441118

Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

441118
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 761/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 761/QĐ-BGTVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Xét tờ trình số 1049/TTr-CHHVN ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 616/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

13

Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

14

Bến cảng Hải Phòng (Hoàng Diệu)

Hải Phòng

15

Bến cảng Vật Cách

16

Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

17

Bến cảng Xăng dầu 19-9

18

Bến cảng Đoạn Xá

19

Bến cảng Transvina

20

Bến cảng Hải Đăng

21

Bến cảng Greenport

22

Bến cảng Chùa Vẽ

23

Bến cảng Cửa Cấm

24

Bến cảng Thủy sản II

25

Bến cảng Thượng Lý

26

Bến cảng Gas Đài Hải

27

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

28

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

29

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

30

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

31

Bến cảng Caltex

32

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

33

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

34

Bến cảng Lilama Hải Phòng

35

Bến cảng cá Hạ Long

36

Bến cảng cơ khí Hạ Long

37

Bến cảng dầu K99

38

Bến cảng Biên Phòng

39

Bến cảng Công ty 128

40

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

41

Bến cảng Đông Hải

42

Bến cảng Hải An

43

Bến cảng Tiến Mạnh

44

Bến cảng Tân Vũ

45

Bến cảng trang trí công ty 189

46

Bến cảng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long

47

Bến cảng Nam Hải

48

Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

49

Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

50

Bến cảng PTSC Đình Vũ

51

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

52

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

53

Bến cảng Euro Đình Vũ

54

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

55

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

56

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

57

Bến cảng Container Vip Greenport

58

Bến cảng Việt Nhật

59

Bến cảng Nam Ninh

60

Bến cảng chuyên dùng rau quả, thực phẩm tổng hợp Hùng Vương

61

Bến cảng Nam Đình Vũ

62

Bến cảng Container quốc tế Hải Phòng thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện

63

Bến cảng Hải Thịnh

Hải Thịnh

64

Bến cảng Thịnh Long

65

Bến cảng nhà máy đóng tàu Thịnh Long

66

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

67

Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà

68

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

69

Bến cảng Lệ Môn

70

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

71

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

72

Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1

73

Bến cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

74

Bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

75

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

76

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

77

Bến cảng Bến Thủy

78

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

79

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

80

Bến cảng chuyên dùng Vissai

81

Bến cảng xăng dầu DKC

82

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

83

Bến cảng Xuân Phổ

84

Bến cảng Vũng Áng

85

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

86

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

87

Bến cảng Sơn Dương

88

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

89

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

90

Bến cảng Hòn La

91

Bến cảng Thắng Lợi

92

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

93

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

94

Bến cảng Chân Mây

95

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nng

96

Bến cảng chuyên dùng PETEC

97

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

98

Bến cảng Hải Sơn

99

Bến cảng Sơn Trà

100

Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V

101

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu

102

Bến cảng chuyên dùng Tng kho sản phẩm dầu khí Đà Nng

103

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

104

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khí đốt Đà Nng

105

Bến cảng Chu Lai

106

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

107

Bến cảng Doosan - Dung Quất

108

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

109

Bến cảng Germadept

110

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

111

Bến cảng Tổng hp Hào Hưng

112

Bến cảng Khu liên hp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

113

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

114

Bến cảng Thị Nại

115

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

116

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

117

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

118

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hòa

119

Bến cảng Hòn Khói

120

Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin

121

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

122

Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

123

Bến cảng Nha Trang

124

Bến cảng Học viện Hải quân

125

Bến cảng Ba Ngòi

126

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

127

Bến cảng quốc tế Cam Ranh

128

Bến cảng xăng dầu K662

129

Bến cảng Khí hóa lỏng Hồng Mộc

130

Bến cảng Nhà máy đóng bao và Trạm phân phối xi măng Long Sơn

131

Bến cảng tng hp Bắc Vân Phong

132

Bến cảng Nhà máy đóng bao, trạm phân phối Xi măng Xuân Thành

133

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận)

134

Bến cảng Ninh Chữ

135

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

136

Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân

137

Bến cảng Phan Thiết

138

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

139

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

140

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1

141

Bến cảng Sài Gòn

Tp.HCM

142

Bến cảng Tân Thuận Đông

143

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

144

Bến cảng Tân Cảng

145

Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

146

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

147

Bến cảng Tng kho xăng dầu Nhà Bè

148

Bến cảng Dầu thực vật Nhà Bè (Navioil)

149

Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

150

Bến cảng Đóng tàu An Phú

151

Bến cảng Bến Nghé

152

Bến cảng Rau Quả

153

Bến cảng Bông Sen

154

Bến cảng Tân cảng Cát Lái

155

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

156

Bến cảng xăng dầu PVOIL Nhà Bè

157

Bến cảng xi măng Sao Mai

158

Bến cảng X51

159

Bến cảng Lâm Tài Chánh (Lataca)

160

Bến cảng Cát Lái

161

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

162

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

163

Bến cảng điện Hiệp Phước

164

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

165

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

166

Bến cảng xi măng Nghi Sơn

167

Bến cảng xi măng Fico

168

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

169

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

170

Bến cảng Biển Đông

171

Bến cảng chuyên dùng Calofic

172

Bến cảng xi măng Thăng Long

173

Bến cảng xi măng Hà Tiên 1

174

Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

175

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

176

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

177

Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

178

Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước

179

Bến cảng Container Quốc tế SP-ITC

180

Bến cảng Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

181

Bến cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long (trạm nghiền phía Nam)

182

Bến cảng Tân Thuận 2

183

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

184

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

185

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

186

Bến cảng Vietsovpetro

187

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

188

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

189

Bến cảng thượng Lưu PTSC

190

Bến cảng xăng dầu PTSC

191

Bến cảng hạ lưu PTSC

192

Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)

193

Bến cảng Interflour Cái Mép

194

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

195

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tng hợp Phú Mỹ

196

Bến cảng thép Phú Mỹ

197

Bến cảng SCC-VN Thị Vải

198

Bến cảng Vungtau Shipyard

199

Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

200

Bến cảng thủy sản Cát Lở

201

Bến cảng hải sản Trường Sa

202

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

203

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

204

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)

205

Bến cảng Vina Offshore

206

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

207

Bến cảng container Cái Mép Thượng

208

Bến cảng Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

209

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

210

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

211

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

212

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

213

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

214

Bến cảng Hà Lộc

215

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

216

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

217

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

218

Bến cảng Posco SS-Vina

219

Bến cảng Posco

220

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son

221

Bến cảng Nasos

222

Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

223

Bến cảng Container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

224

Bến cảng quốc tế Thị Vải

225

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

226

Bến cảng Gò Dầu A

227

Bến cảng Gò Dầu B

228

Bến cảng Vedan Phước Thái

229

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

230

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

231

Bến cảng Phú Đông

232

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

233

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

234

Bến cảng Lafarge Xi măng

235

Bến cảng SCT Gas

236

Bến cảng Hải Hà - Đồng Nai

237

Bến cảng LPG Hồng Mộc

238

Bến cảng xăng dầu tổng kho 186

239

Bến cảng Xi măng Công Thanh

240

Bến cảng tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

241

Bến cảng Tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

242

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

243

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

244

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

245

Bến cảng Fu-I

Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)

246

Bến cảng quốc tế Long An

247

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

248

Bến cảng Sa Đéc

249

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

250

Bến cảng Hoàng Diệu (Cần Thơ)

Cần Thơ

251

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

252

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

253

Bến cảng Tng kho xăng dầu miền Tây

254

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

255

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

256

Bến cảng Kho Xăng dầu Trà Nóc

257

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

258

Bến cảng X55

259

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

260

Bến cảng Cái Cui

261

Bến cảng Bình Minh

262

Bến cảng Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu - chi nhánh Cần Thơ

263

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

264

Bến cảng PV Gas South

265

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ

266

Bến cảng Tân cảng Cái Cui

267

Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

268

Bến cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang

269

Bến cảng chuyên dùng kho xăng dầu K34/QK9

270

Bến cảng Superdong Trần Đề - Sóc Trăng

Cần Thơ (thuộc tỉnh Sóc Trăng

271

Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

272

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

273

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

274

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

275

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

276

Bến cảng Bình Trị

277

Bến cảng An Thi

278

Bến cảng Bãi Vòng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản