9460

Quyết định 775/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

9460
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 775/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 775/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 775/1998/QĐ-UBTDTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao
Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 775/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo là cơ quan tham mưu giúp bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo của nghành TDTT và chế độ, chính sách đối với hoạt động TDTT trong phạm vi cả nước ; thừa uỷ quyền của bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao phối hợp về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo với các cán Bộ, nghành, tổ chức liên quan để thực hiện các nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo có nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng và tham gia xây dựng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình trọng điểm về phát triển thể dục thể thao trong cả nước để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tổ chức, quản lý việc thực hiện các văn bản đó ; tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực có liên quan .

2.2 Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, biện pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nghành và các tổ chức xã hội về TDTT ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt .

2.3. Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, biện pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT trong cả nước ; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt .

2.4. Phối hợp các đơn vị liên quan soạn thảo các chế độ, chính sách, qui chế, chức danh - tiêu chuẩn cán bộ - công chức, các danh hiệu vinh dự TDTT để trình Uỷ ban Thể dục thể thao hoặc Chính phủ ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện .

2.5. Đề xuất và tiến hành các biện pháp củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao ; bố trí, sử dụng, nhận xét, đánh giá và thực hiện các chế độ - chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức, quản lý hồ sơ cán bộ - công chức thuộc diện Uỷ ban Thể dục thể thao quản lý ; tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quốc phòng toàn dân .

2.6.Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao kiểm tra các Bộ, nghành, Uỷ ban Nhân dân địa phương, các tổ chức, công dân Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Điều 3 : Cơ cấu tổ chức Vụ :

3.1. Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các cán bộ - công chức .

3.2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Vụ .

Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác do Vụ trưởng phân công .

Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ theo chế độ chuyên viên . Vụ trưởng quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức ; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được phân bổ cho Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước .

3.3.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc của Vụ theo Quy chế được duyệt .

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Điều 5 : Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT,TC,TK Bộ trưởng.
                                                                             

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Hà Quang Dự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản