6340

Quyết định 213/2003/QĐ-TTg về việc công nhận các xã vùng an toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6340
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 213/2003/QĐ-TTg về việc công nhận các xã vùng an toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 213/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/10/2003 Số công báo: 171-171
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 213/2003/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/10/2003
Số công báo: 171-171
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ VÙNG AN TOÀN KHU THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 37/TT-UB ngày 19 tháng 11 năm 2002 và của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7542 BKH/ĐP ngày 28 tháng 11 năm 2002, về việc công nhận các xã vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 34 xã (ngoài 9 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Định Hoá đã được công nhận là xã thuộc vùng An toàn khu tại Quyết định số 70/TTg ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc các huyện Định Hoá, Đại Từ, Võ Nhai, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là các xã thuộc vùng An toàn khu trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (có danh sách kèm theo).

Điều 2.Từ năm 2003 đến 2007, mỗi năm ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương khoảng 30 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử tại các xã vùng An toàn khu đã được công nhận tại Quyết định số 70/TTg nói trên và tại Quyết định này theo tinh thần Quyết định số 70/TTg ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về "Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu thuộc huyện Định Hoá, tỉnh Bắc Thái".

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan liên quan xem xét quy hoạch, xây dựng, phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng tại các xã thuộc vùng An toàn khu của tỉnh và chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án về tiêu chí, công nhận các địa danh là căn cứ cách mạng (gọi là An toàn khu - ATK) trong các thời kỳ lịch sử cách mạng và kháng chiến của dân tộc ta và các cơ chế, chính sách áp dụng cho các địa phương nói trên trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ : Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- ủy ban Dân tộc,
- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các ủy ban của Quốc hội,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : KTTH, TH, ĐP, TTBC
- Lưu : VX (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm 
 

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Xã An toàn khu

Ghi chú

1

2

3

Tổng số :

34 xã

 

1. Huyện Định Hoá

14 xã

 

 

1. Điềm Mặc

 

 

2. Quy Kỳ

 

 

3. Trung Lương

 

 

4. Bộc Nhiêu

 

 

5. Kim Phụng

 

 

6. Đồng Thịnh

 

 

7. Linh Thông

 

 

8. Kim Sơn

 

 

9. Lam Vỹ

 

 

10. Phú Tiến

 

 

11. Phúc Chu

 

 

12. Phượng Tiến

 

 

13. Tân Dương

 

 

14. Tân Thịnh

 

2. Huyện Đại Từ

11 xã

 

 

1. Yên Lãng

 

 

2. La Bằng

 

 

3. Phú Cường

 

 

4. Bản Ngoại

 

 

5. Mỹ Yên

 

 

6. Minh Tiến

 

 

7. Phúc Lương

 

 

8. Đức Lương

 

 

9. Phú Xuyên

 

 

10. Hoàng Nông

 

 

11. Khôi Kỳ

 

3. Huyện Võ Nhai

6 xã

 

 

1. Liên Minh

 

 

2. Phương Giao

 

 

3. Dân Tiến

 

 

4. Tràng Xá

 

 

5. Lâu Thượng

 

 

6. Phú Thượng

 

4. Huyện Phổ Yên

1 xã

 

 

1. Tiên Phong

 

5. Huyện Phú Bình

1 xã

 

 

1. Kha Sơn

 

6. Huyện Phú Lương

1 xã

 

 

1. Hợp Thành

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản