437468

Quyết định 784/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

437468
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 784/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 784/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 784/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 11/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG LỄ HỘI NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cNghị định s 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 ca Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn c Quyết định s1983/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưng B Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sng văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021;

Căn cQuyết định s 4776/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc giao D toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch vviệc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở;

Xét đnghị của Cục trưởng Cục Văn hóa s,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa. Thông tin đã bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, VHCS (02), BDC (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh
Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG LỄ HỘI NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, quy định của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm bớt những hình ảnh phản cảm, chen lấn, xô đẩy, thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong lễ hội, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh trong hoạt động lễ hội.

- Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

2. Yêu cầu

- Xây dựng nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội phải bám sát các nội dung, tiêu chí, quan điểm của Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021;

- Giới thiệu những nét đẹp văn hóa ứng xử văn minh trong lễ hội; những mô hình, ban tổ chức lễ hội làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền ngắn ngọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền trên Kênh truyền hình

- Tên phóng sự: “Nếp sống văn minh trong lễ hội - Những điển hình cần nhân rộng”

- Nội dung:

+ Phản ánh thực trạng về hành vi ứng xử, chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích, lễ hội.

+ Ý kiến trao đổi của người dân, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội ở nước ta.

+ Giới thiệu mô hình làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

- Thời lượng (dự kiến): 8-10 phút.

- Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020.

2. Tuyên truyền trên Báo in, Báo điện tử

Xây dựng 07 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên báo in, báo điện tử, gồm:

Chuyên đề 1: Thực trạng việc thực hiện các quy định pháp luật về nếp sống văn minh trong lễ hội hiện nay.

Chuyên đề 2: Nâng cao nhận thức của người dân về các quy định pháp luật trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 3: Ý kiến chuyên gia về nâng cao hiệu quả thực hiện các văn bản, quy định pháp luật về nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 4: Những mô hình điểm trong tuyên truyền, thực hiện các văn bản, quy định pháp luật về nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 5: Tuyên truyền pháp luật, đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chuyên đề 6: Đưa những văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào cuộc sống.

Chuyên đề 7: Những chuyển biến trong thực hiện các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội.

- Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Báo Văn hóa.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa, Thông tin đã bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và thời gian.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí kinh phí theo Kế hoạch được phê duyệt. Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020, đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản