọng tài theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) đang có hiệu lực tại thời điểm đó, mà quy tắc đó được xem là được quy định trong Hợp Đồng này bằng cách dẫn chiếu đến Điều này. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là tại Singapore. Hội đồng trọng tài gồm 3 người. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Anh. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật hiện hành của Anh và xứ Wales. Quyết định của SIAC được coi là chung thẩm và bắt buộc đối với các Bên.”

Tuân thủ theo thỏa thuận trọng tài nêu trên, vào ngày 22/05/2015, Bên được thi hành đã đưa tranh chấp ra giải quyết thông qua Trọng tài tại SIAC theo Quy tắc trọng tài của SIAC (Vụ xét xử Trọng tài SIAC số 091 năm 2015 (ARB091/15/JJ). Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là tại Singapore.

 Về Phán quyết Trọng tài:

Sau khi xét xử, Hội đồng trọng tài đã ban hành Phán quyết một phần số 060 năm 2016 vào ngày 16/5/2016 và Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 vào ngày 31/08/2018 (“các Phán quyết”). Theo các Phán quyết này Bên phải thi hành có các nghĩa vụ như sau:

Bên phải thi hành phải trả cho Bên được thi hành số tiền bồi thường là 2.255.00,00 USD (hai triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đô la Mỹ) cho tổn thất giá trị thị trường và 776.000,00 USD (bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ) cho số tiền phải trả để thanh toán cho yêu cầu về giữ tàu quá hạn và các yêu cầu khác. Tổng cộng là 3.031.000,00 USD (ba triệu không trăm ba mươi mốt nghìn đô la Mỹ).

Bên phải thi hành phải trả cho Bên được thi hành:

- Số tiền lãi cho số tiền 2.225.000,00 USD nêu trên liên quan đến tổn thất giá trị thị trường cho đến và tính cả ngày 06/6/2016 với tổng số tiền là 56.816,14 USD (năm mươi sáu nghìn tám trăm mười sáu phảy mười bốn đô la Mỹ).

- Số tiền lãi cho số tiền 776.000,00 USD nêu trên liên quan đến số tiền phải trả để thanh toán cho yêu cầu về việc giữ tàu quá hạn và các yêu cầu khác cho đến và tính cả ngày 06/6/2016 với tổng số tiền là 18.283,89 USD (mười tám nghìn hai trăm tám mươi ba phảy tám mươi chín đô la Mỹ).

- Số tiền lãi tiếp theo kể từ và kể cả ngày 07/6/2016 cho đến khi thực hiện chi trả với số tiền lãi theo ngày là 220,89 USD (hai trăm hai mươi phảy tám mươi chín đô la Mỹ).

- Chi phí Trọng tài với số tiền là 305.268,38 SGD (ba trăm linh năm nghìn hai trăm sáu mươi tám phảy ba mươi tám đô la Singapore).

- Các chi phí pháp lý và các chi phí khác với số tiền là 90.239,44 GBP (chín mươi nghìn hai trăm ba mươi chín phảy bốn mươi bốn Bảng Anh).

Ngày 29/11/2016, Bên được thi hành nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết của Trọng tài nói trên theo quy định tại Điều 424 và Điều 425 Bộ luật tố tụng dân sự, vì Việt Nam là nơi Bên phải thi hành được thành lập và là nơi Bên phải thi hành đặt trụ sở. Singapore là địa điểm tiến hành tố tụng Trọng tài giữa Bên được thi hành và Bên phải thi hành lựa chọn để giải quyết đều là các quốc gia thành viên của Công ước Newyork năm 1958 về Công nhận và cho thi hành các phán quyết của Trọng tài tại các nước thành viên.

Bên phải thi hành đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng đều vắng mặt và không gửi văn bản trình bày quan điểm của mình trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc và tại phiên họp hôm nay là từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại phiên họp hôm nay:

Đại diện của bên được thi hành trình bày: Bên được thi hành vẫn giữ nguyên các yêu cầu và đề nghị Hội đồng phiên họp ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết một phần số 060 năm 2016 vào ngày 16/5/2016 và Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 vào ngày 31/08/2018 của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ việc:

Về tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý việc công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài là đúng quy định tại khoản 5 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự. Những người tiến hành tố tụng và Hội đồng phiên họp đã thực hiện đúng các quy định tại các điều 457, 458 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên họp hôm nay, Bên được thi hành đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đã được trình bày căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bên phải thi hành đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa án, tuy nhiên tại phiên họp hôm nay vẫn vắng mặt không có lý do. Đây là lần mở phiên họp thứ 3, mà bên phải thi hành vẫn vắng mặt không có lý do là tự từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình. Tòa án tiến hành mở phiên họp vắng mặt bên phải thi hành là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ việc: Đề nghị Hội đồng phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết một phần số 060 năm 2016 vào ngày 16/5/2016 và Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 vào ngày 31/08/2018 của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) vì Phán quyết trọng tài phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Các đương sự có thỏa thuận trong hợp đồng về chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp và Trọng tài đã thực hiện các thủ tục tố tụng đúng theo Quy tắc trọng tài SIAC.

NHẬN ĐỊNH

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc kinh doanh thương mại được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, Hội đồng xét quyết định nhận định:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 458 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng phiên họp không xét xử lại vụ tranh chấp đã được Trọng tài nước ngoài giải quyết mà chỉ kiểm tra, đối chiếu quyết định của Trọng tài nước ngoài, các giấy tờ, tài liệu kèm theo với các quy định tại Chương XXXV và Chương XXXVII của Bộ luật tố tụng dân sự, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt  Nam và Điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở ra quyết định công nhận hoặc không công nhận Phán quyết đó. Các tài tài liệu có trong hồ sơ thể hiện:

- Bên được thi hành và Bên phải thi hành đã có thỏa thuận: là bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng số CXL44594 ngày 10/12/2014, bao gồm những tranh chấp về sự hình thành, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng, sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm thông qua Trọng tài theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) đang có hiệu lực tại thời điểm đó, mà quy tắc đó được xem là được quy định trong Hợp Đồng này bằng cách dẫn chiếu đến Điều này. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là tại Singapore. Hội đồng trọng tài gồm 3 người. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Anh. Luật điều chỉnh hợp đồng là Luật hiện hành của Anh và xứ Wales. Quyết định của SIAC được coi là chung thẩm và bắt buộc đối với các Bên. Như vậy, tranh chấp giữa các bên được giải quyết tại tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) là đúng với thỏa thuận các bên.

- Về việc tống đạt các văn bản tố tụng cho Bên phải thi hành: các văn bản tố tụng của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) đã được gửi cho Bên phải thi hành qua email và qua bưu điện tại địa chỉ là số 52 Nguyễn Bình K, phường L Đ H, quận H, thành phố Hà Nội theo đúng địa chỉ và địa chỉ email ghi trong hợp đồng (thể hiện từ bút lục 135-170). Bên phải thi hành đã nhận được thông báo phiên xét xử chính thức, tuy nhiên Bên phải thi hành vẫn vắng mặt, Hội đồng trọng tài tiến hành phiên xét xử vắng mặt Bên phải thi hành theo đúng Quy tắc tố tụng trọng tài SIAC.

Bên phải thi hành đã nhận được Phán quyết một phần số 060 năm 2016 ngày 16/5/2016 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore và có quyền kháng cáo đối với Quyết định này trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được Phán quyết. Tuy nhiên, Bên phải thi hành đã không có ý kiến gì, điều này cho thấy là họ đã từ bỏ quyền kháng cáo của mình.

Tại Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 ngày 31/8/2018 đã xác minh việc gửi thư email Phán quyết một phần số 060 năm 2016 ngày 16/5/2016 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore cho Bên phải thi hành thể hiện tại báo cáo của Microsoft Outlook gửi ngày 16/5/2016 (lúc 11:14) liên quan đến việc chuyển thư, thì “việc chuyển thư đến những người nhận hoặc nhóm người nhận này đã hoàn thành, nhưng không có thông báo nào về việc chuyển thư được gửi từ server đíchsales@trungdzung.vn (sale@trungdzung.vn)”.

Như vậy, thủ tục giải quyết tranh chấp vụ kiện của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore là đúng với Quy tắc SIAC. Đồng thời Quyết định của Phán quyết một phần số 060 năm 2016 ngày 16/5/2016 và Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 ngày 31/08/2018 không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Do đó, Hội đồng phiên họp có căn cứ để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài quốc tế Singapore.

Trong quá trình giải quyết vụ việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài quốc tế Singapore, Tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về thông tin doanh nghiệp của Bên phải thi hành. Theo các tài liệu Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cung cấp cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thể hiện:

Bên phải thi hành có trụ sở tại số 52 Nguyễn Bỉnh K, phường L Đ H, quận H, thành phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Trọng H - Chức vụ Tổng giám đốc; hộ khẩu thường trú và nơi ở đều tại số nhà 5, ngõ 61 T T, phường T Q, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng cho Bên phải thi hành đến địa chỉ trụ sở công ty và đến địa chỉ đang sinh sống của ông Trần Trọng H. Tuy nhiên, ông H đại diện cho Bên phải thi hành không đến Tòa án để làm việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Do vậy, Tòa án tiến hành mở phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết của Trọng tài quốc tế Singapore vắng mặt người đại diện hợp pháp của Bên phải thi hành theo quy định tại Điều 458 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về lệ phí: Bên được thi hành phải chịu lệ phí việc kinh doanh thương mại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:

- Khoản 5 Điều 31, Điều 37, Điều 149, Điều 424, Điều 425, Điều 426, Điều 458, Điều 460 và Điều 461 Bộ luật Tố tụng Dân sự;

- Điều 38 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Quyết định:

1. Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết một phần số 060 năm 2016 ngày 16/5/2016 và Phán quyết cuối cùng số 101 năm 2016 ngày 31/08/2018 của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) tại Việt Nam.

 2. Về lệ phí: Công ty GI phải chịu lệ phí về yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài số tiền là 3.000.000 (ba triệu) đồng. Xác nhận Công ty GI đã nộp 4.000.000 (bốn triệu) đồng lệ phí tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 09969 ngày 26/12/2006 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Công ty GI được nhận lại 1.000.000 (một triệu) đồng tiền nộp thừa tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định này. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định được tống đạt hợp lệ.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định này theo quy định của pháp luật.


8774
Judgment/Resolution was reviewed
Document was referenced
Document was based
Judgment/Resolution is watching

Quyết định về yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài số  05/2017/QĐKDTM-ST

Số hiệu: 05/2017/QĐKDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Agency issued: Tòa án nhân dân Hà Nội
Field:Kinh tế
Date issued: 21/07/2017
Is the source of Legal precedent
Judgment/Resolution First instance
Legal precedent was based
Judgment/Resolution Related to same content
Judgment/Resolution Appeal
Please Login to be able to download

You have not log in to your account!

Login
Register  • Address: 17 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;