Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN TRONG TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (COVID-19)

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19. BHXH Việt Nam thông báo việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của công dân như sau:

1. Trong thời gian “cách ly toàn xã hội” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công dân thực hiện việc gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua bưu điện hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Trường hợp có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của BHXH Việt Nam (địa chỉ: Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), công chức, viên chức tiếp công dân tiếp nhận đơn để cơ quan BHXH xem xét, trả lời bằng văn bản.

2. Vụ Thanh tra - Kiểm tra bố trí 01 công chức, viên chức thường trực tại địa điểm tiếp công dân của BHXH Việt Nam để thông báo và tiếp nhận đơn thư của công dân (nếu có).

BHXH Việt Nam trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tiếp công dân TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ TTKT (để niêm yết);
- Trung tâm truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH (để đăng tải);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản