Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, phải được cập nhật định mức tại các bước quản lý chi phí tiếp theo.

2. Đối với chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

3. Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng đã ký kết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

B TRƯỞNG
N
guyễn Mạnh Hùng

 

ĐỊNH MỨC

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông)

 

MỤC LỤC

Phần I. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Phạm vi Định mức

2. Nội dung Định mức

3. Kết cấu Định mức:

4. Hướng dẫn áp dụng Định mức

Phần II. ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển

11.000000.00 Vận chuyển thủ công

11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện

12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công

Phần III. ĐỊNH MỨC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

Chương I. LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ CẦU CÁP

21.010000.00 Lắp dựng tuyến cột treo cáp

21.010100.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 6 - 6,5 m

21.010200.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 - 8 m

21.010300.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 10 - 12 m

21.010400.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại >12 m

21.010401.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 12 - 15 m

21.010402.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 15 - 18 m

21.010403.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 18 - 20 m

21.010404.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại trên 20 m

21.010500.00 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m

21.010600.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 6 - 6,5 m

21.010700.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 7 - 8 m

21.010800.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 10 - 12 m

21.010900.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 12 m

21.010901.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 12 - 15 m

21.010902.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 15 m - 18 m

21.010903.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 18 m - 20m

21.010905.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 20 m

21.011000.00 Lắp dựng cột sắt đôi loại 6 m - 10 m

21.020000.00 Lắp dựng chân chống loại 5,6 m đến 10 m

21.030000.00 Làm dây co

21.030100.00 Làm dây co cho cột sắt

21.030200.00 Làm dây co cho cột bê tông

21.040000.00 Nối cột bằng sắt L

21.040100.00 Nối cột sắt đơn bằng sắt L

21.040200.00 Nối cột sắt đôi bằng sắt L            

21.050000.00 Lắp đặt ghế thao tác

21.060000.00 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông

21.070000.00 Lắp phụ kiện để treo cáp đồng, cáp quang trên tuyến cột có sẵn

21.080000.00 Sơn đánh số tuyến cột treo cáp

21.090000.00 Lắp dựng cột ăng ten

21.090100.00 Lắp dựng cột ăng ten dây co (dây néo)

21.090200.00 Dựng cột ăng ten tự đứng

21.090300.00 Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten

21.090400.00 Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten

21.090500.00 Lắp dựng cột monopole

21.100000.00 Lắp đặt cầu cáp

21.100100.00 Lắp đặt cầu cáp trong nhà có độ cao lắp đặt h = 3m

21.100200.00 Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h = 20 m

21.100300.00 Lắp đặt cột đỡ cầu cáp

21.100400.00 Lắp đặt dây đất cho tuyến cột treo cáp

Chương II. LẮP ĐẶT CÁP

22.010000.00 Lắp ống dẫn cáp thông tin

22.010100.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 nong một đầu

22.010200.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 nong một đầu

22.010300.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 nong một đầu

22.010400.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 40 không nong đầu

22.010500.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 60 không nong đầu

22.010600.00 Lắp ống dẫn cáp loại ϕ ≤ 114 không nong đầu

22.010700.00 Lắp đặt cút cong ϕ 61, ϕ 110

22.020000.00 Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin

22.030000.00 Lắp đặt bộ gá cho ống dẫn cáp pvc và bộ măng xông nối ống cho ống nhựa HDPE

22.040000.00 Lắp đặt nút bịt ống dẫn cáp

22.050000.00 Lắp đặt 1 ống PVC HI- 3P từ bể cáp tới cột treo cáp

22.060000.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35

22.060100.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 trong ống PVC ϕ 114/110

22.060200.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang 30 ≤ ϕ ≤ 35 luồn trong ống thép

22.060300.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ = 27 trong ống PVC ϕ 114/110

22.060400.00 Lắp ống PVC dẫn cáp quang ϕ =27 luồn trong ống thép

22.070000.00 Ra kéo cáp

22.070100.00 Ra, kéo, căng hãm cáp treo

22.070110.00 Ra, kéo, căng hãm cáp đồng treo

22.070120.00 Ra, kéo, căng hãm cáp quang treo

22.070200.00 Ra, kéo cáp trong cống bể

22.070210.00 Ra, kéo cáp đồng từ 50 x 2 đến 2000 x 2

22.090220.00 Ra, kéo cáp đồng loại cáp ≥ 1000 x 2 trong cống bể bằng xe kéo cáp

22.070230.00 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn

22.070240.00 Đeo biển cáp tại bể cho cáp cống

22.070300.00 Ra, kéo cáp chôn trực tiếp

22.070310.00 Ra, kéo cáp đồng chôn trực tiếp

22.070320.00 Ra, kéo cáp quang chôn trực tiếp

22.070321.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh đường kính 40

22.070322.00 Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng tấm đậy bê tông

22.070323.00 Ra, kéo cáp quang chỉ có băng báo hiệu

22.070400.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE

22.070420.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 50 mm

22.070430.00 Bắn cáp trong ống nhựa HDPE ϕ ≤ 63 mm

22.080000.00 Lắp đặt cọc mốc

22.090000.00 Rải băng báo hiệu

22.100000.00 Cáp thả sông

22.100100.00 Đào rãnh cáp (bằng tàu hút bùn) (kích thước rãnh cáp 4000 x 1000 x 1500 mm)

22.100110.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất I & II

22.100120.00 Đào rãnh cáp thả sông cấp đất III & IV

22.100200.00 Lắp ghép ống thép

22.100300.00 Kéo cáp, hạ ống thép xuống rãnh cáp

22.100400.00 Lấp rãnh cáp, hoàn trả mặt bằng

22.110000.00 Hàn nối cáp

22.110100.00 Hàn nối cáp đồng

22.110110.00 Hàn nối măng sông cáp đồng

22.110111.00 Hàn nối măng sông co nhiệt

22.110112.00 Hàn nối măng sông cơ khí

22.110120.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp, hộp cáp, giá MDF

22.110121.00 Hàn nối cáp đồng tại tủ cáp

22.110122.00 Hàn nối cáp đồng tại hộp cáp

22.110123.00 Hàn nối cáp đồng tại MDF

22.110200.00 Hàn nối cáp quang

22.110210.00 Hàn nối măng sông cáp sợi quang

22.110230.00 Hàn nối bộ chia quang

22.120000.00 Lắp đặt cấu kiện kết cuối cáp

22.120100.00 Lắp đặt tủ bệ

22.120200.00 Lắp đặt tủ quỳ

22.120210.00 Lắp đặt tủ quỳ trên cột đơn

22.120220.00 Lắp đặt tủ quì trên cột vuông, cột tròn

22.120230.00 Lắp ống cao su ϕ50 vào tủ quỳ

22.120300.00 Lắp đặt tủ treo

22.120310.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn đơn hoặc trên cột vuông ghép

22.120320.00 Lắp đặt tủ treo trên cột tròn chữ H hoặc cột vuông chữ H (Với khoảng cách tâm giữa 2 cột 1 1 m)

22.120400.00 Lắp đặt tủ cáp điện thoại ngầm trong tường

Chương III. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (TRỪ THIẾT BỊ)

23.010000.00 Đo kiểm tra điện trở suất của đất

23.020000.00 Chôn các điện cực tiếp đất

23.020100.00 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài 1 ≤ 2,5 mét xuống đất

23.020200.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công

23.020210.00 Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công

23.020220.00 Chôn điện cực tiếp đất bằng thủ công kết hợp với máy khoan địa chất nhỏ. Độ sâu khoan 1m đến 10 m

23.020300.00 Chôn điện cực chiều dài L ≤ 2.5 m bằng phương pháp đào

23.030000.00 Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất

23.040000.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết

23.040100.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện

23.040200.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hơi

23.040300.00 Nối điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng bộ kẹp tiếp đất

23.040400.00 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt

23.050100.00 Cải tạo đất bằng muối ăn

23.050200.00 Cải tạo đất bằng đất mượn

23.050300.00 Cải tạo đất bằng bột than cốc

23.050400.00 Cải tạo đất bằng hợp chất hoá học

23.060000.00 Thi công cáp dẫn đất

23.060100.00 Lắp đặt dây chống sét trên tuyến cáp quang

23.060200.00 Hàn cáp dẫn đất của hệ thống tiếp đất

23.070000.00 Kiểm tra, xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất theo thực tế thi công

23.080000.00 Lắp đặt các mạng liên kết dây nối đất trong nhà trạm viễn thông

23.080100.00 Lắp đặt mạng liên kết chung (CBN)

23.080110.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn điện

23.080120.00 Hàn dây liên kết cáp đồng bằng phương pháp hàn hơi

23.080200.00 Lắp đặt mạng liên kết mắt lưới (MBN)

23.080300.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN)

23.080400.00 Lắp đặt mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN)

23.080410.00 Lắp đặt tấm thảm cách điện

23.080420.00 Lắp đặt thanh nối đơn bằng đồng 2000 x 1000 x 5

23.090000.00 Lắp đặt tấm tiếp đất

23.100000.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế

Phần IV. ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

Chương I. LẮP ĐẶT

31.010000.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất

31.010100.00 Lắp đặt cáp nguồn treo

31.010200.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp

31.010300.00 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong ống chìm

31.020000.00 Lắp đặt cáp thông tin

31.020100.00 Lắp đặt cáp thoại trong máng cáp, trên cầu cáp

31.020200.00 Lắp đặt cáp đồng trục, cáp đối xứng, cáp quang trong máng cáp, trên cầu cáp

31.020300.00 Lắp đặt cáp tín hiệu trên máng cáp, trên cầu cáp

31.030000.00 Hàn, đấu nối cáp

31.030100.00 Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, đầu cút

31.030200.00 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất

31.030300.00 Hàn đầu cốt cáp nguồn, dây đất

31.030400.00 Đấu nối cáp vào phiến, bảng

31.040000.00 Lắp đặt khung giá đấu dây

31.040100.00 Lắp đặt khung giá

31.040200.00 Lắp đặt bloc

31.040300.00 Lắp đặt phiến đấu dây vào khung giá, vào tủ

31.040400.00 Lắp đặt bộ phối hợp trở kháng 120 Ω/75 Ω

31.050000.00 Lắp đặt ăng ten, Fiđơ

31.050100.00 Lắp đặt, điều chỉnh ăng ten trạm mặt đất thông tin vệ tinh VSAT

31.050110.00 Lắp cân chỉnh chân đế cột ăng ten

31.050120.00 Lắp đặt ăng ten trạm VSAT

31.050130.00 Điều chỉnh ăng ten trạm VSAT

31.050200.00 Lắp đặt ăng ten các loại

31.050300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh ăng ten parabol trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)

31.050310.00 Lắp đặt và cân chỉnh bộ giá đỡ ăng ten parabol

31.050320.00 Lắp đặt ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m

31.050330.00 Điều chỉnh ăng ten parabol có đường kính 2,4 m ≤ D ≤ 3 m

31.050400.00 Lắp đặt điều chỉnh ăng ten UHF - VHF trạm thu truyền hình vệ tinh (4 chương trình)

31.050500.00 Lắp đặt Fiđơ

31.050510.00 Lắp đặt Fiđơ (loại ống dẫn sóng)

31.050520.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đồng trục)

31.050530.00 Lắp đặt Fiđơ (loại cáp đa chức năng)

31.060100.00 Lắp đặt thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

31.060101.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.060102.00 Lắp đặt hộp máy thiết bị vào khung giá

31.060103.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy

31.060104.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

31.070000.00 Lắp đặt thiết bị đồng bộ

31.070100.00 Lắp đặt tủ thiết bị

31.070200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào tủ

31.070300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn

31.070400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị đồng bộ

31.080000.00 Lắp đặt thiết bị kênh thuê riêng (data node, cross connect, modem)

31.080100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.080200.00 Lắp đặt hộp, ngăn (subrack) thiết bị vào khung giá

31.080300.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp, ngăn

31.080400.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị data node, cross connect

31.090100.00 Lắp đặt thiết bị truyền báo ảnh

31.100000.00 Lắp đặt thiết bị viễn thông nông thôn

31.100100.00 Lắp đặt thiết bị trạm

31.100200.00 Lắp đặt thiết bị quản trị mạng viễn thông nông thôn

31.110000.00 Lắp đặt thiết bị thông tin biển đảo

31.110100.00 Lắp đặt khung giá máy trạm gốc UHF, VHF

31.110200.00 Lắp đặt thiết bị vào khung giá

31.120100.00 Lắp đặt thiết bị Mạng

31.130000.00 Lắp đặt thiết bị mạng viễn thông thế hệ sau (NGN)

31.130100.00 Lắp đặt vỏ tủ thiết bị

31.130200.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ thiết bị

31.130300.00 Lắp đặt phiến (card) vào ngăn chức năng tủ thiết bị

31.130400.00 Lắp đặt thiết bị mạng, thiết bị giao tiếp người máy, thiết bị quản lý mạng

31.140000.00 Lắp đặt thiết bị nguồn

31.140100.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn

31.140110.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn AC

31.140120.00 Lắp đặt tủ phân phối nguồn DC

31.140200.00 Lắp đặt tủ nguồn

31.140210.00 Lắp đặt tủ nguồn < 50 A

31.140220.00 Lắp đặt tủ nguồn ≥ 50 A

31.140221.00 Lắp đặt vỏ tủ nguồn

31.140222.00 Lắp đặt ngăn chức năng tủ nguồn

31.140300.00 Lắp đặt thiết bị ổn áp xoay chiều (Automatic AC stabilizer)

31.140400.00 Lắp đặt bộ đổi điện một chiều sang xoay chiều (DC to AC converter)

31.140500.00 Lắp đặt tủ chuyển đổi điện có ngắt trung tính

31.140600.00 Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS

31.140700.00 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn

31.140800.00 Bộ điều khiển tự động

31.140900.00 Lắp đặt máy phát điện

31.141000.00 Lắp đặt tủ ắc quy

31.141010.00 Lắp đặt ắc quy kín

31.141020.00 Lắp đặt ắc quy hở

31.141021.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 12 V

31.141022.00 Lắp đặt ắc quy hở, loại bình 2 V

31.141100.00 Lắp đặt tấm pin mặt trời

31.150000.00 Lắp đặt thiết bị chống sét

31.150100.00 Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trên lưới điện hạ áp

31.150110.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét

31.150120.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét

31.150121.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha

31.150122.00 Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha

31.150200.00 Lắp đặt thiết bị đếm sét

31.150300.00 Lắp đặt thiết bị đẳng thế

31.150400.00 Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông

31.160000.00 Lắp đặt thiết bị cảnh giới bảo vệ

31.160100.00 Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera

31.160200.00 Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera

31.160300.00 Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)

31.160400.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động

31.160500.00 Lắp đặt máy phát xung cao áp Hàng rào điện tử

31.160600.00 Lắp đặt hàng rào bảo vệ hàng rào điện tử

31.160700.00 Lắp đặt hệ thống bảng báo tín hiệu (bộ chỉ thị)

31.170000.00 Lắp đặt thiết bị mạng tin học

31.170100.00 Lắp đặt thiết bị tin học

31.180000.00 Lắp đặt thiết bị mạng điện nhẹ viễn thông

31.180110.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị tăng âm công suất

31.180120.00 Lắp đặt hiệu chỉnh loa

31.180200.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị ngoại vi

31.180300.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị trang âm

31.180400.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị thu truyền hình vệ tinh

31.180310.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị (thu tín hiệu vệ tinh, trộn tín hiệu và điều chế, khuyếch đại tín hiệu đường trục)

31.180420.00 Lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị điều khiển hướng quay ăng ten, thu tạp âm thấp LNA và dẫn sóng cao tần (feedhorn)

31.180500.00 Lắp đặt các thiết bị chia tín hiệu cao tần các đầu cuối tín hiệu (TV, PA, CCTV...)

31.190000.00 Lắp đặt sàn giả

31.200000.00 Lắp đặt thiết bị viba

31.200100.00 Lắp đặt khung giá thiết bị

31.200200.00 Lắp đặt khối máy vô tuyến (phần Radio)

31.200300.00 Lắp đặt hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)

31.200400.00 Lắp đặt phiến (card) vào hộp máy (ghép kênh, giám sát, điều khiển, nghiệp vụ)

31.200500.00 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị VIBA

31.300000.00 Lắp đặt thiết bị trạm BTS

31.300100.00 Lắp đặt giá treo tủ nguồn AC

31.300200.00 Lắp đặt tủ thiết bị

31.400000.00 Lắp đặt ắc quy

31.400200.00 Lắp đặt ắc quy lithium, loại ≤ 50ah

Chương II. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH, KHAI BÁO THAM SỐ THIẾT BỊ THÔNG TIN

32.010000.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn

32.010100.00 Cài đặt cấu hình, khai báo tham số thiết bị truyền dẫn cáp quang

32.010200.00 Cài đặt, khai báo tham số thiết bị quản lý thiết bị vi ba, truyền dẫn cáp quang

32.020000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị đồng bộ

32.030000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng

32.030100.00 Cài đặt, khai báo thiết bị kênh thuê riêng

32.030200.00 Cài đặt, khai báo thiết bị quản lý thiết bị kênh thuê riêng

32.040000.00 Nạp số liệu, cài đặt thiết bị tổng đài

32.040100.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk), giá thuê bao

32.040110.00 Cài đặt, khai báo giá trung kế (trunk)

32.040120.00 Cài đặt, khai báo giá thuê bao

32.100000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị các hệ thống truy nhập

32.110000.00 Cài đặt, khai báo thiết bị viễn thông nông thôn trạm 64 line

32.120000.00 Cài đặt chương trình thiết bị thông tin biển đảo

32.130000.00 Cài đặt khai báo thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)

32.130100.00 Cài đặt thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)

32.130200.00 Cài đặt thiết bị quản lý thiết bị định tuyến

32.130300.00 Cài đặt thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ

32.130400.00 Cài đặt thiết bị quản lý dịch vụ

32.130500.00 Cài đặt thiết bị quản lý mạng

Chương III. ĐO THỬ, KIỂM TRA, KẾT NỘI HỆ THỐNG

33.010000.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến thiết bị truyền dẫn

33.010100.00 Kiểm tra, đo thử hộp máy ghép kênh cơ sở 2mb/s (PCM30)

33.010200.00 Đo thử, kiểm tra, thông tuyến kết nối thiết bị truyền dẫn cáp sợi quang

33.010210.00 Đo thử luồng số tại trạm

33.010220.00 Đo thử thông tuyến

33.010230.00 Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn cáp quang

33.020000.00 Đo thử, hiệu chỉnh thiết bị đồng bộ

33.020100.00 Đo thử luồng đồng bộ 2 mb/s

33.020200.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ

33.030000.00 Đo thử, hiệu chỉnh, thông tuyến thiết bị kênh thuê riêng (thiết bị Data Node, Cross Connect, Modem)

33.030200.00 Kiểm tra, đo thử, hiệu chỉnh toàn trình thiết bị kênh thuê riêng

33.040000.00 Kiểm tra, đo thử, kết nối thiết bị vô tuyến cố định

33.050000.00 Kiểm tra, đo thử, thông tuyến thiết bị viễn thông nông thôn

33.060000.00 Đo thử, hiệu chỉnh , thông tuyến thiết bị thông tin biển đảo

33.060100.00 Kiểm tra, đo thử thiết bị

33.060200.00 Kiểm tra, đo thử toàn trình, thông tuyến

33.070000.00 Đo thử, Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị mạng thông tin thế hệ sau (NGN)

33.070100.00 Thiết bị định tuyến (ROUTER), thiết bị chuyển mạch (Switch)

33.070200.00 Thiết bị quản lý thiết bị định tuyến

33.070300.00 Thiết bị chuyển đổi mạch kênh/mạch gói, thiết bị chuyển mạch dịch vụ

33.070400.00 Thiết bị quản lý dịch vụ

33.070500.00 Thiết bị quản lý mạng

33.080000.00 Kiểm tra, đo thử kết nối ADSL

33.090000.00 Đo thử, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ trợ

33.090100.00 Thiết bị cảnh giới bảo vệ

33.090110.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera

33.090120.00 Kiểm tra và hiệu chỉnh đầu báo từ

33.090130.00 Hiệu chỉnh toàn trình hệ thống bảo vệ

33.090300.00 Đo thử, kiểm tra mạng điện nhẹ viễn thông

33.090310.00 Đo thử, kiểm tra hiệu chỉnh toàn trình hệ thống truyền thanh

33.090311.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị trang âm: Thiết bị chuyển đổi A/D - D/A, tạo vang, phân chia tần số và bàn trộn 16 kênh

33.090312.00 Hệ thống truyền thanh có thiết bị ngoại vi: Quay băng, quay đĩa, ghi âm, đài AM/FM chuyên dụng

 

Phần I

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Phạm vi Định mức

Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông (sau đây gọi tắt là Định mức) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Định mức được xây dựng dựa theo hệ thống các quy trình, quy phạm về chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ bưu chính viễn thông

2. Nội dung Định mức

Định mức này bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu: Là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).

Số lượng vật liệu trong các bảng định mức bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển theo quy định chung của Nhà nước. Định mức vật liệu chính và vật liệu phụ được xác định bằng khối lượng hao phí, định mức vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu phụ. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.

Đối với một số loại công tác xây lắp mà trong bảng mức không ghi “Vật liệu chính” thì được tính cụ thể theo thiết kế (nếu có hao hụt thì tính theo tỷ lệ được quy định hiện hành của Nhà nước).

b) Mức hao phí lao động: Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp, trong mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công tác xây lắp và công của lao động phục vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm, lắp đặt, cài đặt, đo thử trong phạm vi mặt bằng xây lắp).

Mức lao động đã tính đến cho việc vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 mét ở điều kiện bình thường.

c) Mức hao phí máy thi công: Là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ xây lắp. Tuỳ theo loại công tác xây lắp cụ thể có thể thay thế một số máy thi công tương tự, thời gian sử dụng máy thi công thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất máy thi công để quy đổi tương đương.

3. Kết cấu Định mức:

Định mức này được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp - Lắp đặt thiết bị - Lập trình - Cài đặt - Hiệu chỉnh.

Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:

- Phần I: Hướng dẫn áp dụng

- Phần II: Bốc dỡ, vận chuyển.

- Phần III: Xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét.

- Phần IV: Lắp đặt thiết bị mạng thông tin.

Định mức được trình bày theo phần, nhóm loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá gồm 10 số, theo hệ thống số như sau:

- Số thứ nhất chỉ số thứ tự phần trong bộ định mức, số thứ hai chỉ số thứ tự chương trong từng phần bộ định mức.

- 6 số tiếp theo chỉ thứ tự danh mục của các phần trong chương

- 2 số tiếp theo chỉ định mức cho công việc cụ thể.

4. Hướng dẫn áp dụng Định mức

a) Trường hợp những công tác xây lắp không có trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành;

b) Trường hợp có công tác xây lắp mới hoặc công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công khác quy định trong Định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức Nhà nước hoặc các bộ, ngành khác đã được ban hành.

c) Trong định mức lắp đặt thiết bị đã đề cập đến các trường hợp lắp đặt theo bộ, khối hoặc lắp đặt thiết bị thông tin từ các chi tiết lẻ (nếu lắp thiết bị theo bộ, khối thì không chia lẻ các chi tiết để tính định mức).

d) Khi lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thông tin thuộc công trình cải tạo mở rộng đang hoạt động, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,10.

đ) Trong thành phần hao phí nhân công chưa tính đến công của chuyên gia nước ngoài đối với những công việc cần chuyên gia.

Phần II

ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển

Quy định áp dụng: Định mức áp dụng cho các công trình theo tuyến, vận chuyển, bốc dỡ thiết bị chuyên ngành.

11.000000.00 Vận chuyển thủ công

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi quy định.

11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện

Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/tấn

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤  200

≤  300

≤  400

≤  500

≤  600

11.010100.00

Dây dẫn điện, dây cáp các loại

tấn

0,48

0,68

1,32

1,91

2,54

3,16

3,76

11.010200.00

Bi tum

tấn

0,54

0,43

0,81

1,16

1,53

1,89

2,24

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện

Công nhân: 3,0/7

Đơn vị tính: công/cấu kiện

Mã hiệu

Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện

Đơn vị

Bốc dỡ

Cự ly vận chuyển (m)

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

500

≤ 600

11.020100.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤  30 kg

cấu kiện

0,038

0,04

0,07

0,11

0,14

0,18

0,21

11.020200.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 50 kg

cấu kiện

0,042

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,23

11.020300.00

Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 80 kg

cấu kiện

0,063

0,06

0,12

0,18

0,24

0,29

0,35

11.020400.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤ 100 kg

cấu kiện

0,079

0,08

0,15

0,22

0,30

0,37

0,44

11.020500.00

Thiết bị theo cấu kiện khối lớn > 100 kg

cấu kiện

0,081

0,08

0,16

0,23

0,30

0,38

0,45

 

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:

Cự ly vận chuyển

600 < k ≤ 1200

1200 < k ≤ 1800

> 1800

Hệ số

1,12

1,09

1,05

Hệ số áp dụng: Cho công tác vận chuyển ở địa hình khác

- Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng theo bảng hệ số sau:

TT

Địa hình cho công tác vận chuyển

Hệ số

1

Qua địa hình vùng cát khô

1,5

2

Qua suối, khe núi

1,5

3

Bùn nước có độ sâu ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o

1,5

4

Bùn nước có độ sâu ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o

2,0

5

Bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o

2,5

6

Bùn nước có độ sâu ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o

3,0

7

Đường dốc từ 36o đến 40o

4,5

8

Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường

6,0

- Vận chuyển bình ắc quy, máy nổ, ăng ten vi ba áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,2.

- Vận chuyển máy đo các loại, máy tính chuyên ngành áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.

- Vận chuyển nước cất, dung dịch nạp ắc quy áp dụng định mức vận chuyển nước có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.

- Vận chuyển ống dẫn sóng vi ba, cáp đồng trục áp dụng định mức vận chuyển dây dẫn điện các loại có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.

- Vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè mảng, ghe thì định mức nhân công tính bằng hệ số 0,6.

- Cự ly vận chuyển bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến) tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình.

- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện, các loại cấu kiện bằng thủ công.

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.

12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, xếp hàng lên xe, chằng buộc, móc và tháo cáp, áp tải hàng, dọn dẹp chướng ngại dọc đường.

Đơn vị tính: m3 hoặc tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chuyển (Km)

0,5

1

1,5

2,0

12.010000.00

Vận chuyển cát, nước

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/m3

1,69

1,64

1,59

1,54

- Xuồng máy

ca

0,07

0,06

0,05

0,04

12.020000.00

Vận chuyển đá, sỏi các loại

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

công/m3

1,85

1,76

1,67

1,58

+ Máy thi công

- Xuồng máy

ca

0,07

0,06

0,05

0,04

12.030000.00

Vận chuyển xi măng bao

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

1,39

1,32

1,25

1,18

- Xuồng máy

ca

0,05

0,04

0,035

0,028

12.040000.00

Vận chuyển cốt thép, thép thanh, dụng cụ

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

công/tấn

1,89

1,85

1,81

1,77

+ Máy thi công

- Xuồng máy

ca

0,21

0,13

0,1

0,08

12.050000.00

Vận chuyển ống sắt, vật liệu sắt

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,00

1,95

1,90

1,85

- Xuồng máy

ca

0,2

0,14

0,1

0,09

12.060000.00

Vận chuyển cấu kiện, bê tông, cột bê tông

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

1,52

1,45

1,38

1,31

- Xuồng máy

ca

0,17

0,14

0,12

0,1

12.070000.00

Vận chuyển sứ các loại

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,07

2,03

1,99

1,95

- Xuồng máy

ca

0,17

0,14

0,12

0,1

12.080000.00

Vận chuyển ống nhựa

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,52

2,44

2,38

2,31

- Xuồng máy

ca

0,19

0,14

0,1

0,09

12.090000.00

Vận chuyển thiết bị các loại

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,84

2,78

2,72

2,66

- Xuồng máy

ca

0,32

0,2

0,15

0,13

12.100000.00

12.110000.00

Vận chuyển cáp đồng

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,56

2,5

2,45

2,39

- Ô tô 2,5 - 3 tấn

ca

0,41

0,26

0,19

0,16

- Xuồng máy

ca

0,29

0,18

0,14

0,12

 

Vận chuyển cáp quang

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

+ Máy thi công

công/tấn

2,69

2,63

2,57

2,51

12.120000.00

- Ô tô 2,5 - 3 tấn

ca

0,43

0,27

0,20

0,17

12.130000.00

- Xuồng máy

ca

0,3

0,19

0,15

0,126

 

1

2

3

4

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 2 km, khi cự ly tăng thêm 1km thì định mức nhân hệ số 0,96 so với định mức liền kề.

Phần III

ĐỊNH MỨC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

Chương I

LẮP DỰNG CỘT TREO CÁP, CỘT ĂNG TEN VÀ CẦU CÁP

21.010000.00 Lắp dựng tuyến cột treo cáp

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng.

- Vệ sinh làm sạch cột và sơn cột.

- Vận chuyển cột, blốc đến vị trí lắp dựng trong phạm vi 30m.

- Dựng cột, chèn cát khô, trát vữa trên mặt blốc, lắp thu lôi (nếu có).

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

- Xác lập số liệu

Ghi chú:

- Định mức của công tác lắp dựng cột tính trong điều kiện địa hình bằng phẳng, trường hợp gặp địa hình khác định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:

+ Địa hình có độ dốc ≤ 25o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 35 cm hệ số 1,1.

+ Đồi núi có độ dốc ≤ 35o, hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm hệ số 1,2.

+ Đồi núi có độ dốc > 35o, hoặc bùn nước có độ sâu > 50 cm hệ số 1,5.

- Định mức tính cho cột vuông, nếu cột tròn định mức nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Nếu lắp dựng cột bê tông mới ghép với cột cũ thì định mức được tính như lắp dựng cột mới nhân với hệ số 1,2.

21.010100.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 6 - 6,5 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010100.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 6 m - 6,5 m

cột

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

-

-

 

- Thép ϕ4 (làm thu lôi)

kg

1,509

1,509

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,44

0,87

2,3

0,73

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

-

0,05

-

0,05

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

21.010200.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 - 8 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010200.0

+ Vật liệu chính

- Cột bê tông 7 m - 8 m

cột

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4 (làm thu lôi)

kg

1,886

1,886

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

- Công nhân 4,0/7

công

3,14

1,12

2,96

0,94

 

+ Máy thi công

- Cẩu 5 tấn

Ca

 

0,05

 

0,05

 

 

 

1

2

3

4

21.010300.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 10 - 12 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010300.00

+ Vật liệu chính

- Cột bê tông 10 m -12 m

+ Vật liệu phụ

cột

1

1

1

1

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

-

-

 

- Thép ϕ4 (làm thu lôi)

kg

2,357

2,357

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

4,02

1.79

3,78

1.65

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

Ca

-

0,064

-

0,064

 

1

2

3

4

21.010400.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại >12 m

21.010401.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 12 - 15 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010401.00

+ Vật liệu chính

- Cột bê tông 12 m – 15 m

+ Vật liệu phụ

- Cọc L50x50x5-2500

cột

1

1

1

1

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ 4 (làm thu lôi)

kg

2,95

2,95

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

- Công nhân 4

công

5,71

2,01

5,3

1,7

 

+ Máy thi công

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,0816

 

0,0816

 

 

 

1

2

3

4

21.010402.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 15 - 18 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010402.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 15 m - 18 m

cột

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

-

-

 

- Thép ϕ4

kg

3,57

3,57

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 3,5

công

6,17

2,06

5,6

1,82

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,1

 

0,1

 

 

1

2

3

4

21.010403.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 18 - 20 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010403.00

+ Vật liệu chính

- Cột bê tông 15 m – 18 m

cột

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

4,32

4,32

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

- Công nhân 3,5

công

7,47

2,49

6,3

2,2

 

+ Máy thi công

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,12

 

0,12

 

 

 

1

2

3

4

21.010404.00 Lắp dựng cột bê tông đơn loại trên 20 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010404.00

+ Vật liệu chính

- Cột bê tông > 20 m

cột

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

5,23

5,23

-

-

 

- Vật liệu khác

%

5

5

-

-

 

+ Nhân công

- Công nhân 3,5

công

9,03

3,01

7,62

2,66

 

+ Máy thi công

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,15

 

0,15

 

 

 

1

2

3

4

21.010500.00 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010500.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Blốc cột

cái

1

1

 

- Cột sắt L100x100x10-6000

cột

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Xi măng

kg

1,33

1,33

 

- Cát vàng

m3

0,008

0,008

 

- Sơn màu các loại

kg

0,43

0,43

 

- Vật liệu khác

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

2,0

0,8

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,06

 

1

2

21.010600.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 6 - 6,5 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010600.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 6 m - 6,5 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

-

-

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Thép ϕ4 (làm thu lôi)

kg

1,509

1,509

 

 

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

5,21

1,96

5,05

1,8

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,11

 

0,11

 

 

1

2

3

4

21.010700.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 7 - 8 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010700.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 7 m - 8 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

1,9

1,9

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

6,25

2,35

8,32

4

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,11

 

0,11

 

1

2

3

4

21.010800.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 10 - 12 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010800.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 10 m - 12 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

2,37

2,37

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

10,31

3,88

9,99

4,88

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,14

 

0,14

 

1

2

3

4

21.010900.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 12 m

21.010901.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 12 - 15 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010901.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 12 m - 15 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

2,96

2,96

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

10,51

3,96

10,19

4,98

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,17

 

0,17

 

1

2

3

4

21.010902.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 15 m - 18 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010902.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 15 m - 18 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

3,6

3,6

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

11,65

4,39

11,3

5,52

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,2

 

0,2

 

1

2

3

4

21.010903.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại 18 m - 20m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010904.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông 15 m - 18 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ 4

kg

4,4

4,4

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

14,21

5,35

13,78

6,74

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,25

 

0,25

 

1

2

3

4

21.010905.00 Lắp dựng cột bê tông đôi loại trên 20 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cột có trang bị thu lôi

Cột không trang bị thu lôi

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.010905.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

 

 

- Cột bê tông > 20 m

cột

2

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

- Cọc L50x50x5-2500

cọc

1

1

 

 

 

- Thép ϕ4

kg

5,37

5,37

 

 

 

- Côliê

bộ

3

3

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

17,34

6,54

16,81

8,23

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,31

 

0,31

 

1

2

3

4

21.011000.00 Lắp dựng cột sắt đôi loại 6 m - 10 m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Lắp dựng bằng thủ công

Lắp dựng bằng cơ giới

21.011000.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Blốc cột

cái

1

1

 

- Cột sắt L100x100x10-6000

cột

2

2

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Xi măng PC 30

kg

1,813

1,813

 

- Cát vàng

m3

0,01

0,01

 

- Sơn màu các loại

kg

0,86

0,86

 

- Côliê

bộ

3

3

 

- Vật liệu khác

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

3,6

1,45

 

+ Máy thi công

 

 

 

 

- Cẩu 5 tấn

ca

 

0,12

 

1

2

21.020000.00 Lắp dựng chân chống loại 5,6 m đến 10 m

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng.

- Vệ sinh làm sạch chân chống và sơn.

- Vận chuyển chân chống, blốc đến vị trí lắp dựng trong phạm vi 30 m.

- Dựng cột, chèn cát khô, trát vữa trên mặt blốc, lắp thu lôi (nếu có).

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

Đơn vị tính: 1 bộ chân chống

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại cột

Cột sắt

Cột bê tông

21.020000.00

+ Vật liệu chính

 

 

 

 

- Blốc chân chống (300x300x1000)

cái

1

1

 

- Chân chống sắt L100x100x(5,6-10 m)

cột

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

- Xi măng PC 30

kg

1,33

1,33

 

- Cát vàng

m3

0,008

0,008

 

- Bu lông M 14 x 45

bộ

2

 

 

- Bu lông M 14 x 160

bộ

 

2

 

- Sơn màu các loại

kg

0,403

0,403

 

- Vật liệu khác

%

5

5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,82

1,82

 

1

2

21.030000.00 Làm dây co

+ Thành phần công việc:

- Đo đạc, xác định vị trí, chuẩn bị mặt bằng thi công, vận chuyển blốc dây co từ bãi tập kết đến vị trí thi công trong phạm vi 30 m, quấn bao tải tẩm hắc ín, đào lỗ chôn chân dây co, làm thân dây co cho các loại cột ở các vị trí như cột đầu đường, cột cuối đường, cột góc.

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

21.030100.00 Làm dây co cho cột sắt

Đơn vị tính: 1 bộ dây co

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dây co cho cột đầu, cuối và góc

Dây co cột trung gian

3 x 4

5 x 4

7 x 4

3 x 4

5 x 4

7 x 4

21.030100.00

+ Vật liệu chính

- Blốc dây co

(300x300x250)

cái

1

1

1

1

1

1

 

- Chân dây co (5x4)

cái

1

 

 

1

 

 

 

- Chân dây co (7x4)

cái

 

1

1

 

1

1

 

- Thân dây co

cái

1

1

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Then hãm co

cái

1

1

1

1

1

1

 

- Tai co

bộ

1

1

1

1

1

1

 

- Đệm co

cái

3

3

3

3

3

3

 

- Bu lông M 14 x 60

bộ

1

1

1

1

1

1

 

- Thép ϕ3

kg

0,34

0,62

1,00

0,34

0,62

1,00

 

- Tăng đơ loại trung

cái

 

 

 

1

1

1

 

- Thép ϕ4

kg

 

 

 

0,28

0,28

0,28

 

- Bao tải

kg

1

1

1

1

1

1

 

- Hắc ín

kg

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,23

1,35

1,48

1,23

1,35

1,48

 

1

2

3

4

5

6

Ghi chú:

- Bảng định mức tính cho cột sắt đơn.

- Đối với cột sắt đôi, bảng định mức được tính như cột sắt đơn, chỉ thay vật liệu phụ “tai co” bằng “côliê”.

21.030200.00 Làm dây co cho cột bê tông

Đơn vị tính: 1 bộ dây co

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Dây co cho cột đầu, cuối và góc

Dây co cột trung gian

3 x 4

5 x 4

7 x 4

3 x 4

5 x 4

7 x 4

21.030200.00

+ Vật liệu chính

- Blốc dây co

(300x300x250)

cái

1

1

1

1

1

1

 

- Chân dây co (5x4)

cái

1

 

 

1

 

 

 

- Chân dây co (7x4)

cái

 

1

1

 

1

1

 

- Thân dây co

cái

1

1

1

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Then hãm co

cái

1

1

1

1

1

1

 

- Tai co

bộ

1

1

1

1

1

1

 

- Đệm co

cái

3

3

3

3

3

3

 

- Bu lông M 14 x160

bộ

1

1

1

1

1

1

 

- Thép ϕ3

kg

0,34

0,62

1,00

0,34

0,62

1,00

 

- Tăng đơ loại trung

cái

 

 

 

1

1

1

 

- Thép ϕ4

kg

 

 

 

0,28

0,28

0,28

 

- Bao tải

kg

1

1

1

1

1

1

 

- Hắc ín

kg

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,23

1,35

1,48

1,23

1,35

1,48

 

1

2

3

4

5

6

Ghi chú:

- Bảng định mức tính cho cột bê tông đơn.

- Đối với cột bê tông đôi, bảng định mức được tính như cột bê tông đơn, chỉ thay vật liệu phụ “tai co” bằng “côliê”.

21.040000.00 Nối cột bằng sắt L

+ Thành phần công việc:

- Vệ sinh làm sạch và sơn sắt nối, phân rải sắt nối từ bãi tập kết đến vị trí thi công trong phạm vi 30 m, nối cột theo yêu cầu của thiết kế.

- Hoàn chỉnh, thu dọn công trình.

21.040100.00 Nối cột sắt đơn bằng sắt L

Đơn vị tính: 1 thanh sắt

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại sắt nối

Sắt nối dài 1,950 m

Sắt nối dài 2,550 m

Sắt nối dài 3,150 m

21.040100.00

+ Vật liệu chính

- Sắt nối L 100x100x10

thanh

1

1

1

 

+ Vật liệu phụ

- Bu lông M 14 x 45

bộ

3

3

3

 

- Sơn màu các loại

kg

0,133

0,176

0,220

 

- Vật liệu khác

%

2

2

2

 

+ Nhân công

- Công nhân 4,0/7

công

0,96

1,056

1,16

 

 

 

1

2

3

Ghi chú:

- Bảng định mức tính cho nối cột sắt đơn bằng sắt L.

- Đối với nối cột bê tông đơn bằng sắt L, bảng định mức được tính như cột sắt đơn, chỉ thay vật liệu phụ “Bu lông M14x45” bằng “Bu lông M14x 140”.

21.040200.00 Nối cột sắt đôi bằng sắt L

Đơn vị tính: 2 thanh sắt

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại sắt nối

Sắt nối dài 1,950 m

Sắt nối dài 2,550 m

Sắt nối dài 3,150 m

21.040200.00

+ Vật liệu chính

- Sắt nối L 100x100x10

thanh

2

2

2

 

+ Vật liệu phụ

- Bu lông M 14 x 45

bộ

8

9

9

 

- Sơn màu các loại

kg

0,266

0,352

0,440

 

- Vật liệu khác

%

2

2

2

 

+ Nhân công

- Công nhân 4,0/7

công

1,92

2,11

2,32

 

 

 

1

2

3

Ghi chú:

- Bảng định mức tính cho nối cột sắt đôi bằng sắt L.

- Đối với nối cột bê tông đôi bằng sắt L, bảng định mức được tính như cột sắt đơn, chỉ thay vật liệu phụ “Bu lông M14x45” bằng “Bu lông M14x 140”.

21.050000.00 Lắp đặt ghế thao tác

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, vệ sinh làm sạch và sơn ghế, vận chuyển trong phạm vi 30m. Lắp ghế lên cột theo đúng kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bộ ghế

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại cột

Cột đơn

Cột ghép

21.050000.00

+ Vật liệu chính

- Ghế thao tác

+ Vật liệu phụ

bộ

1

1

- Giá đỡ

bộ

1

1

- Đệm gỗ 90 x 90 x 100

cái

2

4

- Bu lông M 12 x 240

bộ

 

4

- Bu lông M 12 x140

bộ

4

 

- Bu lông M 12 x 45

bộ

6

6

- Sơn màu các loại

kg

0,468

0,468

- Vật liệu khác

%

2

2

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

1,12

1,23

 

1

2

21.060000.00 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông

+ Thành phần công việc:

Lắp các phụ kiện dùng để treo cáp theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại cột

Cột thường

Cột góc

21.060000.00

+ Vật liệu phụ

- Bu lông liên kết F16x180

bộ

1

1

 

- Tai dây co (110x60x10)

cái

0

1

 

- Đai treo cáp (160x60x6)

bộ

1

1

 

+ Nhân công

- Công nhân 3,0/7

công

0,20

0,25

 

 

 

1

2

21.070000.00 Lắp phụ kiện để treo cáp đồng, cáp quang trên tuyến cột có sẵn

+ Thành phần công việc:

Lắp các phụ kiện dùng để treo cáp theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Loại cột

Vào cột Bưu điện

Vào cột điện vuông

Vào cột điện tròn

 

+ Vật liệu

 

 

 

 

 

- Tấm kẹp, Bulông 12x140 đến 12x160

bộ

1

1

1

 

- Côliê cột vuông + Tấm kẹp

bộ

 

1

 

 

- Côliê cột tròn + Tấm kẹp

bộ

 

 

1

 

+ Nhân công

 

 

 

 

 

- Công nhân 3,0/7

công

0,05

0,1

0,1

 

3

4

5

21.080000.00 Sơn đánh số tuyến cột treo cáp

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

21.080000.00

+ Vật liệu phụ

 

 

 

- Sơn

kg

0,06

 

- Chổi quét sơn

cái

0,03

 

+ Nhân công

 

 

 

- Công nhân 4,0/7

công

0,035