9119

Thông báo số 19/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

9119
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 19/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2006 Số công báo: 1-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 20/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2006
Số công báo: 1-2
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHAN VĂN KHẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2005 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2005, phương hướng hoạt động năm 2006 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2005 và một số đề nghị với Chính phủ; ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến tham gia của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò, kết quả công tác của Mặt trận trong năm qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều sáng kiến, hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc không ngừng đổi mới các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2005. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở đạt được nhiều kết quả tiến bộ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được tăng cường và có hiệu quả, tạo thuận lợi cho hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và thống nhất những trọng tâm công tác năm 2006 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: năm 2006, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục hướng mạnh hoạt động về những vùng còn khó khăn, vùng xa, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cuộc vận động vì người nghèo”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… của đất nước; đặc biệt là việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kệm, chống lãng phí.

Về những đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp cho các chức danh công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở theo quy định hiện hành. Nghiên cứu xây dựng quy định về chế độ phụ cấp cho lực lượng tư vấn, công tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

4. Giao Thủ trưởng các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 6079/VPCP-V.III ngày 24 tháng 10 năm 2005 về việc phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thắng lợi Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kết luận này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Văn Lâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản