380400

Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

380400
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 741/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 741/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 10/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tại Tờ trình số 709/TTr-STNMT ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

DANH MỤC

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Danh mục dữ liệu

Nơi lưu trữ dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Ghi chú

I

Thông tin, dữ liệu về đất đai

 

 

 

1

Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh

Số; giấy

Cấp tỉnh, huyện và xã

2

Bản đồ, hồ sơ đánh giá tiềm năng đất đai

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

3

Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý đất đai); Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số; giấy

- Cấp tỉnh, huyện và xã

- Năm xây dựng: 2005; 2010; 2015; 2020

4

Bản đồ, hồ sơ địa chính Lâm nghiệp

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và môi trường

Số; giấy

Tỷ lệ 1:10.000

5

Bản đồ và hồ sơ địa chính các xã, phường, thị trấn

Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh; Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

6

Bản đồ độ dốc tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

Huyện Hướng Hóa và Đakrông

7

Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

8

Hồ sơ, tài liệu, bản đồ đánh giá tiềm năng ven biển

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

9

Bản đồ đất tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

10

Bản đồ thích nghi đất đai tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

11

Bản đồ phân hạng thích nghi đất đai và đề xuất sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

Tỷ lệ 1:50.000

12

Hồ sơ về giá đất cụ thể

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý đất đai); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số; giấy

 

13

Số liệu bảng giá định kỳ đất 5 năm

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý đất đai); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số; giấy

 

14

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh;

Giấy

 

15

Hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh

Giấy

 

16

Hồ sơ giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh

Số; giấy

 

17

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh

Giấy

 

18

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai (bao gồm đăng ký giao dịch bảo đảm, chuyển quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất...) đối với hộ gia đình, cá nhân

Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh

Số; giấy

 

19

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý đất đai);Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Số; giấy

 

20

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai (bao gồm đăng ký giao dịch bảo đảm, chuyển quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất...) đối với tổ chức

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Số; giấy

 

21

Hồ sơ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý đất đai); Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Giấy

 

22

Hồ sơ về tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở); Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện thị xã, thành phố

Giấy

 

23

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện

Số; giấy

 

II

Thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước

 

 

 

1

Các văn bản liên quan đến kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trám lấp giếng khoan, xả nước thải vào nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Khoáng sản - Nước);

Giấy

 

2

Bản đồ tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

3

Bản đồ chất lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

4

Báo cáo chuyên đề về dữ liệu khai thác và sử dụng tài nguyên nước

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

5

Báo cáo chuyên đề đánh giá tiềm năng và hiện trạng sử dụng tài nguyên nước

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

6

Báo cáo quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng đến năm 2020

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

7

Báo cáo Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

8

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện

Giấy

 

III

Thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản

 

 

 

1

Số liệu thống kê trữ lượng khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Khoáng sản - Nước)

Số

 

2

Bản đồ khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

3

Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

4

Báo cáo khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

5

Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có định hướng đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Khoáng sản - Nước)

Giấy

 

6

Kết quả cấp, gia hạn, chuyển nhượng, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò, khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; đóng cửa mỏ hoặc đóng cửa một phần diện tích khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Khoáng sản - Nước)

Giấy

 

7

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện

Giấy

 

IV

Thông tin, dữ liệu về môi trường

 

 

 

1

Hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Quảng Trị (quản lý nguồn thải, khu bảo tồn, Bộ chỉ thị, thông tin quan trắc, điểm ô nhiễm môi trường)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường

Số, giấy

 

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ Môi trường)

Số + giấy

198 DA

3

Kế hoạch Bảo vệ môi trường

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Giấy

13 kế hoạch

4

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Giấy

36 đơn vị

5

Đề án, phương án cải tạo phục hồi môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số + giấy

12 đề án

6

Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số + giấy

21 cơ sở

7

Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

 

8

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

09 đơn vị

9

Giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

04 GXN

10

Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số, giấy

 

11

Đánh giá xâm nhập mặn tỉnh Quảng Trị

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số

 

12

Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số, giấy

 

13

Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường định kỳ tỉnh Quảng Trị hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường)

Số, giấy

 

14

Kết quả quan trắc môi trường tự động, liên tục

Sở Tài nguyên và môi trường (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường)

Số, giấy

 

15

Bản đồ Quan trắc môi trường; tỷ lệ 1:50.000

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

16

Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Trị

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

 

17

Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Quảng Trị (2006 - 2010), (2011 - 2015)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số

 

18

Báo cáo đánh giá tổng kết dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 (nước biển dâng)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Giấy

 

19

Thống kê nguồn thải

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

 

20

Phân loại nguồn thải theo loại hình và mức độ nghiêm trọng

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

 

21

Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy, số

 

22

Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy, số

 

23

Báo cáo tổng hợp: “Quy hoạch chi tiết mạng lưới thu gom chất thải rắn thành phố Đông Hà đến năm 2020”

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số

 

24

Quy hoạch tổng thể mạng lưới thu gom và xử lý chất thải rắn huyện Hải Lăng giai đoạn 2010 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số

 

25

Báo cáo tổng hợp đề án điều tra đánh giá thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng cấm sử dụng và khu vực nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014

Sở Tài nguyên và môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Số

 

26

Hồ sơ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường)

Giấy

 

27

Đánh giá xâm nhập mặn tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

28

Hồ sơ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở); Thanh tra cấp huyện

Giấy

 

V

Thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn

 

 

 

1

Đề tài: "Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh". Cơ sở dữ liệu khí tượng - thủy văn tỉnh Quảng trị năm 1993 - 2013

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

2

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số; giấy

 

VI

Thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ và Viễn Thám

 

 

 

1

Điểm địa chính cơ sở (217 điểm), địa chính (1769 điểm)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN- 2000

2

Thông tin tư liệu hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000, 1:5000 (Khu vực TP Đông Hà, TX Quảng Trị), tỷ lệ 1:10.000 (133 mảnh); tỷ lệ 1:50.000 (13 mảnh); tỷ lệ 1:100.000 (Toàn tỉnh)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

3

Thông tin tư liệu hệ thống bản đồ nền

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

4

Bản đồ địa chính cơ sở các xã, phường, thị trấn

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

Tỷ lệ 1:10.000

5

Bản đồ hành chính

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

Cấp tỉnh, huyện

6

Cơ sở dữ liệu nền địa lý

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

7

Hồ sơ ranh giới, mốc giới của Ban Quản lý Khu bảo tồn

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Số

Thiên nhiên Đakrông và đường HCM huyền thoại

8

Hồ sơ ranh giới, mốc giới của Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Số

Sông (Thạch Hãn, Bến Hải)

9

Địa danh hành chính các Đơn vị hành chính từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số

 

10

Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ địa lý tổng hợp

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

11

Bộ bản đồ đường biên giới Quốc gia Việt Nam - Lào kèm theo Nghị định thư ký ngày 16/3/2016

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Giấy

 

12

Thông tin tư liệu, hệ thống các loại bản đồ chuyên đề khác (Bản đồ các điểm Di tích, hệ thống Giáo dục, bản đồ đường phố…)

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Số; giấy

 

VII

Thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo

 

 

1

Tổng hợp đánh giá dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

File ảnh, số

Hệ thống các bản đồ, báo cáo

2

Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn)

Số; giấy

 

3

Báo cáo Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn)

Số; giấy

 

4

Phim tư liệu và sổ tay về thương hiệu biển tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn)

Số; giấy

 

VIII

Dữ liệu khác về Tài nguyên và môi trường

 

 

 

1

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức KTKT về Tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Sở; các phòng, đơn vị chuyên môn)

Số; giấy

 

2

Hồ sơ giải quyết kiến nghị, phản ảnh về tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (các phòng, đơn vị chuyên môn); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Số; giấy

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản