Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội (để p/h);
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (để p/h);
- Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 813/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 3127/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC), Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020 (sau đây gọi chung là Hội nghị) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Hệ thống THADS; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2020.

2. Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hội họp; triệu tập đầy đủ thành phần tham dự theo yêu cầu; kết hợp với việc triển khai các nhiệm vụ công tác khác.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị

1.1. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 17-22/4 (sau thời gian thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong giấy triệu tập, giấy mời và thực hiện theo Chương trình Hội nghị. (Trường hợp sau ngày 22/4, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Tổng cục sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc tổ chức sơ kết công tác 06 tháng bằng văn bản).

1.2. Hình thức, địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Đa Năng, Nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Hội nghị

2.1. Điểm cầu Trung ương (khoảng 19 người)

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì;

- 03 Lãnh đạo Tổng cục THADS;

- 08 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và 03 Phó Chánh văn phòng;

- Đại biểu mời: Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Bổ trợ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Học viện Tư pháp (mỗi đơn vị 01 đại biểu).

2.2. Điểm cầu tại 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Lãnh đạo Cục; Chánh Văn phòng và Trưởng phòng các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

3. Các báo cáo, chuyên đề, tham luận

3.1. Báo cáo sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020.

3.2. Các chuyên đề

- Chuyên đề: “Đánh giá tác động, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến công tác THADS và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020”.

- Chuyên đề: “Công tác phối hợp giữa Hệ thống THADS với các cơ quan liên quan trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính”.

- Chuyên đề: “Kết quả rà soát các vụ việc bán đấu giá chưa thành, bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản”.

- Chuyên đề: “Kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 06 tháng đầu năm 2020 và một số vấn đề cần lưu ý”.

- Chuyên đề: “Công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 06 tháng đầu năm 2020”.

- Chuyên đề: “Một số lưu ý khi triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 trong Hệ thống cơ quan THADS”.

- Chuyên đề: “Công tác tổ chức cán bộ 06 tháng đầu năm 2020”.

3.3. Tham luận, phát biểu của địa phương: Mỗi Cục THADS chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận, tập trung vào những công việc cấp bách cần triển khai, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2020 (các Cục THADS được đề nghị phát biểu cần tập trung thẳng vào vấn đề, thời gian phát biểu không quá 7 phút/01 ý kiến).

3.4. Phát biểu của các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị.

3.5. Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trao đổi, giải đáp vướng mắc, kiến nghị.

3.6. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Văn phòng Bộ

Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; chuẩn bị các thủ tục về hành chính, bố trí Hội trường để tổ chức Hội nghị.

1.2. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết; các công việc liên quan đến kê, đặt, ma két trong Hội trường.

- Chỉ đạo các Cục THADS chuẩn bị địa điểm, hội trường, phương tiện kỹ thuật, đón tiếp đại biểu theo Kế hoạch.

1.3. Cục Công nghệ thông tin

Chuẩn bị về kỹ thuật trực tuyến cho Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và giữa điểm cầu Hà Nội với 63 điểm cầu tại địa phương.

1.4. Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cục THADS, gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) trước ngày 08/4/2020.

- Triệu tập đầy đủ thành phần tham dự theo Kế hoạch; chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu, nội dung trao đổi, thảo luận, giải trình, đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với điểm cầu Trung ương (thông qua Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục THADS, điện thoại 043.2444.269) để bảo đảm phục vụ Hội nghị tại điểm cầu địa phương mình.

- Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của địa phương mình, báo cáo kết quả sơ kết về Tổng cục trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Tổng cục tổ chức Hội nghị sơ kết (Lưu ý: Đối với một số địa phương, tùy theo tình hình dịch bệnh, có thể tổ chức Hội nghị sơ kết trước Hội nghị sơ kết của Tổng cục nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu).

2. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ hiện hành./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
  • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
    Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
  • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
    Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản