295163

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

295163
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/11/2015 Số công báo: 1145-1146
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 19/10/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/11/2015
Số công báo: 1145-1146
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG DO BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 ca Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cNghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công an;

Căn cNghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Y tế;

Để thực hiện thống nht các quy định về việc khám bệnh, cha bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đi với người bị tm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ s giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, Bộ trưng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quc phòng, Bộ trưng Bộ Y tế hướng dn như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc khám bệnh, cha bệnh và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưng (gọi chung là đối tượng quản lý) do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; các cơ skhám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện đến Trung ương và tương đương ca Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh và bo đm các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, điều trị đối với người bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng theo hướng dn ca Thông tư liên tịch này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bo đảm yêu cầu quản lý, giam gingười bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng và quan hệ phi hợp gia cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh đi với những đối tượng này.

Điều 4. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sgiáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng được bo đm từ ngân sách Nhà nước trong dự toán kinh phí hàng năm ca Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Chương II

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 5. Trách nhiệm của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm đưa đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị mình (sau đây gọi tắt là y tế đơn vị) đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cp huyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất.

2. Nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm b trí phương tiện, cán bộ dẫn giải, qun lý và cán bộ y tế chuyn đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh đến cơ skhám bệnh, chữa bệnh hoặc khi chuyển đến nơi khám bệnh, chữa bệnh khác.

3. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trưng giáo dưỡng có trách nhiệm cung cấp giy chuyển viện, bn tóm tắt quá trình điều trị tại y tế đơn vị và thực hiện các trình tự, thtục điều chuyn đối tượng qun lý được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế; đng thời phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của họ biết đphối hợp chăm sóc, điều trị. Thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của đi tượng qun lý được khám, chữa bệnh có thtự nguyện hỗ trợ bi dưng ăn uống, thuốc chữa bệnh theo chđịnh của bác sĩ cho người bệnh và trao đi, phi hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh biết đphối hợp chăm sóc, qun lý. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thì việc trao đi, phi hợp này phải được thủ trưng cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý bằng văn bản.

4. Nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm qun lý, giám sát, bo vệ đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh; phi hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh như những bệnh nhân khác. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng qun lý, giám sát chặt chnhững đi tượng này. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của mình, cơ skhám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời thông báo và phối hợp với nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng chuyển người bệnh đến cơ skhám bệnh, chữa bệnh tuyến trên để điều trị. Trường hợp đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh mắc bệnh nặng, diễn biến bất thường, tiên lượng bệnh xấu thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng biết, phối hợp cùng giải quyết.

2. Trong trường hợp cấp cứu, nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng không có phương tiện thì cơ skhám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ phương tiện chuyên dụng vận chuyn người bệnh lên tuyến trên điều trị.

Trường hợp đối tượng quản lý đang cấp cứu cần phải tiến hành phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa mà không thhỏi ý kiến của đi tượng qun lý hoặc nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng đã thông báo nhưng thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ không đến hoặc chưa kịp đến để ký cam kết phẫu thuật thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo khoản 3 Điều 61 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Việc cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình bệnh tật của đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh, skhám bệnh, chữa bệnh phải trao đổi và được sự đồng ý của cơ quan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh.

4. Khi đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh đến khám bệnh hoặc được điều trị n định được trả về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tiến hành thủ tục ra khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan qun lý đối tượng được khám, chữa bệnh và các cơ quan chức năng khác có yêu cu mượn hồ sơ bệnh án tại ch đđọc, sao chép bệnh án, kết luận tình trạng sức khỏe để phục vụ công tác nghiệp vụ hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật thì được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Phòng điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí phòng điều trị riêng cho đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh mắc bệnh cần phải điều trị nội trú và phòng ở cho cán bộ, chiến sĩ trực, qun lý, bảo vệ phù hợp với điều kiện của cơ skhám bệnh, chữa bệnh và các yêu cu về nghiệp vụ, qun lý đối tượng của lực lượng Công an, Quân đội.

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phi hợp với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng trên địa bàn, xây dựng và sử dụng chung khu điều trị riêng cho đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Kinh phí để xây dựng, cải tạo, sửa cha, lắp đặt các trang thiết bị, duy trì hoạt động chữa bệnh và công tác qun lý khu điều trị riêng hoặc một số buồng riêng cho đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh tại cơ s khám bệnh, chữa bệnh do các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc và trưng giáo dưỡng chịu trách nhiệm.

Điều 8. Chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt đối với đối tượng được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

1. Chế độ ăn, , sinh hoạt của đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng như điều trị tại bệnh xá, bộ phận y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng. Trường hợp phải ăn theo chế độ bệnh lý hoặc theo chđịnh của bác sĩ điều trị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phi thông báo cho cơ quan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh đphối hợp thực hiện. Kinh phí ăn, , sinh hoạt do nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng chịu trách nhiệm và kinh phí hỗ trợ của gia đình đối tượng được khám, chữa bệnh hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Chế độ mặc của đi tượng đưc khám, chữa bệnh nằm điều trị nội trú được thực hiện theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 9. Giải quyết trường hợp đối tượng được khám, chữa bệnh chết tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trường hợp đối tượng được khám, chữa bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chết thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thtục theo quy định tại Điều 65 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và phối hợp cùng nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng được khám, chữa bệnh chết giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quan hệ phối hợp

1. Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và lãnh đạo nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng được khám, chữa bệnh tại bệnh viện phải thường xuyên trao đi hoặc t chc giao ban 06 tháng một lần đthực hiện Thông tư liên tịch này và các văn bn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cán bộ y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng phải thường xuyên liên hệ với các khoa, phòng trực tiếp điều trị cho đi tượng được khám, chữa bệnh đtheo dõi tình trạng diễn biến bệnh lý của họ và htrợ khi được yêu cu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015

2. Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh tại bệnh viện của Nhà nước hết hiệu lực ktừ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chđạo việc hướng dẫn, kim tra các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong phạm vi từng Bộ quản lý đ tchức thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Bộ trưng Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phối hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng bị bệnh.

3. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng tờng giáo dưỡng chịu trách nhiệm tchức thực hiện Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình tchức thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đxem xét, phi hợp giải quyết./.

 

KT. B TRƯNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KT. B TRƯNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung

KT. B TRƯNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Lê Quý Vương

 

Nơi nhn:
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công an (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Quc phòng (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Y tế (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Công báo;
- Lưu: VT (BCA, B
QP, BYT).

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản