380310

Quyết định 886/QĐ-BVHTTDL năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

380310
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 886/QĐ-BVHTTDL năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 886/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 886/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:886/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành;
- Lưu; VT, VHCS, NTV (100)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG
(Ban hành theo Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (Chỉ thị số 05/CT-TTg), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị tới các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.

3. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị, xác định cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ

1. Tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm. Đấu tranh, phê phán những trường hợp tổ chức lễ cưới, lễ tang linh đình, phô trương, lãng phí, vụ lợi, bài trừ các hủ tục.

2. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản về công tác xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa trong đó có tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

3. Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đồng bộ, hiệu quả.

4. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn hóa cơ sở

a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2018.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn các địa phương lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào nội dung hương ước, quy ước.

c) Giúp Bộ trưởng theo dõi kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Vụ Pháp chế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

3. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

4. Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các phong tục, tập quán, giá trị văn hóa trong việc cưới, việc tang để gìn giữ, phát huy và xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

b) Xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

d) Định kỳ tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) để tổng hợp Báo cáo Bộ trưởng.

7. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản