Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TỶ LỆ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 BẰNG TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Viễn thám quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 4. Khi áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, CTTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục ĐĐBĐVN, TTVTQG, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TỶ LỆ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 BẰNG TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh xây dựng phục vụ cho phương pháp thành lập các loại bản đồ chuyên đề sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh theo quy trình công nghệ cơ bản đã được các cơ sở sản xuất áp dụng trong các năm qua. Các loại bản đồ chuyên đề được thành lập bằng tư liệu ảnh vệ tinh thường được phân thành 2 nhóm cơ bản như sau:

1.1. Nhóm bản đồ chuyên đề hiện trạng: Hiện trạng sử dụng đất đai, hiện trạng đất lâm nghiệp, hiện trạng rừng, hiện trạng lớp phủ thực vật, hiện trạng hệ thống thủy văn và đường bờ, hiện trạng đất ngập nước, hiện trạng rừng ngập mặn, hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản, hiện trạng các khu công nghiệp, các vùng đô thị…

Nhóm bản đồ chuyên đề hiện trạng sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh của một thời điểm hoặc một giai đoạn nhất định để khai thác thông tin thành lập bản đồ hiện trạng của thời điểm đó. Các bản đồ hiện trạng ở thời điểm hiện tại trong quy trình thành lập có bước công việc điều tra bổ sung ngoại nghiệp. Các bản đồ hiện trạng ở thời điểm quá khứ trong quy trình thành lập không có bước công việc điều tra bổ sung ngoại nghiệp mà chỉ thu thập tham khảo các tài liệu ở thời điểm quá khứ đó.

1.2. Nhóm bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá: Bản đồ tổng hợp đới bờ, bản đồ biến động sử dụng đất đai, bản đồ biến động về rừng, bản đồ biến động đường bờ biển và bãi bồi ven biển, bản đồ xói mòn, sạt lở, bản đồ nhạy cảm môi trường, bản đồ đánh giá tác động môi trường, bản đồ diễn biến ô nhiễm môi trường, bản đồ giám sát cát lấn, sa mạc hóa…

Nhóm bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá thường sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh của một giai đoạn hoặc nhiều giai đoạn khác nhau để khai thác thông tin thành lập các bản đồ dẫn xuất theo từng thời điểm, sau đó xử lý tổng hợp để thành lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá. Các bản đồ dẫn xuất ở thởi điểm hiện tại trong quy trình thành lập có bước công việc điều tra bổ sung ngoại nghiệp. Các bản đồ dẫn xuất ở thời điểm quá khứ trong quy trình thành lập không có bước công việc điều tra bổ sung ngoại nghiệp mà chỉ thu thập tham khảo các tài liệu ở thời điểm quá khứ đó.

Các bước công đoạn chính của quy trình thành lập hai nhóm bản đồ chuyên đề cơ bản trên được trình bày ở phần dưới đây.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh được áp dụng để tính đơn giá sản phẩm thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

Định mức và Đơn giá sản phẩm phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dùng lập, giao kế hoạch, tính đơn giá, lập dự toán và thanh quyết toán các công trình, nhiệm vụ sử dụng khai thác tư liệu ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ chuyên đề.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh áp dụng thực hiện nội dung các công việc sau:

3.1. Đối với nhóm bản đồ chuyên đề hiện trạng:

3.1.1. Công tác chuẩn bị

3.1.2. Biên tập khoa học

3.1.3. Thành lập bản đồ nền

3.1.4. Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh

3.1.5. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề

3.1.6. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp (chỉ áp dụng với thời điểm hiện tại)

3.1.7. Lập bản đồ gốc tác giả

3.1.8. Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề

3.1.9. Báo cáo thuyết minh bản đồ

3.2. Đối với nhóm bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá:

3.2.1. Công tác chuẩn bị

3.2.2. Biên tập khoa học

3.2.3. Thành lập bản đồ nền

3.2.4. Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh

3.2.5. Thành lập các bản đồ dẫn xuất:

a) Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề

b) Điều tra bổ sung ngoại nghiệp (chỉ áp dụng với thời điểm hiện tại)

3.2.6. Tích hợp, phân tích, xử lý tổng hợp các số liệu chuyên môn

3.2.7. Lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp

3.2.8. Biên tập, trình bày bản đồ tổng hợp

3.2.9. Báo cáo thuyết minh tổng hợp, đánh giá, dự báo

4. Phương pháp xây dựng định mức: Kết hợp phương pháp tổng hợp (thống kê, kinh nghiệm) và phương pháp phân tích (phân tích tính toán).

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

5.1. Định mức lao động công nghệ: Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp sản xuất cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc).

Nội dung của định mức lao động bao gồm:

5.1.1. Nội dung công việc: Đưa ra các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc.

5.1.2. Phân loại khó khăn: Đưa ra các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn. Các yếu tố chính gây ảnh hưởng cho mỗi bước công việc có thể giống nhau hoặc khác nhau do đặc thù của bước công việc đó. Chung quy lại, các yếu tố đó bao gồm đặc điểm địa lý tự nhiên, xã hội khu vực thi công, tài liệu sử dụng trong thi công, mức độ phức tạp của nội dung bản đồ, số lượng chỉ tiêu chuyên đề cần thể hiện trong nội dung của bản đồ, mật độ thể hiện các đối tượng, diện tích thể hiện nội dung chuyên đề trong mảnh, mức độ phức tạp, khó khăn giải đoán, thể hiện các đối tượng…

Chỉ tiêu chuyên đề là một yếu tố nội dung của chuyên đề được thể hiện trong cấu thành nội dung của bản đồ. Tùy theo từng loại bản đồ chuyên đề hoặc theo yêu cầu nội dung của bản đồ chuyên đề mà số lượng chỉ tiêu chuyên đề có thể có nhiều hay ít. Mỗi một chỉ tiêu chuyên đề được thể hiện bằng một loại ký hiệu hay ghi chú trong phần chú giải (Legens) của bản đồ chuyên đề (không tính các yếu tố nền).

5.1.3. Định biên: Xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc. Cấp bậc công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường để xác định cấp bậc kỹ thuật công việc.

5.1.4. Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Đơn vị sản phẩm được tính kích thước như mảnh bản đồ địa hình ở hệ quy chiếu VN 2000.

a) Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc;

b) Các mức ngoại nhập thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

- Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân).

- Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển các thiết bị kèm theo máy chính, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ.

Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính theo hệ số trong bảng A.

Bảng A. Hệ số mức do thời tiết

TT

Vùng và công việc tính hệ số

Hệ số

1

Công việc thực hiện trên đất liền

 

 

Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

0,25

2

Công việc thực hiện trên vùng biển

 

 

Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

0,50

Mức lao động kỹ thuật do ảnh hưởng của ảnh vệ tinh cũ được tính theo hệ số trong bảng B.

Bảng B. Hệ số mức do ảnh cũ

TT

Danh mục công việc

Hệ số mức cho ảnh cũ từ 3-5 năm

Hệ số mức cho ảnh cũ từ 5 năm trở lên

1

Ngoại nghiệp

 

 

 

Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

0,20

Thêm 0,03/năm, không quá 0,40

2

Nội nghiệp

 

 

 

Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề

0,10

Thêm 0,05/năm, không quá 0,30

5.2. Định mức vật tư và thiết bị

5.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).

Định mức sử dụng vật liệu: Là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc). Mức vật liệu như nhau cho các loại khó khăn.

Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: Là thời gian (tính bằng ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).

5.2.2. Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

a) Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng;

b) Khung thời gian tính khấu hao thiết bị: Theo quy định tại các Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5.2.3. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.

Mức điện năng trong các bảng định mức đó được tính theo công thức sau:

Mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt.

5.2.4. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

5.2.5. Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

6. Quy định viết tắt

Nội dung viết tắt

Chữ viết tắt

Bản đồ địa hình

BĐĐH

Bảo hộ lao động

BHLĐ

Bình đồ ảnh

BĐA

Cơ sở dữ liệu

CSDL

Định biên

Đ.biên

Đơn vị tính

ĐVT

Kiểm tra nghiệm thu

KTNT

Kỹ sư bậc 5

KS5

Kỹ thuật viên bậc 4

KTV4

Loại khó khăn 1

KK1

Nội dung bản đồ

NDBĐ

Số thứ tự

TT

Khoảng cao đều

KCĐ

Định mức Đo đạc bản đồ số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006

ĐM05

Bản quyền

b.quyền

Tài liệu

t.liệu

Dụng cụ

d.cụ

Công suất (kW)

c.suất

Thời hạn

th.hạn

Mô hình số địa hình

MHSĐH (DTM)

Máy in phun bản đồ khổ Ao

Máy in Plotter

Chương 2.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

MỤC 1. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ HIỆN TRẠNG

1.1. Công tác chuẩn bị

1.1.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Thu thập các tài liệu ảnh vệ tinh, bản đồ, các số liệu thống kê, các thông tin có liên quan đến chuyên đề bản đồ cần thành lập, phân tích đánh giá khả năng sử dụng của từng tài liệu.

b) Phân loại khó khăn: Không phân loại

c) Định biên: 1 KS4

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 1

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

1

Công tác chuẩn bị

 

 

 

 

 

 

Thu thập các tài liệu, thông tin, phân tích đánh giá

 

3

3

4

4

1.1.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

(1) Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số trong bảng sau:

Bảng 2

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo blu

Cái

9

2,40

2,40

3,20

3,20

2

Bàn làm việc

Cái

96

2,40

2,40

3,20

3,20

3

Dép đi trong phòng

Đôi

6

2,40

2,40

3,20

3,20

4

Bàn máy vi tính

Cái

96

2,40

2,40

3,20

3,20

5

Ghế tựa

Cái

96

2,40

2,40

3,20

3,20

6

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

0,60

0,60

0,80

0,80

7

Chuột máy tính

Cái

4

2,40

2,40

3,20

3,20

8

Đồng hồ treo tường

Cái

36

0,60

0,60

0,80

0,80

9

Quạt thông gió 40W

Cái

36

0,40

0,40

0,54

0,54

10

Quạt trần 100W

Cái

36

0,40

0,40

0,54

0,54

11

Đèn neon 40W

Bộ

30

2,40

2,40

3,20

3,20

12

Máy hút ẩm 2 kW

Cái

60

0,15

0,15

0,20

0,20

13

Máy hút bụi 1,5 kW

Cái

60

0,018

0,018

0,024

0,024

14

Điện năng

Kw

 

4,03

4,03

5,37

5,37

b) Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 3

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

KK1-4

1

Công tác chuẩn bị tỷ lệ 1/25.000

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

1,20

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,12

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

0,36

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,40

 

Điện năng

Kw

 

16,36

2

Công tác chuẩn bị tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

1,80

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,18

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

0,54

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,40

 

Điện năng

Kw

 

20,85

3

Công tác chuẩn bị tỷ lệ 1/100.000

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

2,40

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,24

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

0,72

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,53

 

Điện năng

Kw

 

27,80

4

Công tác chuẩn bị tỷ lệ 1/250.000

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

2,40

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,24

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

0,72

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

0,53

 

Điện năng

Kw

 

27,80

c) Vật liệu

Bảng 4

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Sổ ghi chép công tác

Quyển

0,20

0,20

0,20

0,20

2

Giấy đóng gói thành quả

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

3

Giấy vẽ sơ đồ khu đo

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

4

Giấy ghi ý kiến kiểm tra

Tờ

5,00

5,00

5,00

5,00

5

Giấy A4

Ram

0,20

0,20

0,20

0,20

6

Mực in Lazer

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

7

Bản đồ màu

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

1.2. Biên tập khoa học

1.2.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Xác định vùng thành lập bản đồ (lập sơ đồ, vị trí khu vực thi công, sơ đồ bảng chắp…).

- Xác định chủ đề của bản đồ, tỷ lệ, đặt tên bản đồ, các chỉ tiêu thể hiện nội dung, bố cục nội dung, định dạng bản đồ sản phẩm.

- Xác định các nguồn tư liệu sử dụng để thành lập bản đồ.

- Xây dựng đề cương chi tiết thành lập bản đồ.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú thưa, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ dễ dàng. Quá trình biên tập nội dung bản đồ ít cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành.

Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú vừa phải, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ đôi lúc khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố, có một số bảng biểu phụ trợ.

Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng các bảng biểu phụ trợ.

Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú rất dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét có nhiều khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng nhiều các bảng biểu phụ trợ.

c) Định biên: 1 KS5

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 5

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

2

Biên tập khoa học

 

 

 

 

 

2.1

Xác định vùng thành lập bản đồ (lập sơ đồ)

 

 

 

 

 

 

 

1

1,00

1,10

1,21

1,33

 

 

2

1,20

1,32

1,45

1,60

 

 

3

1,44

1,58

1,74

1,92

 

 

4

1,73

1,90

2,09

2,30

2.2

Xác định chủ đề của bản đồ, tỷ lệ, đặt tên bản đồ, các chỉ tiêu thể hiện nội dung, bố cục nội dung, định dạng bản đồ sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

1

4,50

4,95

5,45

5,99

 

 

2

5,40

5,94

6,53

7,18

 

 

3

6,48

7,13

7,84

8,62

 

 

4

7,78

8,55

5,23

10,35

2.3

Xác định các nguồn tư liệu khác sử dụng để thành lập bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

1

1,50

1,65

1,82

2,00

 

 

2

1,80

1,98

2,18

2,40

 

 

3

2,16

2,38

2,61

2,87

 

 

4

2,59

2,85

3,14

3,45

2.4

Xây dựng đề cương chi tiết thành lập bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

1

3,50

3,85

4,24

4,66

 

 

2

4,20

4,62

5,08

5,59

 

 

3

5,04

5,54

6,10

6,71

 

 

4

6,05

6,65

7,32

8,05

 

Cộng

1

10,50

11,55

12,71

13,98

 

 

2

12,60

13,86

15,25

16,77

 

 

3

15,12

16,63

18,30

20,12

 

 

4

18,15

19,95

21,95

24,15

1.2.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

(1) Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số trong bảng sau:

Bảng 6

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo blu

Cái

9

12,10

13,30

14,64

16,10

2

Bàn làm việc

Cái

96

12,10

13,30

14,64

16,10

3

Ghế xoay

Cái

96

12,10

13,30

14,64

16,10

4

Dép xốp

Đôi

6

12,10

13,30

14,64

16,10

5

Đồng hồ treo tường

Cái

36

3,02

3,33

3,66

4,02

6

Đèn neon 40W

Bộ

30

12,10

13,30

14,64

16,10

7

Ghế tựa

Cái

96

12,10

13,30

14,64

16,10

8

Máy hút ẩm 2 Kw

Cái

60

0,76

0,83

0,92

1,01

9

Máy hút bụi 1,5 Kw

Cái

60

0,09

0,10

0,11

0,12

10

Ổn áp (chung) 10A

Cái

60

2,27

2,49

2,75

3,02

11

Quạt thông gió 40W

Cái

36

2,03

2,23

2,45

2,70

12

Quạt trần 100W

Cái

36

2,03

2,23

2,45

2,70

13

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

3,02

3,33

3,66

4,02

14

Thước nhựa 1m2

Cái

24

12,10

13,30

14,64

16,10

15

Lưu điện 600w

Cái

60

7,56

8,32

9,15

10,06

16

Chuột máy tính

Cái

4

12,10

13,30

14,64

16,10

17

Máy in laze A4 0.5Kw

Cái

60

0,30

0,33

0,37

0,40

18

Điện năng

Kw

 

59,66

65,62

72,21

79,39

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, Mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:

KK

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

0,69

0,69

0,69

0,69

2

0,83

0,83

0,83

0,83

3

1

1

1

1

4

1,2

1,2

1,2

1,2

b) Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 7

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

KK1

KK2

KK3

KK4

1

Tỷ lệ 1/25.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

4,20

7,56

9,07

10,89

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,42

0,76

0,91

1,09

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

1,26

2,27

2,72

3,27

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,40

1,68

2,02

2,42

 

Điện năng

Kw

 

57,27

87,56

105,08

126,14

2

Tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

6,93

8,32

9,98

11,97

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,69

0,83

1,00

1,20

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

2,08

2,49

2,99

3,59

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,54

1,85

2,22

2,66

 

Điện năng

Kw

 

80,27

96,32

115,57

138,64

3

Tỷ lệ 1/100.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

7,63

9,15

10,98

13,17

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,76

0,92

1,10

1,32

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

2,29

2,75

3,29

3,95

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,69

2,03

2,44

2,93

 

Điện năng

Kw

 

88,33

105,98

127,18

152,54

4

Tỷ lệ 1/250.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

8,39

10,06

12,07

14,49

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,84

1,01

1,21

1,45

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

2,52

3,02

3,62

4,35

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,86

2,24

2,68

3,22

 

Điện năng

Kw

 

97,16

116,54

139,83

167,83

c) Vật liệu

Bảng 8

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Sổ ghi chép công tác

Quyển

0,30

0,30

0,30

0,30

2

Giấy vẽ sơ đồ khu đo

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

3

Bản lam kỹ thuật

Tờ

10,00

10,00

10,00

10,00

4

Giấy ghi ý kiến kiểm tra

Tờ

5,00

5,00

5,00

5,00

5

Giấy can

Mét

1,50

1,50

1,50

1,50

6

Giấy A4

Ram

0,10

0,12

0,14

0,16

7

Mực in Lazer

Hộp

0,02

0,03

0,04

0,05

8

Giấy Ao loại 100g/m2

Tờ

4,00

4,80

5,60

6,00

9

Mực in phun (4 màu)

Hộp

0,10

0,12

0,14

0,16

10

Bản đồ màu

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

1.3. Thành lập bản đồ nền

1.3.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Thành lập bản đồ nền: Sử dụng bản đồ địa hình cùng tỷ lệ nắn chuyển hệ tọa độ (nếu cần), ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ. Lược bỏ bớt nội dung không cần thiết.

- Cập nhật bổ sung hiệu chỉnh yếu tố nền theo ảnh vệ tinh.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: Vùng đồng bằng; Hệ thống bản đồ địa hình đầy đủ, đồng nhất còn mới ít thay đổi, mức độ cập nhật ít.

Loại 2: Vùng đồng bằng tiếp giáp vùng trung du; Hệ thống bản đồ địa hình đầy đủ, đồng nhất, mức độ thay đổi cần cập nhật trung bình.

Loại 3: Vùng đồi núi, đầm lầy ven biển; Hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật tương đối nhiều.

Loại 4: Vùng núi xa xôi, hẻo lánh, vùng hải đảo; Hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu nhiều chủng loại, không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật nhiều.

c) Định biên: 1 KS3

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 9

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

3

Thành lập bản đồ nền

 

 

 

 

 

3.1

Thành lập bản đồ nền

 

 

 

 

 

 

 

1

5,50

6,33

7,27

8,36

 

 

2

6,60

7,59

8,73

10,04

 

 

3

7,92

9,11

10,47

12,05

 

 

4

9,50

10,93

12,57

14,45

3.2

Cập nhật và bổ sung hiệu chỉnh yếu tố nền theo ảnh vệ tinh

 

 

 

 

 

 

 

1

3,50

4,03

4,63

5,32

 

 

2

4,20

4,83

5,55

6,39

 

 

3

5,04

5,80

6,67

7,67

 

 

4

6,05

6,96

8,00

9,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1

9,00

10,36

11,90

13,68

 

 

2

10,80

12,42

14,28

16,43

 

 

3

12,96

14,91

17,14

19,72

 

 

4

15,55

17,89

20,57

23,65

1.3.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 10

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo blu

Cái

9

10,37

11,93

13,71

15,78

2

Bàn làm việc

Cái

96

10,37

11,93

13,71

15,78

3

Đồng hồ treo tường

Cái

36

2,59

2,98

3,43

3,94

4

Bàn để máy vi tính

Cái

96

10,37

11,93

13,71

15,78

5

Chuột máy tính

Cái

4

10,37

11,93

13,71

15,78

6

Dép đi trong phòng máy

Đôi

6

10,37

11,93

13,71

15,78

7

Ghế tựa

Cái

96

10,37

11,93

13,71

15,78

8

Tủ tài liệu

Cái

96

2,59

2,98

3,43

3,94

9

Đèn neon 40w

Cái

30

10,37

11,93

13,71

15,78

10

Lưu điện 600w

Cái

60

6,48

7,46

8,57

9,86

11

Ổn áp (chung) 10A

Cái

60

1,94

2,24

2,57

2,96

12

Máy hút bụi 1,5 Kw

Cái

60

0,08

0,09

0,10

0,12

13

Máy hút ẩm 2 Kw

Cái

60

0,65

0,75

0,86

0,99

14

Quạt thông gió 0,04kw

Cái

36

1,74

2,00

2,30

2,64

15

Quạt trần 100w

Cái

36

1,74

2,00

2,30

2,64

16

Điện

kw

 

50,05

57,58

66,19

76,16

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, Mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:

KK

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

0,69

0,69

0,69

0,69

2

0,83

0,83

0,83

0,83

3

1

1

1

1

4

1,2

1,2

1,2

1,2

b) Thiết bị:

Bảng 11

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

KK1

KK2

KK3

KK4

1

Tỷ lệ 1/25.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

5,40

6,48

7,78

9,33

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,54

0,65

0,78

0,93

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

1,62

1,94

2,33

2,80

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,20

1,44

1,73

2,07

 

Điện năng

Kw

 

62,55

75,06

90,07

108,07

2

Tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

6,22

7,45

8,95

10,73

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,62

0,75

0,89

1,07

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

1,86

2,24

2,68

3,22

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,38

1,66

1,99

2,39

 

Điện năng

Kw

 

72,00

86,31

103,62

124,33

3

Tỷ lệ 1/100.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

7,14

8,57

10,28

12,34

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,71

0,86

1,03

1,23

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

2,14

2,57

3,09

3,70

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,59

1,90

2,29

2,74

 

Điện năng

Kw

 

82,70

99,24

119,12

142,95

4

Tỷ lệ 1/250.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

8,21

9,86

11,83

14,19

 

Máy in lazer

Cái

0,4

0,82

0,99

1,18

1,42

 

Máy Photocopy

Cái

1,5

2,46

2,96

3,55

4,26

 

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

Cái

2,2

1,82

2,19

2,63

3,15

 

Điện năng

Kw

 

95,07

114,18

137,05

164,36

c) Vật liệu

Bảng 12

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

Sổ ghi chép công tác

Quyển

0,20

0,20

0,20

0,20

2

Giấy đóng gói thành quả

Tờ

5,00

5,00

5,00

5,00

3

Giấy vẽ sơ đồ khu đo

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

4

Giấy ghi ý kiến kiểm tra

Tờ

5,00

5,00

5,00

5,00

5

Giấy A4 (nội)

Ram

0,10

0,12

0,14

0,16

6

Mực lazer

Hộp

0,010

0,012

0,014

0,016

7

Bản đồ màu

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

1.4. Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh

1.4.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Chuẩn bị: Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, hệ thống hóa tư liệu, chuẩn bị máy móc, dụng cụ và vật tư, tài liệu.

- Lập mô hình số độ cao (phục vụ nắn ảnh vệ tinh):

+ Bóc tách, chỉnh hợp các yếu tố nội dung cần thiết cho tính toán (đường bình độ, điểm độ cao, hệ thống thủy văn).

+ Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu.

+ Tính toán mô hình số độ cao.

- Nhập ảnh số, quét ảnh tương tự:

+ Nhập ảnh số: Nhập ảnh; chuyển đổi khuôn dạng, đăng nhập thông tin ảnh.

+ Quét ảnh tương tự: Quét ảnh với độ phân giải cao; chuyển đổi khuôn dạng, đăng nhập vào hệ thống xử lý.

- Tính toán mô hình vật lý:

+ Gán tọa độ các điểm khống chế ảnh.

+ Tính toán xây dựng mô hình vật lý.

- Nắn, ghép ảnh, cắt mảnh bình đồ ảnh:

+ Nắn ảnh.

+ Ghép ảnh, xử lý các sai số ghép, cắt ảnh theo mảnh bản đồ.

- Xử lý phổ và trình bày khung bình đồ ảnh:

+ Xử lý phổ bằng các Hystograme của từng kênh phổ.

+ Sử dụng các phép lọc ảnh để tăng cường chất lượng hình ảnh.

+ Trình bày khung bình đồ ảnh (lưới tọa độ, tên mảnh, các ghi chú giải thích).

- In thử:

+ In bình đồ ảnh qua máy in phun.

+ Kiểm tra chất lượng.

- In bình đồ ảnh: chuyển file ảnh nắn để in bằng phần mềm Photoshop; kiểm tra chất lượng hình ảnh, độ chính xác in ảnh.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1:

- Vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, địa vật đơn giản.

- Vùng đồi núi thấp, thực phủ và dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ.

- Dễ xét đoán và chọn điểm.

Loại 2:

- Vùng đồng bằng dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ;

- Vùng đồi núi xen kẽ, thực phủ tương đối dày;

- Xét đoán và chọn điểm có khó khăn;

Loại 3:

- Vùng đồng bằng dân cư đông đúc.

- Các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, địa vật phức tạp.

- Vùng núi, núi cao, thực phủ dày.

- Xét đoán và chọn điểm có nhiều khó khăn.

c) Định biên: 1 KS4

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 13

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

4

Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh

 

 

 

 

 

4.1

Chuẩn bị

1-3

3,50

4,00

4,57

5,22

4.2

Lập MHSĐC phục vụ nắn ảnh

1

7,00

9,50

12,89

17,50

 

 

2

8,50

11,00

14,24

18,42

 

 

3

10,00

13,00

16,90

21,97

4.3

Nhập ảnh số

1-3

0,60

1,00

1,67

2,78

4.4

Tính toán mô hình vật lý

1

2,00

4,00

8,00

16,00

 

 

2

2,40

4,80

9,60

19,20

 

 

3

2,80

5,60

11,20

22,40

4.5

Nắn, ghép ảnh, cắt mảnh BĐA

1

2,20

3,00

4,09

5,58

 

 

2

2,40

3,60

5,40

8,10

 

 

3

2,80

4,20

6,30

9,45

4.6

Xử lý phổ và trình bày khung BĐA

1

3,00

3,50

4,08

4,76

 

 

2

3,60

4,20

4,90

5,72

 

 

3

4,20

4,90

5,72

6,67

4.7

In thử

1-3

0,50

0,50

0,50

0,50

4.8

In bình đồ ảnh

1-3

2,00

2,00

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1

20,80

27,50

37,80

54,34

 

 

2

23,50

31,10

42,88

61,94

 

 

3

26,40

35,20

48,86

70,99

1.4.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 14

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo blu

Cái

9

21,12

28,16

39,09

56,79

2

Đồng hồ treo tường

Cái

36

5,28

7,04

9,77

14,20

3

Đèn neon 40w

Bộ

30

21,12

28,16

39,09

56,79

4

Đèn điện 100w

Bộ

30

5,28

7,04

9,77

14,20

5

Ổn áp (chung) 10A

Cái

60

3,96

5,28

7,33

10,65

6

Bàn để máy vi tính (Bàn làm việc)

Cái

96

21,12

28,16

39,09

56,79

7

Bàn vẽ kỹ thuật

Cái

96

21,12

28,16

39,09

56,79

8

Chuột máy tính

Cái

4

21,12

28,16

39,09

56,79

9

Dép xốp

Đôi

6

21,12

28,16

39,09

56,79

10

Ghế xoay (Ghế tựa)

Cái

96

21,12

28,16

39,09

56,79

11

Giá để bản vẽ

Bộ

60

5,28

7,04

9,77

14,20

12

Giá để tài liệu

Cái

96

5,28

7,04

9,77

14,20

13

Ký hiệu bản đồ

Quyển

48

21,12

28,16

39,09

56,79

14

Lưu điện 600w

Cái

60

13,20

17,60

24,43

35,50

15

Máy hút bụi 1.5 kw

Cái

60

0,16

0,21

0,29

0,43

16

Máy hút ẩm 2 kw

Cái

60

1,32

1,76

2,44

3,55

17

Quạt thông gió 40w

Cái

36

3,54

4,72

6,55

9,51

18

Quạt trần 100w

Cái

36

3,54

4,72

6,55

9,51

19

Quy phạm nội nghiệp

Quyển

48

21,12

28,16

39,09

56,79

20

Quy phạm ngoại nghiệp

Quyển

48

21,12

28,16

39,09

56,79

21

Quy định số hóa

Quyển

48

21,12

28,16

39,09

56,79

22

Tủ sắt đựng tài liệu

Cái

96

5,28

7,04

9,77

14,20

23

Đầu ghi CD 0.04 Kw

Cái

72

3,96

5,28

7,33

10,65

24

Máy in laze A4 0.5kw

Cái

60

0,53

0,70

0,98

1,42

25

Điện

Kw

 

123,20

164,27

228,02

331,29

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, Mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:

KK

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

0,69

0,69

0,69

0,69

2

0,83

0,83

0,83

0,83

3

1

1

1

1

b) Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 15

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (KW)

KK1

KK2

KK3

1

Thành lập BĐA vệ tinh 1/25.000

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

12,48

14,10

15,84

 

Máy in phun A0

Cái

0,4

1,56

1,76

1,98

 

Máy in ảnh A0

Cái

1,5

0,02

0,03

0,04

 

Máy tráng rửa ảnh Colex

Cái

1,0

0,03

0,03

0,03

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

2,77

3,13

3,52

 

Điện

Kw

 

98,93

111,83

125,68

2

Thành lập BĐA vệ tinh 1/50.000

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

16,50

18,66

21,12

 

Máy in phun A0

Cái

0,4

2,06

2,33

2,64

 

Máy in ảnh A0

Cái

1,5

0,02

0,03

0,04

 

Máy tráng rửa ảnh Colex

Cái

1,0

0,03

0,03

0,03

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

3,67

4,15

4,69

 

Điện

Kw

 

130,63

147,80

167,32

3

Thành lập BĐA vệ tinh 1/100.000

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

22,68

25,73

29,32

 

Máy in phun A0

Cái

0,4

2,84

3,22

3,66

 

Máy in ảnh A0

Cái

1,5

0,02

0,03

0,04

 

Máy tráng rửa ảnh Colex

Cái

1,0

0,03

0,03

0,03

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

5,04

5,72

6,51

 

Điện

Kw

 

179,37

203,54

231,96

4

Thành lập BĐA vệ tinh 1/250.000

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

32,60

37,16

42,59

 

Máy in phun A0

Cái

0,4

4,08

4,65

5,32

 

Máy in ảnh A0

Cái

1,5

0,02

0,03

0,04

 

Máy tráng rửa ảnh Colex

Cái

1,0

0,03

0,03

0,03

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

7,25

8,26

9,47

 

Điện

Kw

 

257,64

293,73

336,68

c) Vật liệu

Bảng 16

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Bìa đóng sổ

Tờ

2,00

2,00

2,00

2,00

2

Đĩa CD

Cái

0,25

0,30

0,36

0,43

3

Băng dính nhỏ

Cuộn

0,60

0,70

0,80

0,90

4

Băng dính to

Cuộn

0,50

0,60

0,70

0,80

5

Bản đồ địa hình

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

6

Giấy A4

Ram

0,02

0,20

0,03

0,03

7

Mực in lazer

Hộp

0,004

0,004

0,004

0,004

8

Sổ giao ca

Quyển

0,02

0,02

0,02

0,02

9

Sổ ghi chép công tác

Tờ

0,20

0,20

0,20

0,20

10

Giấy đóng gói thành quả

Tờ

4,00

4,00

4,00

4,00

11

Cồn công nghiệp

Lít

0,03

0,03

0,03

0,03

12

Giấy Ao loại 100g/m2

Tờ

2,00

2,00

2,00

2,00

13

Giấy ảnh KODAK khổ 1,05

Mét

0,80

0,96

1,12

1,28

14

Thuốc hiện ảnh P1

Lít

0,75

0,90

1,05

1,20

15

Thuốc hiện ảnh P2

Lít

0,50

0,60

0,70

0,80

16

Thuốc tẩy ảnh P3

Lít

0,15

0,18

0,21

0,24

1.5. Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề

1.5.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Tiếp nhận tư tài liệu, nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị.

- Suy giải các yếu tố nội dung bản đồ bằng phương pháp tương tự hoặc tính toán theo phương pháp số.

- Lập sơ đồ điều tra bổ sung ngoại nghiệp: Thiết kế các tuyến khảo sát ngoại nghiệp qua các khu vực cần kiểm tra và điều vẽ bổ sung; lập danh sách các nội dung đi điều tra thực địa.

- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), các đối tượng giải đoán dễ nhận biết, diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ.

Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán đa phần dễ nhận biết, một số đối tượng khó giải đoán phải tham khảo các tài liệu hỗ trợ.

Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, nhiều đối tượng khó giải đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ.

Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn, nhiều đối tượng khó giải đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ. Quá trình suy giải đầy đủ nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành và tổng hợp các tài liệu hỗ trợ.

c) Định biên: 1 KS3

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 17

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

5

Suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề

 

 

 

 

 

5.1

Nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

1

2,00

2,40

2,88

3,46

 

 

2

2,40

2,88

3,46

4,15

 

 

3

2,88

3,46

4,15

4,98

 

 

4

3,46

4,15

4,98

5,97

5.2

Suy giải các yếu tố nội dung bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

1

8,00

9,60

11,52

13,82

 

 

2

9,60

11,52

13,82

16,59

 

 

3

11,52

13,82

16,59

19,91

 

 

4

13,82

16,59

19,91

23,89

5.3

Hoàn thiện kết quả, lập sơ đồ điều tra ngoại nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

2,00

2,40

2,88

3,46

 

 

2

2,40

2,88

3,46

4,15

 

 

3

2,88

3,46

4,15

4,98

 

 

4

3,46

4,15

4,98

5,97

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1

12,00

14,40

17,28

20,74

 

 

2

14,40

17,28

20,74

24,89

 

 

3

17,28

20,74

24,89

29,87

 

 

4

20,74

24,89

29,87

35,83

1.5.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 18

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo blu

Cái

9

13,82

16,59

19,91

23,90

2

Ê ke

Bộ

24

13,82

16,59

19,91

23,90

3

Đồng hồ treo tường

Cái

36

3,46

4,15

4,98

5,97

4

Đèn neon 40w

Bộ

30

13,82

16,59

19,91

23,90

5

Đèn điện 100w

Bộ

30

3,46

4,15

4,98

5,97

6

Bàn phản quang 80w

Cái

96

3,46

4,15

4,98

5,97

7

Bàn vẽ kỹ thuật

Cái

96

3,46

4,15

4,98

5,97

8

Bút vẽ kỹ thuật

Cái

6

13,82

16,59

19,91

23,90

9

Compa vòng tròn nhỏ

Cái

24

13,82

16,59

19,91

23,90

10

Dép xốp

Đôi

6

13,82

16,59

19,91

23,90

11

Ghế tựa

Cái

96

13,82

16,59

19,91

23,90

12

Kẹp sắt

Cái

9

13,82

16,59

19,91

23,90

13

Ký hiệu bản đồ

Quyển

48

13,82

16,59

19,91

23,90

14

Kính lập thể

Cái

48

3,46

4,15

4,98

5,97

15

Kính lúp Đức

Cái

48

3,46

4,15

4,98

5,97

16

Lưu điện 600w

Cái

60

8,64

10,37

12,45

14,94

17

Máy hút bụi 1.5 Kw

Cái

60

0,10

0,12

0,15

0,18

18

Máy hút ẩm 2 Kw

Cái

60

0,86

1,04

1,24

1,49

19

Máy tính tay

Cái

36

3,46

4,15

4,98

5,97

20

Quạt thông gió 40w

Cái

36

2,32

2,78

3,34

4,00

21

Quạt trần 100w

Cái

36

2,32

2,78

3,34

4,00

22

Quy phạm nội nghiệp

Quyển

48

3,46

4,15

4,98

5,97

23

Quy phạm ngoại nghiệp

Quyển

48

3,46

4,15

4,98

5,97

24

Quy định số hóa

Quyển

48

3,46

4,15

4,98

5,97

25

Thước đo độ

Cái

24

13,82

16,59

19,91

23,90

26

Thước nhựa 1.2m

Cái

24

3,46

4,15

4,98

5,97

27

Thước nhựa 30 cm

Cái

24

13,82

16,59

19,91

23,89

28

Thước tỷ lệ (3 cạnh)

Cái

24

3,46

4,15

4,98

5,97

29

Túi đựng ảnh

Cái

12

13,82

16,59

19,91

23,90

30

Điện

Kw

 

71,96

86,37

103,65

124,39

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, Mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:

KK

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

0,69

0,69

0,69

0,69

2

0,83

0,83

0,83

0,83

3

1

1

1

1

4

1,2

1,2

1,2

1,2

b) Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 19

STT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

KK1

KK2

KK3

KK4

1

Tỷ lệ 1/25.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

7,20

8,64

10,37

12,44

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

1,60

1,92

2,30

2,77

 

Điện

Kw

 

53,76

64,51

77,41

92,92

2

Tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

8,64

10,37

12,44

14,93

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

1,92

2,30

2,77

3,32

 

Điện

Kw

 

64,51

77,41

92,92

111,51

3

Tỷ lệ 1/100.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

10,37

12,44

14,93

17,92

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

2,30

2,77

3,32

3,98

 

Điện

Kw

 

77,41

92,92

111,51

133,82

4

Tỷ lệ 1/250.000

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính PC

Cái

0,4

12,44

14,93

17,92

21,50

 

Điều hòa 12000 BTU

Cái

2,2

2,77

3,32

3,98

4,78

 

Điện

Kw

 

92,92

111,51

133,82

160,52

c) Vật liệu

Bảng 20

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Băng dính nhỏ

Cuộn

0,75

0,80

0,90

1,00

2

Băng dính to

Cuộn

0,50

0,60

0,70

0,80

3

Bìa đóng sổ

Tờ

2,00

2,00

2,00

2,00

4

Bản đồ địa hình

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

5

Giấy A4

Ram

0,03

0,03

0,03

0,03

6

Giấy kẻ ôly

Tờ

0,50

0,50

0,50

0,50

7

Giấy đóng gói thành quả

Tờ

4,00

4,00

4,00

4,00

8

Giấy bọc bản vẽ

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

9

Giấy can

Mét

1,50

1,50

1,50

1,50

10

Giấy Ao loại 100g/m2 (vẽ sơ đồ)

Tờ

0,50

0,50

0,50

0,50

11

Mực in lazer

Hộp

0,005

0,006

0,007

0,008

12

Mực rotting

Hộp

0,07

0,07

0,08

0,08

13

Mực vẽ các màu

Lọ

3,00

3,00

3,00

3,00

14

Bút vẽ kỹ thuật

Cái

4,00

4,00

4,00

4,00

15

Sổ ghi chép công tác

Quyển

0,20

0,20

0,20

0,20

16

Sổ giao ca

Quyển

0,20

0,20

0,20

0,20

1.6. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

1.6.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Liên hệ thu thập các tư liệu cần thiết tại thực địa.

- Kiểm tra xác định kết quả suy giải của nội nghiệp; điều tra, điều vẽ bổ sung các yếu tố nội dung chuyên môn và yếu tố nền có biến động.

- Tiếp biên, sửa chữa, hoàn thiện kết quả. Hoàn thiện hệ thống các bảng thống kê, các sơ đồ, các tài liệu chỉ dẫn bổ sung.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: Vùng đồng bằng đi lại thuận tiện; Hệ thống tài liệu ảnh vệ tinh và bản đồ tài liệu đầy đủ, đồng nhất còn mới ít thay đổi, mức độ cập nhật ít.

Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), các đối tượng giải đoán dễ nhận biết, diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ.

Loại 2: Vùng đồng bằng tiếp giáp vùng trung du, giao thông thuận lợi; Hệ thống tài liệu ảnh vệ tinh và bản đồ tài liệu đầy đủ, đồng nhất, mức độ thay đổi cần cập nhật trung bình.

Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán đa phần dễ nhận biết, một số đối tượng khó xét đoán phải tham khảo các tài liệu hỗ trợ.

Loại 3: Vùng đồi núi, đầm lầy ven biển đi lại khó khăn; Hệ thống tài liệu ảnh vệ tinh và bản đồ tài liệu không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật tương đối nhiều.

Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, nhiều đối tượng khó giải đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ.

Loại 4: Vùng núi xa xôi, hẻo lánh, vùng hải đảo, phương tiện đi lại rất khó khăn; Hệ thống tài liệu ảnh vệ tinh và bản đồ tài liệu nhiều chủng loại, không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật nhiều.

Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn, nhiều đối tượng khó xét đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ. Quá trình suy giải đầy đủ nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành và tổng hợp các tài liệu hỗ trợ.

c) Định biên: 2 KS3

d) Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 21

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

6

Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

 

 

 

 

 

6.1

Liên hệ thu thập các tài liệu tại thực địa

 

 

 

 

 

 

 

1

1,50

1,88

2,34

2,93

 

 

2

1,80

2,25

2,81

3,52

 

 

3

2,16

2,70

3,38

4,22

 

 

4

2,59

3,24

4,05

5,06

6.2

Kiểm tra kết quả của nội nghiệp, điều tra bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

1

12,50

15,63

19,53

24,41

 

 

2

15,00

18,75

23,44

29,30

 

 

3

18,00

22,50

28,13

35,16

 

 

4

21,60

27,00

33,75

42,19

6.3

Hoàn thiện kết quả

 

 

 

 

 

 

 

1

2,00

2,50

3,13

3,91

 

 

2

2,40

3,00

3,75

4,69

 

 

3

2,88

3,60

4,50

5,63

 

 

4

3,46

4,32

5,40

6,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1

16,00

20,01

25,00

31,25

 

 

2

19,20

24,00

30,00

37,51

 

 

3

23,04

28,80

36,01

45,01

 

 

4

27,65

34,56

43,20

54,00

1.6.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 22

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Quần áo BHLĐ

Cái

9

36,86

46,08

57,62

72,02

2

Áo mưa bạt

Cái

12

18,43

23,04

28,81

36,01

3

Áo rét BHLĐ

Cái

24

18,43

23,04

28,81

36,01

4

Ê ke

Bộ

24

36,86

46,08

57,62

72,02

5

Đèn pin

Cái

12

36,86

46,08

57,62

72,02

6

Địa bàn

Cái

60

36,86

46,08

57,62

72,02

7

Đèn điện 100w

Bộ

30

9,22

11,52

14,40

18,00

8

Ba lô

Cái

18

36,86

46,08

57,62

72,02

9

Bi đông nhựa

Cái

12

36,86

46,08

57,62

72,02

10

Bút vẽ kỹ thuật

Cái

6

36,86

46,08

57,62

72,02

11

Compa vòng tròn nhỏ

Cái

24

36,86

46,08

57,62

72,02

12

Dao xén

Cái

12

36,86

46,08

57,62

72,02

13

Ống đựng bản đồ

Cái

24

36,86

46,08

57,62

72,02

14

Giầy cao cổ

Đôi

12

36,86

46,08

57,62

72,02

15

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

9,22

11,52

14,40

18,00

16

Kẹp sắt

Cái

9

36,86

46,08

57,62

72,02

17

Ký hiệu bản đồ

Quyển

48

36,86

46,08

57,62

72,02

18

Mũ cứng

Cái

12

36,86

46,08

57,62

72,02

19

Nilon gói tài liệu

Cái

9

36,86

46,08

57,62

72,02

20

Quy phạm nội nghiệp

Quyển

48

18,43

23,04

28,81

36,01

21

Quy phạm ngoại nghiệp

Quyển

48

18,43

23,04

28,81

36,01

22

Tất sợi

Đôi

6

36,86

46,08

57,62

72,02

23

Thước đo độ

Cái

24

36,86

46,08

57,62

72,02

24

Thước cuộn vải 50m

Cái

12

18,43

23,04

28,81

36,01

25

Thước nhựa 1.2 m

Cái

24

18,43

23,04

28,81

36,01

26

Thước nhựa 30 cm

Cái

24

36,86

46,08

57,62

72,02

27

Thước thép cuộn 2 m

Cái

9

18,43

23,04

28,81

36,01

28

Thước tỷ lệ (3 cạnh)

Cái

24

18,43

23,04

28,81

36,01

29

Túi đựng ảnh

Cái

12

36,86

46,08

57,62

72,02

30

Ống nhòm

Cái

60

9,22

11,52

14,40

18,00

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, Mức cho các loại KK khác tính theo hệ số sau:

KK

1/25.000

1/50.000

1/100.000

1/250.000

1

0,69

0,69

0,69

0,69

2

0,83

0,83

0,83

0,83

3

1

1

1

1

4

1,2

1,2

1,2

1,2

b) Vật liệu

Bảng 23

STT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Băng dính nhỏ

Cuộn

0,70

0,75

0,80

0,85

2

Băng dính to

Cuộn

0,50

0,60

0,70

0,80

3

Bìa đóng sổ

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

4

Bản đồ địa hình

Cái

1,00

1,00

1,00

1,00

5

Giấy kẻ ô ly

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

6

Giấy đóng gói thành quả

Tờ

10,00

10,00

10,00

10,00

7

Giấy bọc bản vẽ

Tờ

1,00

1,00

1,00

1,00

8

Giấy can

Mét

1,50

1,50

1,50

1,50

9

Giấy A4

Ram

0,03

0,03

0,03

0,03

10

Giấy A0 loại 100g/m2 (vẽ sơ đồ)

Tờ

0,50

0,50

0,50

0,50

11

Mực Lazer

Hộp

0,005

0,006

0,007

0,008

12

Mực rotting

Hộp

0,50

0,50

0,60

0,60

13

Mực vẽ các màu

Lọ

1,50

1,50

1,50

1,50

14

Bút vẽ kỹ thuật

Cái

4,00

4,00

4,00

4,00

15

Sổ ghi chép công tác

Quyển

0,20

0,20

0,20

0,20

1.7. Lập bản đồ gốc tác giả

1.7.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Số hóa các yếu tố nội dung chuyên môn.

- Chỉnh hợp các yếu tố chuyên môn bảo đảm tương quan địa lý với yếu tố nền; biểu thị các yếu tố chuyên môn theo ý tưởng tác giả bằng hệ thống các ký hiệu đó thiết kế trong kế hoạch biên tập (hình dáng, màu sắc, kích thước ký hiệu …).

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú thưa, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ dễ dàng. Quá trình biên tập nội dung bản đồ ít cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành.

Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú vừa phải, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ đôi lúc khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố, có một số bảng biểu phụ trợ.

Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng các bảng biểu phụ trợ.

Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú rất dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét có nhiều khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng nhiều các bảng biểu phụ trợ.

c) Định biên: 1 KS5

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 24

STT

Công việc

KK

Tỷ lệ 1:25.000

Tỷ lệ 1:50.000

Tỷ lệ 1:100.000

Tỷ lệ 1:250.000

7

Lập bản đồ gốc tác giả

 

 

 

 

 

7.1

Số hóa các yếu tố nội dung chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

1

12,50

15,00

18,00

21,60

 

 

2

15,00

18,00

21,60

25,92

 

 

3

18,00

21,60

25,92

31,10

 

 

4

21,60

25,92

31,10

37,32

7.2

Chỉnh hợp, biểu thị, lập bản đồ gốc tác giả

 

 

 

 

 

 

 

1

18,20

21,84

26,21

31,45

 

 

2

21,84

26,21

31,45

37,74

 

 

3

26,21

31,45

37,74

45,29

 

 

4

31,45

37,74

45,29

54,34

7.3

Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện bản gốc

 

 

 

 

 

 

 

1

4,50

5,40

6,48

7,78

 

 

2

5,40

6,48

7,78

9,33

 

 

3

6,48

7,78

9,33

11,20

 

 

4

7,78

9,33

11,20

13,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1

35,20

42,24

50,69

60,83

 

 

2

42,24

50,69

60,83

72,99

 

 

3

50,69

60,83

72,99

87,59

 

 

4

60,83

72,99

87,59

105,11

1.7.2. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 25

STT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Tỷ lệ 1/25.000

Tỷ lệ 1/50.000

Tỷ lệ 1/100.000

Tỷ lệ 1/250.000

1

Áo Blu

Cái

9

40,55

48,66

58,39

70,07

2

Bàn làm việc

Cái

96

40,55

48,66

58,39

70,07

3

Bàn vẽ kỹ thuật

Cái

96

10,14

12,17

14,60

17,52

4

Ghế xoay

Cái

96

40,55

48,66

58,39

70,07

5

Dép xốp

Đôi

6

40,55

48,66

58,39

70,07

6

Đồng hồ treo tường

Cái

36

10,14

12,17

14,60

17,52

7

Đèn neon 40W

Bộ

30

40,55

48,66

58,39

70,07

8