46179

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

46179
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 02/2000/TT-NHNN7 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 24/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2000 Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2000/TT-NHNN7
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 24/02/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2000
Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-NHNN7

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/1999/QĐ-TTG NGÀY 19/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CHUYỂN TIỀN VỀ NƯỚC

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài chuyển ngoại tệ về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, thân nhân hay vì mục đích từ thiện khác trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, ngày 19/8/1999 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.
Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện như sau:

I. QUYỀN CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG

1. Nhận ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản) theo yêu cầu;

2. Trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có quyền:

a. Bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoặc các bàn đổi ngoại tệ;

b. Gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép;

c. Mở và gửi vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân tại các tổ chức tín dụng được phép;

d. Sử dụng ngoại tệ vào các mục đích khác theo các quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối, Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định trên và các quy định hiện hành khác có liên quan về quản lý ngoại hối.

3. Người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ nhận được của người gửi tiền.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

1. Đối với tổ chức tín dụng

a. Tổ chức tín dụng chỉ được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngoại hối (trong đó có nội dung làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ).

b. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và các quy định hiện hành khác có liên quan về quản lý ngoại hối.

2. Đối với tổ chức kinh tế

2.1. Điều kiện

a. Có hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Trong hợp đồng phải ghi rõ hình thức nhận và chi trả, tỷ lệ chia lệ phí chuyển tiền thu được giữa tổ chức kinh tế và đối tác nước ngoài (đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận tiền của người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài);

b. Có đề án khả thi làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

c. Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.

2.2. Thủ tục

Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) bộ hồ sơ sau:

a. Đơn xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại phụ lục 1);

b. Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

c. Hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận tiền của người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài);

d. Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động;

e. Ý kiến của cơ quan chủ quản và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về việc tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) sẽ xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép, trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

3. Đối với tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả cho các tổ chức tín dụng được phép

3.1. Điều kiện

a. Có hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

b. Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.

3.2. Thủ tục

Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn bộ hồ sơ sau:

a. Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (theo mẫu tại phụ lục II);

b. Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

c. Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép, trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các tổ chức kinh tế đang thực hiện dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền hoặc làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải làm thủ tục để xin cấp giấy phép mới theo quy định tại Thông tư này.

Sau thời gian nêu trên, các tổ chức không được cấp giấy phép mới phải đình chỉ ngay hoạt động làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của người gửi tiền hoặc phải đình chỉ ngay dịch vụ làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép.

III. ĐÌNH CHỈ HOẶC THU HỒI GIẤY PHÉP

Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuỳ theo thẩm quyền cấp giấy phép sẽ đình chỉ có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

1. Các tổ chức bị đình chỉ giấy phép có thời hạn trong các trường hợp sau:

a. Thường xuyên không thực hiện chế độ báo cáo cho Ngân hàng theo nội dung quy định tại phần VI của Thông tư này;

b. Vi phạm các điều khoản trong hợp đồng ký với đối tác nước ngoài hoặc hợp đồng làm đại lý chi trả ngoại tệ ký với tổ chức tín dụng được phép bị phía đối tác nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng đã ký;

c. Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép do Ngân hàng cấp.

2. Các tổ chức bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:

a. Có chứng cứ là hồ sơ xin giấy phép có những thông tin cố ý làm sai sự thật.

b. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, tổ chức không làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền hoặc làm đại lý chi trả ngoại tệ;

c. Tự nguyện hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc phải giải thể;

d. Chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản.

IV. LỆ PHÍ CHUYỂN TIỀN

1. Chuyển tiền thông thường qua hệ thống tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng được phép thu phí dịch vụ chuyển tiền của các tổ chức kinh tế được phép, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế và người thụ thưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phí dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng.

2. Chuyển tiền thông qua các tổ chức làm dịch vụ chuyển tiền: Các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được phép, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế được thoả thuận với đối tác nước ngoài để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền, không thu phí trực tiếp từ Người thụ hưởng.

V. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước làm công tác tuyên truyền báo chí phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài và các Bộ ngành có liên quan để tuyên truyền phổ biến các chính sách của Nhà nước Việt Nam về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí và các Ban ngành trên địa bàn tuyên truyền phổ biến cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước Việt Nam về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thực hiện Điều 8 Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Tổng cục, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo dưới đây:

a. Tổng cục Hải quan báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu và tình hình mang ngoại tệ theo người của cá nhân khi xuất nhập cảnh theo mẫu tại phụ lục III;

b. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, bưu chính quốc tế khác được Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu, tình hình nhận và chi trả ngoại tệ theo mẫu tại phụ lục IV;

c. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu và tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức kinh tế trên địa bàn cho các tổ chức tín dụng được phép theo mẫu tại phụ lục V.

d. Tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế được phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) về số liệu, tình hình nhận và tri trả ngoại tệ của Người gửi tiền theo mẫu tại phụ lục VI.

Các Tổng cục và đơn vị liên quan nêu trên thực hiện gửi báo cáo hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau.

2. Hàng quý chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý sau các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về số liệu và tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ ở trong nước (theo mẫu tại phụ lục VII).

3. Hàng quý chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu quý sau, Vụ Quản lý Ngoại hối tổng hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số liệu, tình hình chuyển ngoại tệ vào Việt Nam của người gửi tiền từ nước ngoài và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

2. Quyết định số 48/QĐ-NH7 ngày 23/2/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước hết hiệu lực thi hành.

3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép và các tổ chức kinh tế được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC 1

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ
..............

Số:......../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

ĐƠN XIN PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối)

Tên tổ chức kinh tế:.............................................................................

Quyết định thành lập số:......................................................................

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Trụ sở chính đóng tại:..........................................................................

Điện thoại:.............................................. Số fax:..................................

Căn cứ vào điều kiện được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định, chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với phía đối tác nước ngoài ngày.... tháng... năm.... (hoặc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty tại nước ngoài) để làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền ở nước ngoài;

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) xem xét cấp giấy phép cho......... được làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- QĐ thành lập và đăng ký kinh doanh

- Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

- Hợp đồng nguyên tắc với nước ngoài;

- Ý kiến của cơ quan chủ quản và CNNH Nhà nước tỉnh, thành phố về việc cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

PHỤ LỤC 2

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ

..............

Số:......../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

ĐƠN XIN PHÉP LÀM ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (hoặc thành phố)......

Tên tổ chức kinh tế:.............................................................................

Quyết định thành lập số:......................................................................

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Trụ sở chính đóng tại:..........................................................................

Điện thoại:.............................................. Số fax:..................................

Chúng tôi đã ký Hợp đồng đại lý với........ ngày.... tháng... năm.... để làm đại lý chi trả cho tổ chức tín dụng;

Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét cấp giấy phép cho đơn vị làm đại lý chi trả ngoại tệ cho.................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- QĐ thành lập và đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

PHỤ LỤC 3

TỔNG CỤC HẢI QUAN

........................

Số:....../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

(VỀ VIỆC MANG NGOẠI TỆ THEO NGƯỜI CỦA CÁ NHÂN KHI XUẤT NHẬP CẢNH QUÝ... NĂM 200... TỪ NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... ĐẾN NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200...)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối)

Để thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 8 Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, Tổng cục Hải quan thông báo việc mang ngoại tệ của cá nhân khi xuất nhập cảnh như sau:

1. Số liệu ngoại tệ của cá nhân mang theo người khi xuất nhập cảnh có kê khai Hải quan

Các tháng trong quý

Số ngoại tệ mang theo người khi nhập cảnh có kê khai hải quan
(Quy ra USD)

Số ngoại tệ mang theo người khi xuất cảnh có kê khai Hải quan
(Quy ra USD)

Số ngoại tệ mang hộ khi nhập cảnh có kê khai hải quan (Quy ra USD)

Tháng đầu

 

 

 

Tháng thứ 2

 

 

 

Tháng thứ 3

 

 

 

Tổng cộng cả quý

 

 

 

2. Đánh giá chung về tình hình mang ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC 4

TÊN DOANH NGHIỆP

........................

Số:...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

(VỀ VIỆC NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG CỦA QUÝ... NĂM 200... TỪ NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... ĐẾN NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200....)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối)

1. Tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

Tên nước

Tổng số ngoại tệ nhận từ nước ngoài chuyển về (quy ra USD)

Tổng số ngoại tệ chi trả

Ghi chú

 

 

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

2. Đánh giá chung về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

PHỤ LỤC 5

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh..., (thành phố...) ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(VỀ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ... QUÝ... NĂM 200...)

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối)

1. Số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả

a. Tổng số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ vào đầu Quý... năm 200...

b. Tổng số tổ chức kinh tế được chi nhánh cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép trong Quý... năm 200....

c. Tổng số tổ chức kinh tế bị Chi nhánh rút giấy phép hoặc đình chỉ làm đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép trong Quý... năm 200...

2. Tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ

Tên tổ chức kinh tế

Số tiền nhận từ tổ chức tín dụng được phép
(Quy ra USD)

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

 

 

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

 

1. Tổ chức kinh tế A

 

 

 

 

2. Tổ chức kinh tế B

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

3. Đánh giá, kiến nghị về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 6

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC PHÉP

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CỦA QUÝ.../200...)

1. Tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

Tên nước chuyển tiền về Việt Nam

Tổng số ngoại tệ nhận
từ nước ngoài
Quy ra USD

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

 

 

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

2. Tình hình uỷ nhiệm đại lý (đối với tổ chức tín dụng được phép)

a. Tổng số tổ chức kinh tế làm dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng đầu quý.

b. Tổng số tổ chức kinh tế làm dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng phát sinh trong quý.

c. Tổng số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng huỷ bỏ hợp đồng đại lý chi trả ngoại tệ trong quý.

d. Số tiền quy ra USD uỷ nhiệm cho Tổ chức kinh tế chi trả

3. Đánh giá, kiến nghị về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

TỔNG GIÁM ĐỐC
(GIÁM ĐỐC)

PHỤ LỤC 7

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ
LÀM ĐẠI LÝ

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(LÀM ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP, CỦA QUÝ.../NĂM 200...)

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố....

Tên tổ chức tín dụng được phép
uỷ quyền

Số tiền nhận từ tổ chức tín dụng được phép
(Quy ra USD)

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

 

 

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản