9610

Quyết định 7885/2005/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9610
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 7885/2005/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 7885/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7885/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7885/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU CỦA MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG, NHIỆM KỲ 2004-2009 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 24/ QĐ-TTHĐND ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, các phường thuộc quận Thanh Khê và Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009;
Xét Tờ trình số 253/TTr-UB ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang về việc xin phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoà Vang nhiệm kỳ 2004-2009;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoà Vang, nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

- Số đơn vị bầu cử: 03

- Số đại biểu được bầu: 12

- Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử:

STT

Đơn vị bầu cử

Dân số

(người)

Số đại biểu được bầu

1

Đơn vị bầu cử số 1: Hoà Phước

10.235

4

2

Đơn vị bầu cử số 2: Hoà Châu

11.059

4

3

Đơn vị bầu cử số 3: Hoà Liên Hoà Bắc

14.493

4

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang có trách nhiệm gửi danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Hội đồng bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp để công bố danh sách các đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 4,
- TT HĐND TP (thay báo cáo)
- Lưu VP UBND TP, SNV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản