Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 74/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường thành Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 74/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 74/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/11/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản ngày 04 tháng 11 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp thẩm định Phương án chuyển Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường thành Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 2655/TT-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 1999;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam , với những nội dung chính như sau.

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.300.000.000 đồng (một tỷ ba trăm triệu đồng), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 20% vốn Điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 28,6% vốn Điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 51,4% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng

2) Giá trị của Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường, theo Quyết định số 1308/QĐ/BTC ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1998 để cổ phần hoá :

Giá trị thực tế doanh nghiệp: 7.820.709.214 đồng; trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 558.086.305 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 3.722 cổ phần ; phần giá trị được ưu đãi là 111.660.000 đồng; trong đó:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là 320 cổ phần, trị giá 22.400.000 đồng.

4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc được sử dụng số tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân. Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Than Việt Nam xem xét, quyết định.

Điều 2. Chuyển Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam thành Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường,

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: INFORMATIC, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEVELOPMENT STOCK COMPANY, viết tắt là : ITEDC

Trụ sở đặt tại: 108, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

Điều 3. Công ty kinh doanh ngành nghề:

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu; dịch vụ ứng dụng công nghệ tin học, công nghệ cao và môi trường,

- Tư vấn đầu tư các dự án mỏ, công nghiệp và môi trường,

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần ).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, Kho bạc Hà Nội
- Cục Quản lý tài chính DN,
- UBND Hà Nội ,
- Cty Cổ phần Phát triển tin học,
công nghệ và môi trường,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản