297732

Quyết định 76/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

297732
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 76/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 76/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 30/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 76/2012/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 30/10/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh; các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tnh Bc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm và quan hệ của các ngành, các cấp trong phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đi với quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất trên địa bàn tnh Bc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan: STư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, SNội vụ, Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã trên địa bàn tnh (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chc liên quan trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đm nhằm sử dụng hiệu qunguồn lực đối với Công tác quản lý và đăng ký giao dịch bảo đm.

2. Việc phi hợp quản lý nhà nước thực hiện trên cơ sở chc năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, UBND cp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đm kịp thời và hiệu qutrong quan hệ phi hợp. Những khó khăn, vướng mc phát sinh trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giải quyết kịp thời theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm đi với quyền sử dụng đất, tài sn gn liền với đất theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đm.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp lut về đăng ký giao dịch bảo đm; tổ chức bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ v đăng ký giao dịch bo đảm. Tổ chc họp giao ban với cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Xây dựng hthống đăng ký giao dịch bo đm đối vi quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ở địa phương.

4. Phối hp với Bộ Tư pháp, các ngành liên quan kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm gửi UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở địa phương.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm theo thm quyền.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm nhm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức khi có nhu cầu liên hệ.

2. Hướng dn, chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật vđăng ký giao dịch bảo đảm; cung cấp thông tin vgiao dịch bảo đảm theo quy định.

3. Thực hiện quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Phi hợp, cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đt, tài sản gn liền với đất trên địa bàn tnh; chia sẻ, khai thác thông tin về giao dịch bảo đm.

5. Phi hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm đi với quyn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo thm quyền.

Điều 6. Sở Tài chính có trách nhiệm, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện:

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí cung cấp thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Sở Nội vụ có trách nhiệm, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện:

Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế cán bộ làm Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

1. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

2. Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm bảo đảm, an toàn cho các hợp đồng, giao dịch… tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện có thể xảy ra.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và có trách nhiệm việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chế độ báo cáo theo quy định; thực hiện niêm yết công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu đăng ký thế chấp, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp và thực hiện các công việc theo hướng dẫn, yêu cầu của các Sở, ngành hữu quan về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm lập dự trù kinh phí dành cho công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế này theo quy định hiện hành.

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện nêu tại Điều 2 Quy chế này và các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này;

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các cấp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trên địa bàn theo quy định; thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản