115700

Thông báo 192/TB-VPCP ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

115700
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 192/TB-VPCP ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 192/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 192/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/07/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Ngày 24 tháng 6 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về một số vấn đề của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tham dự cuộc họp có: lãnh đạo các Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến tháng 6 năm 2010, phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của năm 2010 và trong thời gian tới, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, với rất nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ từ trung ương đến cơ sở cơ bản được kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động có nền nếp. Toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Sở Y tế) và Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; ở cấp xã, thôn có Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban và đội ngũ cộng tác viên dân số ở tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, ấp, phum, sóc, bản, làng. Các hoạt động truyền thông giáo dục, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bố trí kinh phí, trụ sở làm việc, trang thiết bị được triển khai khá đồng bộ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã có chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Qua kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở ngày 01 tháng 4 năm 2009 cho thấy, trong 10 năm 1999 - 2009, tỷ lệ tăng dân số bình quân đạt 1,2%- giảm nhanh hơn so với giai đoạn 10 năm 1979 - 1989 (là 2,1%) và giai đoạn 10 năm 1989-1999 (là 1,7%); số dân tăng bình quân hàng năm là 947.000 người - tăng chậm hơn so với giai đoạn 10 năm 1979 - 1989 (là 1.100.000 người) và giai đoạn 10 năm 1989-1999 (là 1.200.000 người). Năm 2009, đã hoàn thành chỉ tiêu về mức giảm tỷ lệ sinh 0,2‰ do Quốc hội giao, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,03 - đạt mức sinh thay thế. Trong 6 tháng đầu năm 2010, số sinh giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2009, số sinh là con thứ ba trở lên giảm 4% so với cùng kỳ năm 2009.

Tuy nhiên, mức sinh thay thế chưa ổn định, tỷ số giới tính khi sinh tăng cao (năm 2009, có 111 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái), chất lượng dân số còn thấp, phân bố dân số chưa hợp lý. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình còn chưa đầy đủ, rộng khắp; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình chưa thiết thực, hiệu quả; còn 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện việc chuyển cán bộ chuyên trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã về Trạm y tế xã như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008, còn 87% Trạm y tế xã chưa tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ nguồn cán bộ chuyên trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã.

2. Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình của cả năm 2010, nhất là chỉ tiêu về mức giảm tỷ lệ sinh 0,2‰ do Quốc hội giao, cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về dân số và kế hoạch hóa gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo một số nội dung công tác sau đây:

a) Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức (Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm của Quyết định số 58/TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2010.

- Khẩn trương tiếp tục ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”, hoàn thiện các Dự thảo Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020, Đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2010.

- Chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về Dân số”, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2010; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, trên cơ sở đánh giá, xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 (Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp về kỹ thuật và xã hội nhằm giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng, làm suy giảm chất lượng giống nòi; đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân xâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương xây dựng kế hoạch sau năm 2010 về phương tiện tránh thai (bao gồm cả vận động viện trợ, mua nước ngoài và sản xuất trong nước), đảm bảo cung cấp đầy đủ, có chất lượng phương tiện tránh thai; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch về quản lý và sử dụng kinh phí tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai (thay thế Thông tư số 27 TC/VT ngày 23 tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài chính).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác liên quan chuẩn bị nội dung để Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2015).

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Nghiên cứu đưa Chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015 vào Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc vận động tài trợ nước ngoài và thu hút đầu tư phát triển sản xuất trong nước phương tiện tránh thai.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường về giới, giới tính, bình đẳng giới.

d) Bộ Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, trước ngày 30 tháng 7 năm 2010 ban hành hướng dẫn cụ thể các địa phương về bố trí cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Trạm Y tế xã.

- Trước ngày 01 tháng 9 năm 2010, ban hành Thông tư về chức danh, mã số các ngạch viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; trước ngày 01 tháng 10 năm 2010, cùng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch về định mức biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở các cấp.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Các địa phương chưa chuyển cán bộ chuyên trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã về Trạm y tế xã như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008 cần thực hiện tuyển dụng đủ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Trạm Y tế xã, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 2010.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tăng số người thực hiện các biện pháp tránh thai, duy trì mức sinh thay thế; đảm bảo cung cấp đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lựa chọn giới tính của thai nhi, các trường hợp vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020.

e) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản