5720

Quyết định số 2571/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5720
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định số 2571/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2571/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2571/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 04/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2571/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 5 ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Doanh nghiệp sang Công ty cổ phần trong năm 2004 ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn (tại Công văn số 527/CV-VP ngày 17 tháng 5 năm 2004) về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố tại Công văn số 227/ĐMDN ngày 20 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để xây dựng đề án chuyển đổi sang Công ty cổ phần gồm các Ông - Bà sau đây :

1. Trưởng ban : Ông Trầm Xuân Hiếu, Quyền Giám đốc.

2. ủy viên Thường trực : Ông Lê Văn Phăng, Phụ trách phòng Kế toán Tài vụ.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Đỗ Văn Nguyên, Phó Giám đốc ;

- Ông Lâm Văn Thanh, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ ;

- Bà Phan Thị Bào, Chủ Tịch Công đoàn ;

- Bà Trầm Ngọc Xương, Trưởng phòng Hành chánh Tổ chức ;

- Ông Phan Nhật Lý, Phó phòng Hành chánh Tổ chức ;

- Bà Lâm Kim Cúc, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật ;

- Ông Phạm Phú Phúc, Quyền Trưởng phòng Vật tư Kinh doanh.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 gồm :

2.1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Những Thông tư, Công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hóa của các Bộ-Ngành ban hành, để thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

2.3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

2.4. Lập kế hoạch cổ phần hóa trong thời hạn 120 ngày (cho đến đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa của Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (177 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày 05 mỗi tháng.

2.5. Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

Điều 3. Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 được sử dụng con dấu của Doanh nghiệp, lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các quy định của Bộ Tài chính cho đến khi Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi Cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông - Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ban TC/TU, Liên Đoàn Lao động TP
- Thường trực Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản