327002

Thông báo 7638/TB-BNN-VP năm 2016 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

327002
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 7638/TB-BNN-VP năm 2016 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 7638/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7638/TB-BNN-VP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7638/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm tháng 8 năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Tng cục Thủy sản và các Cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 8 và 8 tháng năm 2016 do Cục Quản lý Chất lượng NLTS trình bày và ý kiến đóng góp, bổ sung của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau:

1. Các đơn vị đã tập trung nguồn lực thực hiện 03 nội dung trọng tâm của Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016, bao gồm: (i) Xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn với người tiêu dùng; (ii) Tăng cường thông tin, truyền thông và ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; (iii) Xử lý quyết liệt thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, phân bón giả, kém chất lượng trong trồng trọt. Kết quả hoạt động quản lý chất lượng VTNN, ATTP của Bộ đã có nhiều tiến bộ.

2. Để có căn cứ so sánh, đánh giá kết quả đạt được với các mục tiêu đề ra của Năm cao điểm VSATTP, tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông lâm thủy sản vào các tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số công việc sau:

a) Nhiệm vụ chung đối với các đơn vị

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động Năm cao đim VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị s13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP.

- Bổ sung kết quả xử lý vướng mắc, rào cản của thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản, kèm theo các đxuất/kiến nghị của đơn vị trong tháng gửi Cục Quản lý Cht lượng NLTS, tng hợp vào phụ lục Báo cáo giao ban tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP, bắt đầu từ tháng 9/2016.

b) Các nhiệm vụ cụ thể

(1) Cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản:

- Hoàn thiện báo cáo tổng hợp 8 tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP; nhn mạnh và có báo cáo chuyên đề riêng về 3 nội dung tại mục 1; Thời gian hoàn thành, ngày 10/9/2016.

- Tng hợp và cập nhật danh sách các chuỗi cung ứng nông sản an toàn và cơ sở bán sản phẩm an toàn được xác nhận để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” theo Nghị quyết số 19/2016/QH14 của Quốc hội.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 271/KH-MTTW-BTT ngày 30/8/2016 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp 90 về ATTP hai năm 2016-2017.

(2) Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, lựa chọn và đxuất sửa đi, bổ sung, hoàn thiện các Luật và nhóm văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ/Bban hành liên quan đến công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản (trong đó có Thông tư 20).

(3) Vụ Khoa học Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đxuất lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và lựa chọn các tiêu chuẩn/quy chuẩn cần ưu tiên đưa vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn/quy chuẩn năm 2017.

(4) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng NLTS và các đơn vị xây dựng Kế hoạch truyền thông về ATTP các tháng cuối năm 2016 và năm 2017 để chủ động trong việc cung cấp thông tin về công tác quản lý ATTP của Ngành và quảng bá các sản phẩm, mô hình sản xuất an toàn, các chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành.

- Sắp xếp lịch họp giao ban tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP trước khi Bộ tổ chức họp báo.

(5) Thanh tra Bộ:

- Chủ trì, phi hợp với các Cục chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng hoạt động thanh tra đột xuất nhằm tăng cường quản lý chất lượng, hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản.

- Tham mưu cho Bộ đbáo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại toàn bộ tin xử lý vi phạm hành chính về ATTP cho cơ quan trung ương để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP.

(6) Cục Thú y: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và tổ chức làm việc với Bộ Y tế thng nhất cơ chế phối hợp, kiểm soát các loại hóa chất/ kháng sinh được phép dùng trong ngành y tế nhưng cấm trong ngành nông nghiệp.

(7) Cục Chăn nuôi: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Bộ về vn đCysteamine trong thức ăn chăn nuôi.

(8) Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kim nghiệm, kim dịch và các vấn đề liên quan đến các sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

(9) Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối: Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý chất lượng và các Cục chuyên ngành chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp với Bộ Công Thương về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản và giải quyết các rào cản thị trường, rào cản kỹ thuật.

(10) Vụ Tổ chức cán bộ: Xây dựng kế hoạch tăng cường nguồn lực (đặc biệt ngun lực phục vụ công tác hội nhập: tham gia đàm phán, giải quyết khiếu kiện quốc tế,…).

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.Vũ Văn Tám (đ
b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC; HTQT;

- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB NLTS&NM;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH, QLCL (25)

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản