191557

Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008 về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền do ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành

191557
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008 về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền do ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành

Số hiệu: 826-QĐ/UBKTTW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương Người ký: Nguyễn Văn Chi
Ngày ban hành: 18/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 826-QĐ/UBKTTW
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương
Người ký: Nguyễn Văn Chi
Ngày ban hành: 18/04/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 826-QĐ/UBKTTW

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá X;

- Căn cứ Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng;

- Để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng,

UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này các quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Điều 2: Các đồng chí thành viên Uỷ ban, cán bộ cấp vụ, kiểm tra viên, chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 88-QĐ/KTTW, ngày 24-01-2002 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Chi

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 826 - QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Lãnh đạo vụ báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách, đề xuất với Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng và đảng viên của tổ chức đảng cần kiểm tra; nội dung, kế hoạch kiểm tra; dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban và vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra.

3- Thành viên Ủy ban và vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo giải trình).

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, thống nhất lịch trình tiến hành; gợi ý chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu, phối hợp kiểm tra.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, chứng cứ; gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan; nhận bản giải trình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Nếu cần bổ sung đối tượng, nội dung kiểm tra hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra gặp đại diện tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra trao đổi những vấn đề cần bổ sung, làm rõ; nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật. Đoàn kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đảng được kiểm tra để có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá.

3- Tổ chức hội nghị:

Nội dung: Nghe tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra báo cáo giải trình; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có)

- Thành phần: Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đoàn kiểm tra, thành viên của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra. Có thể mời đại diện cấp trên hoặc thành phần khác do trưởng đoàn quyết định.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ đảng và đảng viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (có hoặc không có vi phạm); yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra có vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và đại diện đoàn kiểm tra trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến; báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra; quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác, báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ-UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1Lãnh đạo vụ báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách, đề xuất với Thường trực Uỷ ban về đảng viên cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch, dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng có liên quan về đảng viên cần kiểm tra và nội dung kiểm tra.

3- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng có liên quan để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản kèm theo (kế hoạch, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý để đảng viên được kiểm tra báo cáo giải trình).

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu, phối hợp kiểm tra.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập tài liệu, chứng cứ, gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, nhận bản giải trình, nghiên cứu tài liệu và các văn bản.

- Nếu cần bổ sung nội dung kiểm tra hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

- Thành viên Uỷ ban, đoàn kiểm tra gặp đảng viên được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung, làm rõ; nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị các tổ chức đảng có liên quan:

- Nội dung: Nghe đảng viên được kiểm tra báo cáo giải trình hoặc tự kiểm điểm; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nêu có).

- Thành phần:

+ Ở hội nghị chi bộ: đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên có liên quan hoặc đại diện Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham dự (nếu đảng viên là cán bộ đoàn).

+ Ở hội nghị cấp uỷ, tổ chức đảng mà đảng viên được kiểm tra là thành viên: đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên dự.

+ Ở hội nghị ban thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoặc Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dự.

Tuỳ nội dung, đối tượng được kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách để quyết định các cuộc họp cần thiết.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đảng viên được kiểm tra và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ, hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (có hoặc không có vi phạm); yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết; quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên được kiểm tra có vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và đại diện đoàn, kiểm tra trao đổi với đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan về kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến (nếu tổ chức đảng có liên quan thấy cần trình bày thêm thì có văn bản); báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo quyết định kỷ luật hoặc báo cáo cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Ủy ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Cán bộ kiểm tra nghiên cứu thư tố cáo; gặp người tố cáo (có từ hai người trở lên); tóm tắt nội dung tố cáo; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về kế hoạch giải quyết tố cáo và dự kiến đoàn giải quyết tố cáo (gọi là đoàn kiểm tra).

2- Vụ trưởng báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách; trình Thường trực Uỷ ban về đảng viên bị tố cáo và nội dung tố cáo.

3. Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên bị tổ cáo.

4. Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên bị tố cáo để Thường trực Uỷ ban xem xét ký quyết định giải quyết tố cáo và các văn bản kèm theo (kế hoạch giải quyết tố cáo, đoàn kiểm tra, nội dung đảng viên bị tố cáo giải trình bằng văn bản).

5- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên bị tố cáo để thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu đảng viên bị tố cáo chuẩn bị giải trình các nội dung bị tố cáo, cung cấp tài liệu, phối hợp giải quyết.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Làm việc với người tố cáo; nhận bản giải trình của đảng viên bị tố cáo thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, chứng cứ; gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

- Nếu cần bổ sung nội dung kiểm tra hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra gặp đảng viên bị tố cáo để trao đổi những vấn đề cần bổ sung, làm rõ; nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị:

Nội dung: nghe đảng viên bị tố cáo, trình bày bản giải trình và tự kiểm điểm (nếu có), đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị, bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

- Thành phần:

+ Ở hội nghị chi bộ: đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên có liên quan hoặc đại diện ban thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham dự (nếu đảng viên là cán bộ đoàn).

+ Ở hội nghị cấp uỷ, tổ chức đảng mà đảng viên bị tố cáo là thành viên: đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên dự.

+ Ở hội nghị ban thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoặc Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dự.

Tuỳ nội dung, đối tượng được kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách để quyết định các cuộc họp cần thiết.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trao đổi với đảng viên bị tố cáo và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả giải quyết tố cáo.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban nghe đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận giải quyết tố cáo (có hoặc không có vi phạm), yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có), quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên bị tố cáo có vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn trao đổi với đảng viên bị tố cáo, đại diện tổ chức đảng có liênquan về kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến (nếu đại diện tổ chức đảng có liên quan thấy cần trình bày thêm thì có văn bản); báo cáo Thường trục Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tố cáo, quyết định kỷ luận hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luận và những yêu cầu khác (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo kết quả giải quyết tố cáo, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luận (nêu có) đến đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm việc giải quyết tố cáo; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp (do Thường trực Uỷ ban quyết định); lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Cán bộ kiểm tra nghiên cứu thư tố cáo; gặp người tố cáo, (có từ hai người trở lên); tóm tắt nội dung tố cáo; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về kế hoạch giải quyết tố cáo, dự kiến đoàn giải quyết tố cáo (gọi là đoàn kiểm tra ).

2- Vụ trưởng báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách; trình Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng bị tố cáo và nội dung tố cáo.

3- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng bị tố cáo.

4- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng bị tố cáo để Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định lập đoàn kiểm tra và kỷ các văn bản kèm theo (kế hoạch giải quyết tố cáo, đoàn kiểm tra, nội dung để tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên liên quan giải trình bằng văn bản).

5- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng bị tố cáo và các đảng viên có liên quan để thông báo quyết định, nội dung, tố cáo, kế hoạch giải quyết, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu tổ chức đảng bị tố cáo và các đảng viên có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung bị tố cáo, cung cấp tài liệu, phối hợp giải quyết.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Đoàn kiểm tra làm việc với người tố cáo, thu thập tài liệu, chứng cứ lập bản giải trình của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan; nghiên cứu các tài liệu văn bản; nếu có nội dung kiểm tra cần bổ sung hoặc giám định kỹ thuật chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Trường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra gặp đại diện tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan trao đổi những vấn đề cần bổ sung, làm rõ; nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luận thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị:

Nội dung: nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên báo cáo giải trình và tự kiểm điểm (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo kết qủa thẩm tra. xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ luật (nêu có).

- Thành phần: tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan. Có đại diện tổ chức đảng cấp trên hoặc thành phần khác do thành viên Ủy ban trao đổi với đoàn kiểm tra quyết định.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, trao đổi với đại diện tổ chức đảng bị tố cáo và các đảng viên có liên quan về kết quả giải quyết tố cáo.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên có liên quan trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận giải quyết tố cáo (có hoặc không có vi phạm); yêu cầu tổ chức đảng bị tố cáo và các đảng viên có liên quan về những vấn đề cần giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn trao đổi kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan trình bày ý kiến, báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tố cáo, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Ủy ban thông báo kết qủa giải quyết tố cáo, những yêu cầu kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nêu có) với tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm giải quyết tố cáo; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp (do Thường trực Uỷ ban quyết định) lập và lưu trù hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 8 tháng 4 năm 2008 của ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Cán bộ kiểm tra nghiên cứu thư khiếu nại; gặp người khiếu nại (có từ hai người trở lên); nghiên cứu hồ sơ kỷ luật, tóm tắt nội dung khiếu nại; báo cáo, đề xuất lãnh đạo vụ kế hoạch giải quyết, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại (gọi là đoàn kiểm tra).

2- Vụ trưởng báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách; trình Thường trực Uỷ ban về người khiếu nại, nội dung khiếu nại và kế hoạch giải quyết khiếu nại.

3- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương để triển khai kế hoạch và yêu cầu cử cán bộ phối hợp giải quyết.

2- Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại, đại diện các tổ chức đảng cấp dưới đã đề nghị kỷ luật, quyết định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật, làm rõ các điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật.

- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, văn bản; nếu cần bổ sung nội dung để xem xét hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

3- Tổ chức hội nghị với ban thường vụ hoặc thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương để đoàn kiểm tra trao đổi kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận và đề nghị.

4- Đoàn kiểm tra trao đổi với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của các tổ chức đảng cấp dưới.

Trường hợp bị kỷ luật khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật.

- Uỷ ban thảo luận, kết luận và quyết định giải quyết khiếu nại; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

2- Trưởng đoàn trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương, nếu thường trực cấp uỷ có ý kiến khác thì gửi văn bản báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định của Uỷ ban hoặc báo cáo đề nghị cấp trên quyết định (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Ủy ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiện việc giải quyết khiếu nại; lập và lưu trữ hồ sơ; vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG
(Ban hành theo quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Cán bộ kiểm tra nghiên cứu thư khiếu nại; gặp đại diện tổ chức đảng khiếu nại, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại kỷ luật (có từ hai người trở lên); nghiên cứu hồ sơ kỷ luật, tóm tắt nội dung khiếu nại; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ kế hoạch giải quyết, dự kiến đoàn giải quyết kiếu nại (gọi là đoàn kiểm tra).

2- Vụ trưởng báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách; trình Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng khiếu nại, nội dung khiếu nại; đề nghị thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch giải quyết, khiếu nại.

3- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện thường trực hợp cấp ủy trực thuộc Trung ương để triển khai kế hoạch và yêu cầu cử cán bộ phối hợp giải quyết.

2- Đoàn kiểm tra làm việc tổ chức đảng khiếu nại, đại diện các tổ chức đảng cấp dưới đã đề nghị kỷ luật, quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, làm rõ các điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật.

- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, văn bản, chứng cứ; nếu cần bổ sung nội dung để xem xét hoặc giám định kỹ thuận, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

3- Tổ chức hội nghị với ban thường vụ trực thuộc Trung ương để đoàn kiểm tra trao đổi kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận và đề nghị.

4- Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng khiếu nại, ý kiến và đề nghị của các tổ chức đảng cấp dưới.

- Uỷ ban thảo luận, kết luận và đề nghị Bộ chính trị, Ban Bí thư quyết định giải quyết khiếu nại; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

2- Trưởng đoàn trao đổi nội dung kết luận và đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương, nếu ban thường vụ cấp uỷ có ý kiến khác thì gửi văn bản báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chuẩn y, thay đổi hay xoá bỏ hình thức kỷ luật của tổ chức đảng (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Ủy ban thông báo quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến tổ chức đảng khiếu nại và các tổ chức đảng có liên quan (nêu được Bộ chính trị, Ban Bí thư giao).

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm việc giải quyết khiếu nại, lập và lưu trữ hồ sơ; vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA
(Ban hành theo Quyết đinh số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1Lãnh đạo vụ báo cáo thành viên ủy ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch và dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về nội dung kiểm tra.

3- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và có văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo).

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; gợi ý chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu và phối hợp kiểm tra.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; gặp các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra;

- Gặp đại diện tổ chức đảng được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nêu có).

3- Tổ chức hội nghị:

- Nội dung: Nghe tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến nhận xét và đề nghị.

- Thành phần: đại diện cấp trên hoặc các thành phần khác do thành viên Uỷ ban trao đổi với đoàn kiểm tra để quyết định.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ để hoàn chỉnh báo cáo kết qủa kiểm tra; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1-Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn trao đổi nội dung kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng được kiểm tra trình bày ý kiến; báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và những yêu cầu khác (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản; trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu cần giải quyết đến tổ chức đảng được kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
(Ban hành theo Quết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BUỚC CHUẨN BỊ

1- Lãnh đạo vụ báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch và dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra.

3- Thành viên hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo)

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành, gợi ý chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu và cử cán bộ phối hợp kiểm tra.

2- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

Thu thập tài liệu; gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan; nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Nếu cần bổ sung nội dung kiểm tra, thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với các vụ kỷ luật do cấp dưới xử lý hoặc phải thi hành kỷ luật đối với các vụ vi phạm mà cấp dưới không xử lý kỷ luật thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết ;

- Gặp đại diện tổ chức được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có).

3- Tổ chức hội nghị:

Nội dung: Nghe báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản, gợi ý xem xét những vụ xử lý kỷ luật có dấu hiệu xử lý không đúng mức, những vi phạm đáng xử lý mà không xử lý hoặc những vi phạm về nguyên tắc, thủ tục trong xử lý kỷ luật để hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị.

Thành phần: ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra được kiểm tra. Tuỳ nội dung, yêu cầu kiểm tra, có thể mời các thành phần khác dự thì thành viên Uỷ ban trao đổi với đoàn kiểm tra để quyết định.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo Thường trực Uỷ ban.

Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý nhưng cấp uỷ cấp dưới không xử lý thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận cuộc kiểm tra; những vấn đề yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thực hiện (về kỷ luật, về giải quyết khiếu nại kỷ luận, về nguyên tắc thủ tục); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thay đổi hình thức kỷ luật đối với các trường hợp xử lý không đúng mức hoặc thi hành kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm mà tổ chức đảng được kiểm tra không xử lý (nếu có).

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn trao đổi kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến tổ chức đảng được kiểm tra và các đối tượng vi phạm phải xử lý kỷ luật (nếu có) trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định thay đổi, xoá bỏ hoặc thi hành kỷ luật (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo kết quả kiểm tra, các yêu cầu với tổ chức đảng có liên quan và công bố quyết định thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA TÀI CHỈNH CỦA CẤP UỶ CẤP DƯỚI
(Ban hành theo Quyết định số 826 – QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Lãnh đạo Vụ báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về tổ chức đảng cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch và dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Ủy ban hoặc vụ trưởng trực tiếp trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về nội dung, thời gian, thời điểm kiểm tra.

3 - Thành viên Uỷ ban hoặc vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để Thường trực uỷ ban xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý cho tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo).

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; gợi ý tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị văn bản báo cáo các nội dung kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu và phối hợp kiểm tra;

2- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo lịch trình:

- Nghe tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo tự kiểm tra; nghiên cứu văn bản, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu báo cáo tài chính của tổ chức đảng được kiểm tra;

- Nếu cần bổ,sung nội dung kiểm tra, giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc về nội dung thẩm tra xác minh liên quan đến lĩnh vực khác thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết

- Gặp đại diện tổ chức đảng được kiểm tra trao đổi nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có); nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị: .

- Nội dung: Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản, hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị, bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức được kiểm tra và đảng viên có liên quan đồng ý hoặc có ý kiến khác thì đề nghĩ bằng văn bản.

Thành phần: Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ, đại diện tổ chức đảng cấp dưới được kiểm tra và cá nhân có liên quan.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; hoàn chỉnh văn bản báo cáo kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra trình Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1 - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng và các thành viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm.

2 - Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn kiểm tra trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luận hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luận và những yêu cầu khác (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản; trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện uỷ ban thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH CẤP UỶ CÙNG CẤP
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Lãnh đạo vụ báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về nội dung, kế hoạch và dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban và vụ trưởng trao đổi với đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng về nội dung, thời gian, thời điểm kiểm tra; nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao đối những nội dung cần bổ sung (nếu có).

3- Thành viên Uỷ ban và vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng để Thường trực Uỷ ban xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra, nội dung gợi ý cho tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo).

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho tìm thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng để thông báo quyết định, kế hoạch, đoàn kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; gợi ý chuẩn bị văn bản báo cáo theo các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu và phối hợp kiểm tra.

2- Đoàn kiểm triến hành kiểm tra theo lịch trình:

- Nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tự kiểm tra, nghiên cứu báo cáo của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các văn bản, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Nếu cần bổ sung nội dung kiểm tra, giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc về nội dung thẩm tra, xác minh liên quan đến lĩnh vực khác thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo thành viên ủy ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định;

- Thành viên Uỷ ban, đoàn kiểm tra gặp đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có), những vấn đề cần giải trình, làm rõ; nếu thấy sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo Thường trực Ủy ban cho kết hợp làm quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị:

Nội dung: Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản; hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị, bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan đồng ý hoặc có ý kiến khác với kết quả kiểm tra thì đề nghị bằng văn bản. Thành phần: Đại diện ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn kiểm tra, tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện các đơn vị được kiểm tra, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; hoàn chỉnh văn bản báo cáo kết quả kiểm tra.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi Thường trực Uỷ ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uỷ ban gặp để nghe tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng và các thành viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nêu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan có vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn kiểm tra trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và tổ chức, cá nhân có liên quan trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nêu có), báo cáo đồng chí thành viên Ủy ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản; trình Thường trực Uỷ ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

5- Đoàn kiểm tra và Vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

 

QUY TRÌNH

XEM XÉT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ VÀ CẤP UỶ VIÊN CẤP DƯỚI TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành theo Quyết định số 826 –QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Lãnh đạo vụ nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về đối tượng, nội dung vi phạm và đề xuất kế hoạch xem xét, xử lý kỷ luật, dự kiến đoàn kiểm tra.

2- Thành viên Uỷ ban và vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên.

3- Vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với tổ chức đảng có liên quan để xem xét, ký quyết định và các văn bản (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra)

4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm để thông báo kế hoạch xem xét kỷ luật; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp tiến hành, đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết (nếu có).

2- Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ kỷ luật; làm việc với tổ chức đảng có liên quan; thẩm tra xác minh thêm những vấn đề cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật.

- Nếu cần bổ sung nội dung hoặc những vấn đề cần bổ khuyết về nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét quyết định;

- Gặp đảng viên có vi phạm trao đổi những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan để yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).

3- Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật, trao đổi về những nội dung vi phạm và nhũng vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra xác minh của đoàn kiểm tra để làm rõ thêm về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm.

4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề cần thiết; chuẩn bị báo cáo việc thi hành kỷ luật.

5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo việc thi hành kỷ luật; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban; đại diện Uỷ ban gặp để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

- Đảng viên có vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến.

- Uỷ ban thảo luận và kết luận; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn kiểm tra trao đổi kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm có ý kiến bằng văn bản, báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét giải quyết.

3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo, quyết định của Uỷ ban hoặc đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản; trình Thường trực Ủy ban ký ban hành.

4- Đại diện Uỷ ban công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức đảng có liên quan để chấp hành.

5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định kỷ luật của Uỷ ban hoặc cấp trên./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản