144999

Thông báo 3533/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

144999
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 3533/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 3533/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 26/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3533/TB-BNN-VP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 26/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3533/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; đại diện của 26 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và cán bộ đầu mối CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO của các đơn vị (có 03 đơn vị không có lãnh đạo dự: Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Cục Chăn nuôi, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÍNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Một số kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ đã quán triệt chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt, thể hiện nổi bật trên một số nội dung:

- Nhận thức về vai trò, nội dung Chương trình CCHC của Chính phủ, của Bộ tiếp tục được tăng cường. Trên cơ sở đó, đã có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ; đồng thời có sự phối hợp chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ và sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị đối với công tác cải cách hành chính đã được tiếp tục đẩy mạnh.

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành sớm Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ theo Nghị quyết 30c của Chính phủ (đã ban hành Chương trình CCHC 10 năm giai đoạn 2011-2012; Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch CCHC năm 2012).

- Đã triển khai thực hiện tốt 02 nội dung thí điểm (thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAR Index) tại Bộ, thực hiện rà soát để đơn giản hoá, hệ thống hoá các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản) và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các đơn vị thuộc Bộ đã tập trung triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo đúng kế hoạch, một số đơn vị đã vượt tiến độ chung.

2. Một số khó khăn, tồn tại chính

Mặc dù công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn có nhiều khó khăn, tồn tại như: Các đơn vị còn thiếu cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác CCHC, đặc biệt là cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực pháp chế, công nghệ thông tin, do vậy ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch, nhất là kế hoạch xây dựng văn bản QPPL; việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ... chưa được nhiều; sự phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng văn bản, xử lý văn bản liên quan chưa đạt được như mong muốn, nhất là giữa các đơn vị của Bộ với các Bộ, ngành khác (trong việc lấy ý kiến góp ý văn bản...).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Sáu tháng cuối năm 2012, các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch chuyên đề, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành CCHC: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách CCHC và cán bộ đầu mối CCHC của các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC để đạt kết quả cao hơn.

2. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quy trình, chất lượng xây dựng VBQPPL; thực hiện kết luận của Bộ trưởng sau rà soát văn bản về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (tại văn bản số 3315/TB-BNN-VP ngày 12/7/2012).

3. Tăng cường thực hiện kiểm soát TTHC ban hành mới; thống kê, công bố TTHC theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát TTHC theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và theo kế hoạch của Bộ (Văn phòng Bộ - Phòng Kiểm soát TTHC phối hợp với Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan có giải pháp tổ chức thực hiện, cố gắng đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian).

4. Trình Chính phủ Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; rà soát, điều chỉnh chức năng, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định mới; phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn về tổ chức của cơ quan chuyên môn địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

5. Rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp, uỷ quyền của Bộ đối với các Tổng cục, Cục, Vụ... trong giải quyết công việc, ký văn bản theo quy định.

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số quy chế, quy định của Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ.

7. Hướng dẫn thực hiện cơ chế thí điểm đặt hàng trong nghiên cứu khoa học về nông nghiệp.

8. Khẩn trương thực hiện hoàn thành Dự án nâng cấp hạ tầng CNTT; xây dựng Văn phòng điện tử dùng chung cho cơ quan Bộ; rà soát, đổi mới nâng cấp trang website của các đơn vị.

9. Tập trung chuyển đổi hoàn thiện cung cấp DVC trực tuyến mức độ 2 đối với tất cả TTHC đang thực hiện tại Bộ đảm bảo yêu cầu, quy định. Trình Bộ cho phép xây dựng, phê duyệt dự án cung cấp DVC trực tuyến giai đoạn 2013-2015.

10. Hoàn thành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo đúng kế hoạch.

11. Tăng cường công tác truyền thông; triển khai công tác kiểm tra; thực hiện tốt chế độ báo cáo; kịp thời xây dựng dự trù kinh phí, kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch chuyên đề năm 2013.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

- Về phân cấp, Vụ Tổ chức cán bộ thông qua việc rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ, nghiên cứu đề xuất phân cấp quản lý, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, đầu tư xây dựng...

- Sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngoài Bộ: các đơn vị chủ động tăng cường trách nhiệm phối hợp trong nội bộ, tạo lập mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ.

- Về đào tạo, các đơn vị chủ động đề xuất nội dung, đối tượng đào tạo; thời gian tới cần tăng cường đào tạo, tập huấn một số kỹ năng chuyên sâu đối với cán bộ công chức và cán bộ phụ trách.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; (website: www.omard.gov.vn (cải cách thủ tục hành chính))
- Các bộ phụ trách CCHC các đơn vị; (website: www.omard.gov.vn (cải cách thủ tục hành chính))
- Lưu: VT, VPCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản