145131

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết 30/6/2012 hết hiệu lực thi hành

145131
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết 30/6/2012 hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 885/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 885/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 01/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 885/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN HẾT 30/6/20102 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 16 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết 30/6/2012 hết hiệu lực thi hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

1

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

13/7/2007

Về chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31/12/2011

2

Nghị quyết

39/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học mầm non và phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

3

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND

29/10/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

4

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND

29/10/2010

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mần non và phổ thông công lập năm học 2010 – 2011 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

5

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

6

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

7

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

8

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

9

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, không bố trí được công việc sau bầu cử.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

10

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

05/08/2011

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

11

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

05/08/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư pháp triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

01/01/2012

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản