375096

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu

375096
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 76/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 76/2017/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ; NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1981/TTr-SGDĐT ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 15/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: GD&ĐT, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch và PCT(đ/c H
i) UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư Pháp;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP(đ/c Nam), TH(đ/c M
ạnh), TT TH&CB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX(Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ; NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trung- hc ph thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học Trung học phổ thông; trường Phổ thông dân tộc nội trú có cấp Trung học phổ thông; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh (gọi tắt là GDTX-HN) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) của tỉnh Lai Châu.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn này làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học Trung học phổ thông; trường Phổ thông dân tộc nội trú có cấp Trung học phổ thông; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động của phòng về chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn quản lý; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

4. Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp cấp trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành một số mặt công tác theo sự phân công của cấp Trưởng, chịu trách nhiệm trước cấp Trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

c) Có trình độ về lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

d) Có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ bản vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập th; công tâm và khách quan trong công tác; tôn trọng đồng nghiệp;

e) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Năng lực quản lý, điều hành

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị và tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước;

b) Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác; có năng lực tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch công tác của ngành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị;

c) Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về giáo dục; có khả năng nghiên cứu các văn bản pháp luật về giáo dục; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về giáo dục;

d) Có năng lực quản lý, điều hành; kinh nghiệm tổ chức, quản lý; khả năng quy tụ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

3. Về trình độ

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc được cấp có thẩm quyền quy định;

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

a) Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

b) Tuổi b nhiệm ln đầu nói chung (đối với cả nam và nữ) phải còn đủ tuổi để công tác được 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ bổ nhiệm. Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

d) Có hồ sơ, lý lịch đầy đủ, rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

e) Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên;

f) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 02 năm liên tục trước khi đề nghị bổ nhiệm;

g) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành và chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

Chương II

ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CỤ THỂ

Điều 4. Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Chương I của Quy định này;

2. Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

3. Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

4. Có năng lực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao;

5. Đối với Trưởng phòng: Có thời gian đã và đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

6. Đối với Phó Trưởng phòng: Có thời gian đã và đang là công chức thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 5. Đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 6. Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Chương I của Quy định này;

2. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình từ cấp học Mầm non trở lên;

3. Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

4. Đối với Trưởng phòng: Có thời gian đã và đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Đối với Phó Trưởng phòng: Có thời gian đã và đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ cấp huyện; công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng phòng, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; người đng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 7. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Chương I của Quy định này;

3. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình cấp trung học trở lên;

4. Có chứng chỉ về nghiệp vụ quản lý giáo dục;

5. Đối với Giám đốc Trung tâm GDTX-HN, Hiệu trưởng: Có thời gian đã và đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh, Phó Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

6. Đối với Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN, Phó Hiệu trưởng: Có thời gian đã và đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư đoàn trường, Thư ký Hội đồng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm hoặc đang làm quy trình bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức tạo điều kiện cho công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng trong nhiệm kỳ bổ nhiệm để đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản