Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định 116/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-BHXH ngày 01/6/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng và 47 quy trình giải quyết công việc của các đơn vị) áp dụng tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có danh mục tài liệu và bộ quy trình kèm theo quyết định này).

Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo quyết định này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn) và gửi vào hộp thư điện tử của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại đơn vị mình; công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng các quy định của hệ thống tài liệu đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2013. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban chỉ đạo ISO, Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHCN;
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, BCĐ ISO (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 873/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Tên quy trình

Mã quy trình

Ghi chú

I

Quy trình/văn bản thực hiện chung

 

 

1

Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

 

 

2

Sổ tay chất lượng

STCL

 

3

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-BHXHVN-01

 

4

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-BHXHVN-02

 

5

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-BHXHVN-03

 

6

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-BHXHVN-04

 

7

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-BHXHVN-05

 

8

Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa

QT-BHXHVN-06

 

9

Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

QT-BHXHVN-07

 

II

Quy trình thực hiện tại các đơn vị

 

 

1

Quy trình thực hiện chung đối với các đơn vị

1

Quy trình thu thập thông tin, tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo chức năng nhiệm vụ

QT-BHXHVN-08

 

2

Quy trình ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH các tỉnh thành phố

QT-BHXHVN-09

 

3

Quy trình tiếp nhận và trả lời tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến các chế độ chính sách BHXH, BHYT theo chức năng nhiệm vụ của Ngành

QT-BHXHVN-10

 

4

Quy trình kiểm tra nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của Ngành

QT-BHXHVN-11

 

5

Quy trình xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kết luận của Tòa án đối với các sai phạm về BHXH, BHYT, BHTN

QT-BHXHVN-12

 

6

Quy trình dự thảo văn bản tham gia với các Bộ, ngành về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành

QT-BHXHVN-13

 

7

Quy trình xây dựng, lập và phân bổ kế hoạch hàng năm của Ngành

QT-BHXHVN-14

 

8

Quy trình xây dựng đề án, dự án và chương trình công tác năm của các đơn vị

QT-BHXHVN-15

 

2

Quy trình thực hiện riêng tại các đơn vị

2.1

Ban Thu

 

 

1

Quy trình tổng hợp, thẩm định, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện thu BHXH, BHYT đối với BHXH các tỉnh, thành phố

QT-BHXHVN-16

 

2.2

Ban Chi

 

 

1

Quy trình lập kế hoạch cấp kinh phí cho các đơn vị

QT-BHXHVN-17

 

2

Quy trình thẩm định, xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi BHXH, BHYT, chi quản lý bộ máy; tổng hợp và lập báo cáo toàn ngành

QT-BHXHVN-18

 

2.3

Ban thực hiện chính sách BHXH

 

 

1

Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh, thành phố giải quyết chưa đúng từ TTLT chuyển sang

QT-BHXHVN-19

 

2

Quy trình lập kế hoạch về đối tượng và kinh phí hưởng các chế độ BHXH hàng năm và dài hạn

QT-BHXHVN-20

 

2.4

Ban Thực hiện chính sách BHYT

 

 

1

Quy trình tổng hợp, thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện chi phí khám chữa bệnh BHYT tại BHXH Việt Nam.

QT-BHXHVN-21

 

2.5

Ban Cấp sổ, thẻ

 

 

1

Quy trình lập Kế hoạch, in ấn và chuyển cấp phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT đến BHXH các địa phương.

QT-BHXHVN-22

 

2.6

Ban Kế hoạch tài chính

 

 

1

Quy trình tổ chức thực hiện công tác báo cáo thống kê Ngành BHXH

QT-BHXHVN-23

 

2.7

Ban Pháp chế

 

 

1

Quy trình kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản

QT-BHXHVN-24

 

2

Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính

QT-BHXHVN-25

 

2.8

Ban Đầu tư Quỹ

 

 

1

Quy trình xây dựng phương án đầu tư Quỹ (ngắn và dài hạn)

QT-BHXHVN-26

 

2

Quy trình cho vay và quản lý hồ sơ cho vay vốn

QT-BHXHVN-27

 

3

Quy trình xác định lãi suất cho vay

QT-BHXHVN-28

 

2.9

Ban Tổ chức cán bộ

 

 

2

Quy trình tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan BHXH Việt Nam

QT-BHXHVN-30

 

3

Quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm tại cơ quan BHXH Việt Nam

QT-BHXHVN-31

 

4

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chối, thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý

QT-BHXHVN-32

 

5

Quy trình quy hoạch cán bộ quản lý

QT-BHXHVN-33

 

6

Quy trình kỷ luật công chức, viên chức tại cơ quan BHXH Việt Nam

QT-BHXHVN-34

 

7

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan BHXH Việt Nam

QT-BHXHVN-35

 

10

Ban Hợp tác quốc tế

1

Quy trình xây dựng nội dung, thành phần, thực hiện thủ tục, tổ chức, quản lý các đoàn của BHXH Việt Nam đi công tác, học tập ở nước ngoài

QT-BHXHVN-36

 

2

Quy trình xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu, tổ chức đón tiếp, trao đổi và làm việc với các đối tác quốc tế đến thăm và làm việc với BHXH Việt Nam

QT-BHXHVN-37

 

3

Quy trình tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

QT-BHXHVN-38

 

11

Ban Tuyên truyền

1

Quy trình xây dựng ấn phẩm tuyên truyền

QT-BHXHVN-39

 

2

Quy trình quản lý, duy trì hoạt động của Website

QT-BHXHVN-40

 

12

Ban Kiểm tra

1

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

QT-BHXHVN-41

 

13

Ban Thi đua – Khen thưởng

1

Quy trình xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thường xuyên

QT-BHXHVN-42

 

2

Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” đối với cá nhân trong Ngành BHXH

QT-BHXHVN-43

 

14

Văn phòng

1

Quy trình quản lý văn bản đi và đến

QT-BHXHVN-44

 

2

Quy trình mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan

QT-BHXHVN-45

 

3

Quy trình tạm ứng và thanh toán các chi phí phục vụ cho hoạt động của cơ quan

QT-BHXHVN-46

 

4

Quy trình xây dựng chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ngành

QT-BHXHVN-47

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản