220315

Thông báo 42/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Hội nghị Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

220315
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 42/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Hội nghị Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 42/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN TẠI HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chđạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã chủ trì Hội nghị Ban Chđạo.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an; các cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ,

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện và Kế hoạch triển khai Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; ý kiến của các thành viên Ban Chđạo và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung và các tài liệu liên quan về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo ghi nhận những công việc đã triển khai của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và một số Bộ, ngành có liên quan, trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo nhận thức sâu sắc về trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao trong việc tổ chức thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2. Để thực hiện tốt Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt một số nội dung sau:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan, hoàn thiện để ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo trin khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 02 năm 2014; ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong quý I năm 2014 và hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương thực hiện.

- Triển khai việc thu thập, bổ sung thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cơ sở sơ kết quả điều tra thí điểm tại 05 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Hậu Giang vào tháng 6 năm 2014. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân tại các địa phương.

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các cơ sở giám định gen (Viện Pháp y quân đội, Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ, Viện Công nghệ sinh học):

- Triển khai Dự án nâng cấp các cơ sở giám định, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, thống nhất về công nghệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và kết quả giám định.

- Viện Pháp y quân đội và Viện Công nghệ sinh học sử dụng kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị chính phục vụ giám định ADN do Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) thực hiện.

- Phối hợp với các địa phương thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân, tuân thủ Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương điều chỉnh, phân bổ kinh phí trực tiếp cho 03 cơ quan để nâng cấp 03 cơ sở giám định gen, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu vượt thẩm quyền.

đ) Bổ sung đại diện lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

e) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tránh việc lợi dụng thông tin này vào mục đích không lành mạnh.

g) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tchức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, Quốc phòng, Công an, Thông tin và truyền thông, Tài chính,
- Các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 150;
- Tổ Giúp việc Ban Chỉ đo 150;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản