184856

Thông báo 187/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

184856
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 187/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 187/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 03/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 187/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 03/05/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; đại biểu mời dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả công tác năm 2012 và quý I năm 2013; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong năm 2012 và quý I năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai được khá nhiều công việc có kết quả cụ thể trong công tác xây dựng xã hội học tập. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đán Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 (Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013) và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án; Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số Bộ, cơ quan liên quan đã dự thảo một số văn bản hướng dẫn triển khai và tổ chức việc xây dựng các Đề án thành phần thuộc Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp hướng dẫn các địa phương đổi mới công tác quản lý một số cơ sở ở cấp huyện, cấp xã theo hướng hình thành một trung tâm thực hiện các chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề cấp huyện; trung tâm học tập cộng đồng kết hợp văn hóa thể thao cấp phường, xã. Các hoạt động thường niên như tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở các địa phương, tổ chức hội thảo quốc tế về học tập suốt đời tiếp tục được duy trì.

2. Các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh và kế hoạch triển khai Đán Xây dựng xã hội học tập của địa phương trong tháng 6 năm 2013.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động thực hiện xây dựng xã hội học tập với một số tổ chức, đơn vị có liên quan trong tháng 5 năm 2013; tập trung triển khai công tác thông tin tuyên truyền hoạt động xây dựng xã hội học tập theo ngành dọc của các tổ chức này;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn quản lý trung tâm cấp huyện có các chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; thời hạn hoàn thành trong tháng 5 năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn quản lý trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, phường; thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn về tài chính thực hiện Đán Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; thời hạn hoàn thành trong tháng 7 năm 2013;

- Phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tổ chức hội thảo “Xây dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến hành động” vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2013.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tốt việc cung cấp thông tin khoa học về sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân đẩy mạnh sản xuất và có điều kiện học tập suốt đời.

d) Hội Khuyến học Việt Nam sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập; lồng ghép với bộ chỉ số giám sát, đánh giá địa phương thực hiện Đán Xây dựng xã hội học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng để trình Ban Chỉ đạo tại phiên họp tiếp theo.

đ) Các cơ quan được giao chủ trì xây dựng Đán thành phần nêu tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 cần đảm bảo tiến độ theo quy định. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; trong Đề án càn xác định rõ vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các ngành, các tổ chức đoàn thể; sớm trình trong tháng 6 năm 2013.

e) Về hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Cơ quan thường trực có công văn mời đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo dự kiến vào tháng 7 năm 2013;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ được phân công đi kiểm tra việc triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập tại các địa phương vào cuối năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BCĐQG xây dựng XHHT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ly TTCP, các Vụ, Cục, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).VM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản