Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự họp có Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Nhóm giúp việc Tổ công tác.

Sau khi nghe Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo về tình hình triển khai các công việc trong thời gian vừa qua; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Nhìn chung, các Bộ, Cơ quan là thành viên Tổ công tác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động trong việc xây dựng và hoàn thiện các Đề án, văn bản: Kế hoạch hoạt động, Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, Bộ chỉ số giám sát, đánh giá doanh nghiệp, các Quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ.

2. Thời gian tới, yêu cầu các Bộ, Cơ quan tập trung thực hiện các công việc sau:

a) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

- Chủ động hoàn thiện và ban hành các Đề án, Quy chế, văn bản theo thẩm quyền.

- Hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4051/VPCP-TCCV ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Tổ chức công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền việc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 08 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội.

c) Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất phương án điều chuyển biên chế biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4078/VPCP-TCCV ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

d) Trên cơ sở cuộc họp do Phó Thủ tướng chtrì về Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ: Nội vụ, Tài chính, KHĐT, Công Thương,
NHNNVN, Tư pháp;
- Ủy ban QLVNN tại DN;
- Thường trực Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- T
ng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (Bộ TC);
- Th
ành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc TCT;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, PL, KTTH, Cục QT;
- Lưu: VT, TCCV (3b). H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản