9619

Quyết định 91/2005/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9619
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 91/2005/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 91/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 91/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế thành phố tại Tờ trình số 862/TT-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm phòng chống lao thành phố Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp y tế, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi trên địa bàn thành phố; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế thành phố, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Địa điểm Bệnh viện đặt tại: phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 3. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng có Giám đốc phụ trách, các Phó Giám đốc, các khoa và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện;

Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Y tế thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách;

Việc thành lập, quy định nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các khoa, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế thành phố quyết định theo đúng quy định của Bộ Y tế và theo phân cấp quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 268/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm phòng chống lao thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Công an TP;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản