326459

Quyết định 8896/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

326459
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 8896/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8896/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hoàng Song Hà
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8896/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Hoàng Song Hà
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8896/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 62/TTr-TP ngày 12 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 06 văn bản:

1. Quyết định số 2813/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND quận Bình Thạnh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận Bình Thạnh thành Văn phòng UBND quận Bình Thạnh.

Lý do: Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định việc tổ chức chính quyền ở địa phương gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bãi bỏ việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp huyện, xã. Ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã ban hành Quyết định số 7049/QĐ-UBND vviệc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân quận thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

2. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND quận Bình Thạnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.

Lý do: Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của UBND quận Bình Thạnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

Lý do: Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh.

4. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận.

Lý do: Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lý do: Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định s21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND quận Bình Thạnh ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Lý do: Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng, ban chuyên môn quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành ph;
- Sở Tư pháp;
- Thư viện pháp luật;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Ban Biên tập cổng TTĐT quận Bình
Thạnh;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản