Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 75/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh địa chất năm 1999 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 75/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 22/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 75/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 22/11/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHẤT NĂM 1999 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Căn cứ nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp.
Căn cứ  các quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, số 73/1998/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch địa chất 6 tháng đầu năm 1999 của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao kế hoạch điều chỉnh địa chất năm 1999 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản như phụ lục kèm theo.

Điều 2.  Quyết định này thay thế quyết định giao kế hoạch địa chất năm 1999 của Bộ Công nghiệp cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản số 520/QĐ-KHĐT ngày 09 tháng 3 năm 1999.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều III.
- Bộ Tài chính.
- Kho bạc Nhà nước.
- Lưu VP, KHĐT.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hải Dũng

 

KẾ HOẠCH

ĐỊA CHẤT CHI TIẾT NĂM 1999
Kèm theo quyết định số 75/1999/QĐ-BCN ngày 22 tháng 11 năm 1999

I. NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT:

Tổng số nhiệm vụ: 17 nhiệm vụ.

Trong đó:           + Nhiệm vụ hoàn thành nộp lưu trữ: 01 nhiệm vụ.

+ Biên tập, xuất bản: 02 nhiệm vụ.

Nhiệm vụ địa chất cụ thể:

A/ Nhiệm vụ nghiên cứu địa chất hoàn thành nộp lưu trữ:

1. Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Bắc Trung Bộ từ đứt gãy Sông Mã đến đứt gãy Tà Vi - Hưng Nhượng trên quan điểm kiến tạo mới.

B/ Các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện:

a/ Nhiệm vụ nghiên cứu:

2. Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Bắc Bộ.

3. Nghiên cứu mô hình hoá các dị thường địa hóa chỉ thị quặng phục vụ đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở Việt Nam.

4. Xây dựng, hiệu chỉnh định mức và đơn giá dự toán các công trình địa chất.

5. Nghiên cứu thành phần vật chất các thành tạo magma Mezozoi-Kainozoi và các khoáng sản liên quan ở đới Đà Lạt.

6. Nghiên cứu cổ sinh địa tầng và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Devon thượng- Carbon hạ Bắc Việt Nam.

7. Thạch luận và sinh khoáng các thành tạo magma kiềm Miền Bắc Việt Nam.

8. Xác lập các luận cứ khoa học, đánh giá định lượng, định hướng phát triển việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản Việt Nam đến năm 2020.

9. Đánh giá tiềm năng vàng và các khoáng sản khác liên quan với các thành tạo đá lục, đá phiến đen đới Quảng Nam.

10. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nguyên liệu Keramzit cho sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ khu vực Đông Nam Bộ.

11. Nghiên cứu khoanh định các cấu trúc ẩn sâu có tiềm năng quặng mỏ ở đới khâu Sông Mã trên cơ sở áp dụng tổ hợp các phương pháp hợp lý.

12. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm địa chất môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang đến Bình Thuận.

13. Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phục vụ quản lý khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

b/ Nhiệm vụ điều tra cơ bản:

14. Đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Mường Tè.

c/ Nhiệm vụ khác:

15. Biên soạn từ điển địa chất Anh- Việt (1).

16. Biên tập xuất bản tập 7 Tuyển tập Địa chất và Khoáng sản.

17. Đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản.

II. VỐN ĐẦU TƯ:

*Tổng số: 7.328.247.000đ

Bao gồm:

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế địa chất: 6.000.000.000đ

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 1.328.247.000đ.

III. DỊCH VỤ ĐỊA CHẤT VÀ SẢN XUẤT KHÁC: 2.500.000.000đ

 IV. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC: Bộ có thông báo riêng.

 


NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT CỤ THỂ

Đ.v.tính: triệu đồng

TT

Tên đề tài

(Chủ nhiệm)

Khởi

công

Trình

duyệt

Nộp

lưu trữ

Dự tóan

ĐT được duyệt

Giá trị thực

cấp đã thực hiện đến hết năm 98

Mục tiêu nhiệm vụ đề

tài (đề án)

Nhiệm vụ kế hoạch năm 1999

Giá trị năm 1999

Cộng (10+11)

Tiền lương, BHXH KPSNNCKH

Kinh phí sự nghiệp KTĐC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Báo cáo nộp lưu trũ

 

 

 

 

 

 

 

10,261

84,268

94,529

1

Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Bắc Trung Bộ (từ đứt gãy sông Mã đến đứt gãy Tà Vi -Hưng Nhượng) .

(PTS. Lê Văn Thân)

1995

12/ 1998

4/ 1999

3.896

3.260

- Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng trên quan điểm kiến tạo mảng.

- Xác định qui luật phân bố và đánh giá tiềm năng khoáng sản trên diện tích nghiên cứu.

- Xét duyệt, sửa chữa, can in nộp lưu trữ

10,261

84,268

94,529

II

Nhiệm vụ tiếp tục

* Nhiệm vụ nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

1.317,986

5.815,732

7.133,718

2

Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Bắc Bộ. (PGS.TS. Dương Đức Kiêm)

7/97

2000

3/ 2001

4.331

1.285

- Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng trên quan điểm kiến tạo mảng.

- Thành lập  bản đồ kiến tạo và bản đồ sinh khoáng phần Bắc Bộ tỉ lệ 1/500.000 và 1/1.000.000

Bước 3 (1-12/1999):

- Khảo sát thực địa đới sông Đà đới khâu sông Mã và các kiểu khoáng hóa đặc trưng, phân tích mẫu.

- Xây dựng bước đầu bản đồ sinh khoáng, chẩn đoán tỉ lệ 1/500.000.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề.

126,905

890,117

1.017,022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Nghiên cứu mô hình hóa các dị thường địa hóa chỉ thị quặng phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở Việt Nam.

(PTS. Đỗ văn Phi)

1997

12/ 1999

3/ 2000

1.774

719

- Hệ thống hóa và biểu diễn quá trình hình thành các dị thường địa hóa quặng bằng các mô hình cụ thể và trừu tượng.

- Xây dựng các mô hình chuẩn trên những dữ liệu thực tế ở Việt Nam.

Bước 4 (1-12/1999)

- Thu thập, bổ sung tài liệu địa chất, địa hóa vùng Đồi Bù (Au).

- Thu thập tổng hợp tài liệu địa chất, địa hóa vùng Khau Âu (Au) và Chợ Đồn (Pb-Zn).

- Triển khai thực địa vùng Đồi Bù, Khau Âu, Chợ Đồn.

- Tổng hợp, xử lý số liệu xây dựng mô hình địa hóa "khoáng hóa vàng, khoáng hóa chì - kẽm) trên 3 vùng Đồi Bù, Khau Âu và Chợ Đồn.

- Hoàn thành báo cáo kết thúc.

104,140

538,232

642,372

4

Xây dựng, hiệu chỉnh định mức và đơn giá dự tóan các công trình địa chất (KS. Lê Khảng)

 

 

8/ 1999

 

 

 

- Sửa chữa bổ xung hoàn thiện bộ đơn giá định mức của Ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quyết định của Bộ.

- Trình duyệt ban hành.

- Kiểm tra, thẩm định, tổ chức xét duyệt ban hành.

72,639

99,991

172,630

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Nghiên cứu thành phần vật chất các thành tạo magma Mesozoi - Kainozoi và các khoáng sản liên quan ở đới Đà lạt. (PGS.PTS. Bùi Minh Tâm).

1998

9/ 2001

12/ 2001

1.797

93

* Nghiên cứu thạch luận nguồn gốc theo hướng định lượng các thành tạo magma MZ-KZ trong đới Đà lạt.

* Phân chia các kiểu magma đặc trưng đới Đà Lạt.

* Xác lập mối quan hệ về nguồn gốc của các thành tạo magma MZ-KZ đới Đà Lạt với các khoáng sản chủ yếu là Sn, W, Cu, Au..,

* Đánh gía tiềm năng và phân vùng triển vọng khoáng sản.

Bước II (1-12/1999)

- Tổng hợp tài liệu, phân tích các loại mẫu.

- Nghiên cứu thành phần vật chất và thạch luận nguồn gốc các đá granitoit đèo Cả, Krongpha, các hệ tầng Nha Trang, Đơn Dương.

- Nghiên cứu các điểm quặng Mo, Cu- Mo- Au Krongpha, Au đèo Rù Rì.

99,335

315,099

414,434

6

Nghiên cứu cổ sinh địa tầng và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Devon thượng - Cacbon hạ Bắc Việt Nam.

(PTS. Phạm Kim Ngân)

1998

9/

2001

12/ 2001

1.639

68

* Xác định các phân vị địa tầng D3-C1 trên cơ sở qui phạm địa tầng mới.

* Xác định hoàn cảnh cổ đia lý tướng đá.

* Xác định tiền đề địa tầng cho các khoáng sản có liên quan.

Bước II (1-12/1999)

- Khảo sát thực địa vùng Duyên hải Đông Bắc Bộ.

- Phân tích mẫu các loại.

- Thu thập tài liệu

146,198

358,438

504,637

7

Thạch luận và sinh khoáng các thành tạo magma kiềm Miền Bắc Việt Nam.

(KS. Nguyễn Trung Chí).

1998

9/

2001

12/ 2001

1.515

47

* Nghiên cứu thạch luận hiện đại các magma kiềm miền bắc Việt Nam.

* Nghiên cứu sinh khoáng của các thành tạo đá kiềm gồm đá quí, xạ hiếm, fluorit, đa kim Co, Mo..,

* Khoanh vùng triển vọng khoáng sản.

Bước II (1-12/1999)

- Thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu về magma kiềm và khoáng sản liên quan vùng TBVN chủ yếu Pu Sam Cap, Đông Pao.

- Khảo sát thực địa ở khu vực trên và các mỏ, điểm quặng.

- Lập sơ đồ magma khối Đông Pao, Pu Cha tỷ lệ 1/ 10.000.

72,358

247,729

320,087

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Xác lập các luận cứ khoa học đánh giá định lượng, định hướng phát triển việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản Việt Nam đến năm 2020

( PTS. Thái Quí Lâm)

1998

9/ 2001

12/ 2001

1.363

67

* Phân loại khoáng sản, phân cấp tài nguyên trữ lượng khoáng sản Việt Nam.

* Đánh giá tài nguyên khoáng sản, địa chất kinh tế Việt Nam trọng tâm là kim loại cơ bản, kim loại nhẹ, năng lượng (than), phân bón, hóa chất (apatit, fluorit), nguyên liệu xi măng, đá  ốp lát.

* Xây dựng các luận cứ khoa học về định lượng phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Bước II (1-12/1999)

- Tổng hợp tài liệu.

- Khảo sát bổ sung.

- Bước đầu xây dựng chương trình QLCSDL, tiêu chuẩn đánh giá tiềm năng kinh tế cho nhóm khoáng sản cơ bản.

129,690

298,534

428,224

9

Đánh giá tiềm năng vàng và các khoáng sản liên quan với các thành tạo đá lục, đá phiến đen đới Quảng Nam. (PTS. Nguyễn Ngọc Liên, Đỗ Quốc Bình)

1998

2001

12/

2001

1.789

85

* Xác định độ chứa vàng và các nguyên tố khác trong các thành tạo đá lục và đá phiến đen.

* Nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, cơ chế sinh thành các thành tạo đá lục, đá phiến đen và quá trình thành tạo quặng vàng và các khoáng sản khác có liên quan.

* Xác định các diện tích có triển vọng vàng và các khoáng sản khác để tổ chức công tác tiếp theo.

Bước II (1-12/1999)

Thu thập bổ sung tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý.

- Khảo sát chi tiết tỉ lệ 1/10.000 Khu Nhâm đối tượng là vàng.

- Khảo sát nghiên cứu tổng hợp ở Alưới, Động Ong-Động Ara.

- Thu thập, gia công, phân tích mẫu các loại.

124,952

360,933

485,885

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nguyên liệu keramzit cho sản suất vật liệu xây dựng nhẹ khu vực Đông Nam Bộ (KS.Vũ Xuân Bách).

1998

2001

10/ 2001

1.366

69

*Đánh giá triển vọng và qui luật phân bố của các nguyên liệu keramzit khu vực Đông Nam Bộ.

* Xác định chất lượng và khả năng sử dụng của các nguyên liệu keramzit cho sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ.

Bước II (1-12/1999)

- Khảo sát thực địa Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Phân tích các loại mẫu.

- Thu thập tài liệu.

- Lập sơ đồ phân bố keramzit vùng Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu tỷ lệ 1/ 200.000.

114,103

313,543

427,646

11

Nghiên cứu khoanh định các cấu trúc ẩn sâu có tiềm năng quặng mỏ ở đới khâu sông Mã (Trên cơ sở ứng dụng tổ hợp các phương pháp hợp lý) (TS. Phạm Khoản).

1998

2001

12/ 2001

2.256

89

*Đánh giá triển vọng và qui luật phân bố của các nguyên liệu keramzit khu vực Đông Nam Bộ.

* Xác định chất lượng và khả năng sử dụng của các nguyên liệu keramzit cho sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ.

Bước II (1-12/1999)

- Tổng hợp, xử lý tài liệu ĐVL- DC, địa hóa, viễn thám.

- Khảo sát thực địa, đo tuyến lộ trình bằng tổng hợp các phương pháp (ĐVL, ĐH, ĐC).

- Xác định ban đầu các cấu trúc ẩn sâu có tiềm năng chứa quặng và đề xuất một diện tích có triển vọng được nghiên cứu tiếp theo.

- Bước đầu phác thảo cấu trúc địa chất ẩn và sơ bộ dự báo tiềm năng khoáng sản tỷ lệ 1/ 250.000 hoặc 1/ 200.000.

- Xây dựng 2 lát cắt cấu trúc địa chất tỷ lệ 1/250.000 hoặc 1/200.000.

125,897

314,063

439,960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Nghiên cứu tổng hợp đặc diểm địa chất môi trường đới khô và bán khô Nha Trang - Bình Thuận (Thành lập bản đồ địa chất môi trường tỉ lệ 1/100.000) .

(PTS. Hồ Vương Bính)

1998

2000

12/ 2000

1.384

56

* Thu thập, nghiên cứu tổng hợp tài liệu, thiết kế bổ sung một số khối lượng nghiên cứu  cần thiết và lập dự toán để làm sáng tỏ các đặc điểm địa chất môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang- Bình Thuận; Thành lập các bản đồ ở tỉ lệ 1/100.000 vùng nghiên cứu gồm: BĐĐCKS, BĐĐCĐT và vỏ phong hóa, BĐĐM, BĐĐCTV, BĐĐCCT, BĐĐC môi trường, BĐ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ để phục vụ qui hoạch phát triển kinh tế xã hội, khai thác lãnh thổ và bảo vệ môi trường vùng nghiên cứu.

Bước II (1-12/1999)

- Khảo sát thự địa và lấy mẫu bổ sung.

- Thu thập tài liệu địa chất khoáng sản, vỏ phong hóa, địa mạo, tân kiến tạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình vv.

94,367

285,367

379,734

13

Nghiên cứu đặc điểm thủy hóa nước dưới đất đới ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phục vụ quản lý khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

(PTS. Đỗ Trọng Sự).

1998

10/

2000

12/ 2000

1.650

70

* Làm sáng tỏ đặc điểm thành phần hóa học, hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn của nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo sự biến đổi của chúng theo không gian và thời gian.

* Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất hướng bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất của vùng nghiên cứu.

Bước II (1-12/1999)

- Khảo sát thực địa.

- Thu thập tổng hợp tài liệu, viết báo cáo địa chất thủy văn.

- Lấy và phân tích các loại mẫu.

107,402

313,337

420,739

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

* Nhiệm vụ điều tra cơ bản:

Đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỉ lệ 1/50.000 nhóm tờ Mường Tè.

(PTS. Lê Hùng)

 

 

1996

 

 

2000

 

 

12/ 2000

 

 

5.584

 

 

2.713

- Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích 2350km2.

- Tìm kiếm các loại khoáng sản trọng tâm là vàng và vật liệu xây dựng.

- Xác định diện tích có triển vọng.

Bước 4 (1-12/1999)

- Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích 570 km2, tìm kiếm chi tiết tỉ lệ 1/10.000 trên diện tích 25km2.

- Công tác văn phòng BĐĐC tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích 800km2, văn phòng tìm kiếm chi tiết tỉ lệ 1/10.000 trên diện tích 14km2, lấy và phân tích các loại mẫu, đo địa vật lý.

- Bước đầu lập chú giải cho các loại bản đồ chính.

 

1.480,349

1.480,349

III

Nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000

100,000

15

 Biên tập xuất bản từ điển Địa chất giải thích .Anh - Việt

1999

 

 

 

 

 

 

 

100,000

100,000

16

Biên tập xuất bản tập 7 tuyển tập "Địa chất và Khoáng sản"

1999

 

1999

 

 

 

Hoàn thành biên tập xuất bản tập 7 tuyển tập "Địa chất và Khoáng sản"

 

 

 

17

Đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản

1999

 

2002

22.506

 

 

Hoàn thành đề cương, trình duyệt vào quý II/1999.

 

 

 

 

Cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

1.328,247

6.000,000

7.328,247

 

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 1999

1. Kinh phí các đề tài nghiên cứu điều tra thuộc kinh phí sự nghiệp kinh tế địa chất: 6.000.000.000đ.

1.1. Các đề tài nghiên cứu: 4.519.651.000đ

1.2. Đo vẽ bản đồ tỉ lệ 1/50.000 là: 1.480.349.000đ

2. Tiền lương từ kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho các đề tài nghiên cứu (mục 1.1) là: 1.328.247.000đ

3. Kinh phí các đề tài KHCN (có thông báo riêng)

4. Đào tạo trên đại học (Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Xây dựng cơ bản (Có thông báo riêng).

6. Thiết bị lẻ (Có thông báo riêng).

7. Thu nộp Ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế địa chất (Theo qui định của Nhà nước).

8. Đề án "Đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản" (Có thông báo riêng)

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản