9620

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9620
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 85/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 85/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Giao thông vận tải và Nội vụ Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra giao thông vận tải ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chính tại Tờ trình số 883/GTCC-TT ngày 22 tháng 6 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Giao thông Công chính và Ban Thanh tra giao thông công chính thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Thanh tra Sở Giao thông Công chính), thuộc hệ thống Thanh tra giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Giao thông Công chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở Giao thông Công chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông Công chính, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Thanh tra Sở Giao thông Công chính được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở đặt tại: Số 140, đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Thanh tra Sở Giao thông Công chính thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Giao thông vận tải và Nội vụ Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra giao thông vận tải ở địa phương.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Thanh tra Sở Giao thông Công chính

1. Thanh tra Sở Giao thông Công chính có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

- Chánh Thanh tra Sở là người đứng đầu Thanh tra Sở, do Giám đốc Sở Giao thông Công chính bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Chánh Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở;

- Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Giao thông Công chính bổ nhiệm, miễn nhiệm, có nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Chánh Thanh tra Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

- Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thanh tra Sở Giao thông Công chính gồm các Phòng, Đội sau:

- Phòng Tổng hợp;

- Đội Thanh tra Kinh tế, xã hội;

- Đội Thanh tra đường thuỷ nội địa;

- Các Đội Thanh tra đường bộ.

Căn cứ đặc điểm tình hình quản lý và khối lượng công việc thực tế, Giám đốc Sở Giao thông Công chính quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các Phòng, Đội trực thuộc Thanh tra Sở.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các Phòng, Đội trực thuộc Thanh tra Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Biên chế của Thanh tra Sở Giao thông Công chính là biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở Giao thông Công chính phân bổ trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp được Chủ tịch UBND thành phố phân bổ cho Sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 277/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về Thành lập Ban thanh tra giao thông thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 1790/1998/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ Ban Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 622/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Công chính, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Sở Tư pháp;
- Công an TP;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản