381138

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính do tỉnh An Giang ban hành

381138
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 938/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 26/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 938/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 26/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 938/QĐ-UBND

An Giang, ng�y 26 th�ng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN H�NH MẪU T�I LIỆU THUYẾT MINH V� B�O C�O PH�N BỔ, GIAO DỰ TO�N NG�N S�CH GỬI CƠ QUAN T�I CH�NH

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch nh� nước ng�y 25 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước;

Căn cứ Th�ng tư số 342/2016/TT-BTC ng�y 30 th�ng 12 năm 2016 của Bộ T�i ch�nh quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước;

Theo đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i ch�nh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y mẫu t�i liệu thuyết minh v� b�o c�o ph�n bổ, giao dự to�n ng�n s�ch gửi cơ quan t�i ch�nh, gồm:

1. C�ng văn ph�n khai dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của đơn vị dự to�n cấp I theo mẫu số 01, 02, 03, 04 v� phụ lục số 01 đ�nh k�m.

2. C�ng văn thẩm định ph�n khai dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của cơ quan t�i ch�nh c�c cấp theo mẫu số 05, 06 v� phụ lục số 02 đ�nh k�m.

3. Quyết định giao dự to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm của đơn vị dự to�n cấp I theo mẫu số 07, 08 v� phụ lục số 03 đ�nh k�m.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� �p dụng từ năm ng�n s�ch 2018.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i ch�nh, Thủ trưởng c�c Sở, Ban ng�nh, Đo�n thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị x� v� th�nh phố chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

TM. ỦY BAN NH�N D�N
KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Văn Nưng

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản